Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Značka: 2020

Oznam – MUDr. Nenovský PN

Obvodná ambulancia MUDr. Nenovského oznamuje svojim pacientom, že 3. -4. marca 2020 nebude ordinovať z dôvodu choroby. Zastupovať ho bude MUDr. Slobodová od 7:00 do 12:00 hod. (4.3. od 12:00 do 17:00 hod.) v Zohore.

Dátum vyvesenia: 03.03.2020 | Dátum zvesenia: 05.03.2020

Smútočný oznam – Bartalská Jozefa

Smútiaca rodina Bartalská s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje občanom, že vo veku 90 rokov nás navždy opustila JOZEFA BARTALSKÁ, rod. Dufková. Posledné lúčenie pred večným odpočinkom bude v pondelok 28. decembra 2020 o 11:00 hod. v Dome smútku v Lábe.

Dátum zvesenia: 30.12.2020

Oznam MUDr. Nenovského – december 2020

Obvodná ambulancia MUDr. Nenovského oznamuje svojim pacientom, že v stredu 23. decembra 2020 ordinuje v Plaveckom Štvrtku od 7:00 do 12:00 hod.

Dátum zvesenia: 24.12.2020

Vývoz komunálneho odpadu – december 2020

Oznamujeme občanom, že vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční nasledovne:

Firma FCC Slovensko Zohor – sobota 19. decembra 2020 (interval vývozu 2x mesačne)

Firma TEKOS Malacky – pondelok 28. decembra 2020 (interval vývozu 1x mesačne, 2x mesačne)

Dátum zvesenia: 29.12.2020

Zatvorený obecný úrad

OBECNÝ ÚRAD LÁB ZATVORENÝ

Obec Láb žiada občanov a klientov obecného a stavebného úradu, aby počas „lockdownu“ obmedzili priame vybavovanie na obecnom úrade.

Žiadame Vás o komunikáciu s obecným úradom:

  • elektronicky
  • telefonicky
  • osobne – len po predchádzajúcom telefonickom dohovore

Mária Lisá – podateľňa, pokladňa, matrika, 034/77 90 333 maria.lisa@obeclab.sk

Ing. Júlia Trutzová – stavebný úrad 034/77 47 792, 0918 469 680 julia.trutzova@obeclab.sk,   stavebnyurad@obeclab.sk

Katarína Kovárová – ekonomické oddelenie 034/77 90 509 katarina.kovarova@obeclab.sk

Príspevok bol presunutý do archívu
31.03.2021

Zberný dvor 12/2020 – zatvorený

Oznamujeme občanom, že s ohľadom na momentálnu situáciu bude Zberný dvor v sobotu 19.12.2020, 26.12.2020, 2.1.2021 a 9.1.2021 ZATVORENÝ.

Príspevok bol presunutý do archívu
10.01.2021

Žiadosť o spoluprácu pri hľadaní nezvestnej osoby

Žiadame občanov o spoluprácu pri hľadaní nezvestnej osoby p. Ivana Mayera, nar. 2.4.1938, bytom Nám. 1 mája 30/30, Zohor.

Menovaný odišiel z miesta bydliska na dámskom bicykli svetlohnedej farby.

Prosíme občanov o pomoc, ak ho niekto videl od utorka 15.12.2020 od 18:00 hod. alebo v priebehu stredy, aby túto skutočnosť nahlásil na obecnej polícii v Zohore alebo na linke 158.

Dátum zvesenia: 31.12.2020

Obchodná verejná súťaž

Obec Láb vyhlasuje 

Obchodnú verejnú súťaž v zmysle §9 ods. 2 písm. a), §9a ods. 1 písm. a) v spojení s ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a s §281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce:

  • nehnuteľností: pozemku parcely reg. „C“ č. 364/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 563 m2 a budova so súp. číslom 286, postavená na tomto pozemku, zapísané na LV č. 664 pre k. ú. Láb (bývalá prevádzka „U Marty“)

 Popis nehnuteľnosti: Priestory v budove a priľahlý pozemok, ktoré majú byť predmetom prenájmu, boli dlhé roky využívané ako prevádzka pohostinstva pod názvom „U Marty“. K 31.12.2017 na žiadosť nájomcu bol nájomný vzťah ukončený. Obhliadku nehnuteľností je možné vykonať v dňoch 21.12.2020 alebo 22.12.2020 o 13:00 h. Stretnutie záujemcov bude priamo pred budovou so súp. č. 286.

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE:

OVS-budova_pohostinstva.pdf

Dátum zvesenia: 31.12.2020