Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Projekty z fondov EÚ a iných zdrojov

Významné investície obce Láb realizované od roku 2017

Obec Láb vynakladá každoročne nemalé finančné prostriedky na obnovu a rozširovanie majetku obce. Vzhľadom na meniace sa rozpočtové obdobie v rámci Európskej únie bola veľká časť týchto projektov financovaná aj z vlastných zdrojov obce a z vlastných úspor v podobe rezervného fondu.

Obec sa snaží získať finančné prostriedky aj zo štátneho rozpočtu SR a veľký dôraz kladie na proces podávania žiadostí o nenávratné finančné prostriedky.

2021

V roku 2021 bolo podaných niekoľko žiadostí s požiadavkou na financovanie:

 • zateplenie a výmena okien a strešnej krytiny na budove tzv. starej školy vo výške 180 tis. EUR, vlastné zdroje 9 tis. EUR
 • rozšírenie kanalizačnej siete vo výške 500 tis. EUR, spolufinancovanie 25 tis. EUR
 • strojnotechnologické vybavenie zberného dvora a odpadového hospodárstva vo výške 80 tis. EUR
 • strojnotechnologické vybavenie na zvoz a zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
 • rozšírenie kapacity základnej školy a školskej jedálne vo výške 1 140 tis. EUR, z toho dotácia vo výške 1 083 tis. EUR

K ďalším projektom, ktoré sa realizujú v roku 2021, patria:

 • projektová dokumentácia na rozšírenie čističky odpadových vôd vo výške 20 tis. EUR (vlastné zdroje)
 • projektová dokumentácia na rozšírenie kapacity materskej školy vo výške 15 tis. EUR (vlastné zdroje)
 • rekonštrukcia a modernizácia miestneho rozhlasu vo výške 20 tis. EUR
 • oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov vo výške 100 tis. EUR
 • rekonštrukcia sociálneho zariadenia v Materskej škole vo výške 8 tis. EUR
 • dokončenie modernizácie budovy na ihrisku vo výške 5 tis. EUR
 • rekonštrukcia čističky odpadových vôd vo výške 80 280,00 EUR
 • realizácia bezpečnostného priechodu na ceste III. triedy vo výške 17 820,00 EUR

2020

V roku 2020 medzi významné položky kapitálového rozpočtu financované z vlastných zdrojov patrili:

 • projektové dokumentácie vo výške 3 387,90 EUR
 • cisterna na vývoz septikov vo výške 15 360 EUR
 • dokončovacie práce – garáž pri požiarnej zbrojnici vo výške 3 009,36 EUR.
 • klimatizácia (budova na ihrisku) vo výške 1 000,00 EUR
 • obchodný podiel na spoločnosti Lábinvest v sume 10 000,00 EUR.

2019

V roku 2019 obdržala obec Láb granty:

 • Od Slovenského futbalového zväzu 10 tis. EUR na závlahový systém
 • Od Úradu vlády SR sumu 8 tis. EUR na hracie prvky na ihrisko pre Materskú školu

Medzi významné investície financované z vlastných zdrojov ďalej patrili:

 • modernizácia a rekonštrukcia budovy ihriska vo výške 90 056,- EUR
 • plastové nádrže na vodu (ZŠ) v sume 2 880,00 EUR
 • dokončovacie práce – garáž pri požiarnej zbrojnici v sume 6 528,00EUR
 • zakúpenie nového čerpadla na ČOV v sume 4 005,60 EUR
 • vybavenie kuchyne pre Základnú školu vo výške 10 923,00 EUR

2018

Z pohľadu investícií boli v roku 2018 zaujímavé aj tieto projekty:

 • modernizácia a rekonštrukcia hasičskej stanice v sume 34 507,15 EUR, z toho z Ministerstva vnútra SR bola poskytnutá dotácia vo výške 30 tis. EUR
 • odkúpenie pozemkov vo výške 58 391,82 EUR
 • výstavba novej garáže pre hasičský zbor v sume 16 008,83 EUR
 • odkúpenie bufetu s príslušenstvom na ihrisku v sume 6 494,58 EUR
 • prípravná a projektová dokumentácia v sume 18 815,00 EUR
 • výstavba parkoviska pri zdravotnom stredisku a obecnom úrade v sume 24 993,60 EUR
 • nové oplotenie cintorína v sume 4 950,00 EUR
 • kompletná rekonštrukcia strechy na budove pohostinného zariadenia vo výške 12 412,72 EUR
 • modernizácia a rekonštrukcia zdravotného strediska v sume 14 752,84 EUR
 • realizácia nového kompletného zavlažovacieho systému ihriska v sume 14 957,20 EUR
 • softvér – virtuálny cintorín v sume 910,00 EUR.

2017

 Rok 2017 bol rokom významných investícií:

 • Na zateplenie a modernizáciu Základnej školy obec prijala z Environmentálneho fondu dotáciu vo výške 185 tis. EUR
 • Na rozšírenie kapacity kanalizácie dotáciu vo výške 110 tis. EUR z Environmentálneho fondu.

Investičnými projektmi boli:

 • Zateplenie a modernizácia základnej školy vo výške 270 590,78 EUR
 • oprava verejného osvetlenia vo výške 25 688,40 EUR
 • projektové dokumentácie na zateplenie a modernizáciu základnej školy, rozšírenie kapacity kanalizácie, 331 511,38 EUR
 • odkúpenie pozemkov pod futbalovým ihriskom vo výške 111 296,23 EUR
 • konvektomat pre základnú školu vo výške 8 219 EUR
 • rekonštrukcia a modernizácia miestneho rozhlasu vo výške 9 950 EUR
 • traktor na vývoz septikov vo výške 6 tis. EUR.