Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Kontrolór obce

Ing. Dana Jurenková, PhD.

telefón: +421 908 684 590
e-mail: kontrolor@obeclab.sk

 • Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov; je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 1x štvrťročne podáva správu o svojej činnosti;
 • funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce;
 • vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce;
 • pracovný úväzok 1/3

Vykonáva kontrolu:

 • nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený;
 • účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade;
 • príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu;
 • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií;
 • hospodárenie s finančnými prostriedkami;
 • plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce;
 • dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce.

Preveruje:

 • tvorbu a čerpanie rozpočtu obce;
 • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce.

Vypracúva odborné stanoviská:

 • k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pre ich schválením obecným zastupiteľstvom – možnosti poskytovania úveru, pôžičky a dotácií;
 • výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu;
 • zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom.

2024_Stanovisko HK k zaverecnemu uctu 2023

Dátum vyvesenia: 20.05.2024

2024_Navrh planu kontrol na II.polrok 2024

Dátum vyvesenia: 16.05.2024

2024_Správa o kontrole dotácií 2022_2023

Dátum vyvesenia: 10.04.2024

2024_Plan kontrolnej cinnosti na 1.polrok 2024

Dátum vyvesenia: 08.02.2024

Schválené ObZ dňa 07.02.2024

2024_Sprava o kontrole prevodov majetku
Dátum vyvesenia: 08.02.2024

Navrh planu kontrol
Dátum vyvesenia: 18.01.2024