Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Územný plán obce

ÚPN obce Láb - Zmeny a doplnky č. 1/2005

Územný plán obce Láb spracoval Ateliér Olympia – združenie architektov Ing.arch. Igor Petro, Ing.arch. Eva Žolnayová v rokoch 2001-2002.

Územnoplánovací dokument bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva Láb č.OZ6/02 dňa 29.11.2002. Územnoplánovací dokument bol riešený k návrhovému roku 2017.

V roku 2005 po príslušných prípravných prácach a postupoch vyhodnotenia okruhu aktuálnych problémov v rozvoji obce bol vypracovaný materiál „ Zmeny a doplnky č.1/2005 ÚPN obce Láb “, ktorý bol po príslušných postupoch prerokovaný a schválený v Obecnom zastupiteľstve Láb uznesením OZ č. 52/2006 zo dňa 30.8.2006.

Tento orgán samosprávy súčasne vyhlásil Záväznú časť Zmien a doplnkov č.1/2005 ÚPN obce za Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2006 z dňa 31.8.2006.

Aktualizovaný ÚPN obce č.1/2005 riešenými zmenami a doplnkami bol navrhnutý obdobne na obdobie 15 vývojových rokov, t.j. posúva sa pôvodný návrhový rok 2017 na obdobie do roku 2020.

Dokumenty: Územný plán obce zmeny a doplnky č.1/2005

ÚPN obce Láb Zmeny a doplnky č.2/2009

Obecné zastupiteľstvo Obce Láb na rokovaní dňa 28.1.2009 uznesením č. 12/2009 odsúhlasilo spracovanie ďalšej, v poradí druhej aktualizácie Územného plánu obce Láb,ktorej ťažiskom je investorský záujem realizovať rozvoj funkčných plôch bývania v rodinných domoch v južnej polohe súčasného extravilánu obce v lokalitách KonopniskaOsvaldova záhrada a zapracovať ďalšie aktualizácie údajov o katastrálnom území obce.

ÚPN obce Láb Zmeny a doplnky č. 4 - 2018 (schválený ObZ dňa 30.08.2018)