Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Životné prostredie a odpad

Komunálny odpad

Termíny vývozu  –   rozpis v tabuľkách:

Vývoz KO FCC – Láb rok 2022

Separovaný zber rok 2022

separovaný odpad vo vreciach (žlté-plast, modré-papier) je potrebné vyložiť v deň vývozu najneskôr o 6:00 hod. ráno 

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu  – alchymia_odpadu_

OBEC

Vývoz odpadu – intravilán obce

Vývoz tuhého komunálneho odpadu (TKO) v obci zabezpečuje firma:

FCC Slovensko  s. r. o. Zohor, tel. č. 02/6596 18 15, 02/6596 18 16, 02/6596 18 17

Usmernenie k zvozu komunálneho odpadu

Vzhľadom na Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov do nádob na zmesový komunálny odpad nepatrí biologicky rozložiteľný odpad (zelený odpad zo záhrad, popol,..), nebezpečný odpad, elektroodpad, stavebný odpad.

V prípade, že v zbernej nádobe bude niektorý z týchto odpadov, nádoba nebude firmami zabezpečujúcimi odvoz a likvidáciu odpadu vyvezená. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Usmernenie k zvozu komunálneho odpadu.

ZÁHRADY

Vývoz odpadu – záhradkárska a rekreačná oblasť

Vývoz odpadových vriec v záhradkárskej a rekreačnej oblasti

ROK 2022

09.05.2022 (pondelok)
23.05.2022 (pondelok)
06.06.2022 (pondelok)
20.06.2022 (pondelok)

04.07.2022 (pondelok)
18.07.2022 (pondelok)
01.08.2022 (pondelok)
15.08.2022 (pondelok)
30.08.2022 (utorok)
12.09.2022 (pondelok)

26.09.2022 (pondelok)

Komunálny odpad musí byť uložený do čiernych vriec označených potlačou firmy FCC Enviroment.
           Vrecia si chatári vyzdvihnú na obecnom úrade v Lábe po uhradení poplatku za komunálny odpad.  

           Komunálny odpad v iných vreciach nebude vyvezený.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Miestny poplatok za zmesový komunálny odpad (ZKO) a drobný stavebný odpad (DSO) sa platí za zmesové komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
Ohlasovacia povinnosť sa uskutočňuje formou vyplnenia formulára (nájdete na konci tejto stránky) a doručením na OcÚ v Lábe osobne, alebo poštou.

Aplikácia Vylož smeti

Značili ste si doteraz termíny odvozu odpadu do kalendára?
Už nemusíte. Šikovná aplikácia Vylož smeti vám vždy včas pripomenie, kedy príde vývoz smetia.

Aplikácia pre mobilné telefóny je určená obyvateľom rodinných domov v obciach, kde odvoz odpadu realizuje spoločnosť FCC. Ponúka prehľadný kalendár s najbližšími termínmi vývozu odpadu na vašej adrese aj možnosť nastaviť si pripomienky na ich odvoz. Stiahnite si ju a nainštalujte cez Google Play alebo App Store – odkazy na aplikáciu Vylož smeti nájdete na stránke FCC.

 

Nová  webová aplikácia pre správu nádob a výsypov pre občana na:

www.moje-smeti.sk alebo link: https://mywaste.sensoneo.com/login-fcc

 • Potrebné sa zaregistrovať cez prihlásenie alebo aktivácia účtu pre občana používateľským menom a heslom
 • Počkať na schválenie od obce
 • Potom sa opäť prihlásiť používateľským menom a heslom
 • V prehľadoch vidím produkciu odpadu, históriu zvozov, počet výsypov za svoju smetnú nádobu

Obec bude zaregistrovaných čakateľov vybavovať priebežne.

Po schválení registrácie si skontrolujte zadané údaje či súhlasia s čipom na nádobe.

V prípade otázok nás kontaktujte.

Zber separovaného odpadu

 1. Papier: zbiera sa prostredníctvom modrých plastových vriec doručených do domácností. Zbiera sa: noviny, časopisy, katalógy, knihy, zošity, kancelársky papier, tvrdý kartón, vlnitá lepenka, reklamné letáky Nezbiera sa: špinavý a mastný papier, krabice od mlieka a džúsov, papier potiahnutý fóliou, mapy, pauzáky, kopírovací papier, voskový papier, asfaltový a dechtovaný papier.
 2. PET fľaše: zbiera sa prostredníctvom žltých plastových vriec doručených do domácností. Zbiera sa: stlačené plastové fľaše od nápojov, plastové obaly ( HDPE, PE, PP) fólie a plastové tašky (LDPE, HDPE) viacvrstvové obaly z nápojov (Tetra Pak), hliníkové plechovky z nápojov. Nezbiera sa: fľaše od olejov, obaly znečistené nebezpečnými látkami (motorové oleje, chemikálie, farby).
 3. Sklo: zbiera sa do veľkokapacitných kontajnerov umiestnených na stanoviskách: Potraviny Maja, Espresso, autobusová zastávka Vrbovec, alebo sa odovzdajú pri zvoze separovaného odpadu, ktorý sa uskutočňuje 2 x ročne. Zbiera sa: biele a farebné sklo – fľaše, poháre (etikety nevadia), tabuľové sklo. Nezbiera sa: keramika, porcelán, zrkadlá, kamenina, autosklo, žiarovky, žiarivky, TV obrazovky, sklokeramické dosky…
 4. Kovy a elektronický odpad: zbiera sa 2x do roka.  Zbiera sa: televízory, chladničky, mrazničky, sušiče, kávovary, varné kanvice, mixéry, žehličky a iní elektronický odpad.
 5. TETRAPAKY: zbierajú sa prostredníctvom ZŠ a prostredníctvom žltých plastových vriec, alebo pri zvoze separovaného odpadu, ktorý sa uskutočňuje 2 x ročne. Zbiera sa: zviazané, vypláchnuté, čisté a suché krabice od mlieka, džúsov, vína.
 6. Monočlánky: zbierajú sa prostredníctvom ZŠ, občania ich môžu odovzdať pri kúpe nových batérií a monočlánkov do boxu v Drogérii.
 7. Veľkoobjemný odpad: zbiera sa 2x do roka vo vyhlásených termínoch obcou.
 8. Do OBECNÉHO DVORA (vedľa budovy pošty) môžu občania priniesť SEPAROVANÝ ODPAD: SKLO – KOVY – KUCHYNSKÝ ODPAD – POUŽITÉ OLEJE

Zber VOO, elektronického a kovového odpadu

Elektronický odpad, kovový šrot zbierajú pracovníci obecného úradu v čase rozpisu. Vývoz je 2x ročne.

Zber elektronického a kovového odpadu sa uskutoční v sobotu.

Jarný vývoz             apríl 2022
Jesenný vývoz        september 2022

Zber veľkoobjemného odpadu sa uskutoční:

Jarný vývoz            marec 2022
Jesenný vývoz       september 2022

V priebehu roka môže prísť k zmene termínu vývozu elektronického, kovového a veľkoobjemného odpadu, o čom budú obyvatelia obce včas informovaní.

Vývoz septikov

Vývoz fekálií zo žúmp a septikov v obci zabezpečuje Obec Láb.

Vývoz nahlasujte minimálne 5 dní vopred na t.č.  0948 128 966

Vývozné dni

V prípade otázok k vývozu fekálií  kontaktujte Mgr. Chmelu na tel. č. 0905 358 626.

Obecný dvor

Do OBECNÉHO DVORA (VEDĽA BUDOVY POŠTY) môžu občania priniesť SEPAROVANÝ ODPAD: SKLO – KOVY, a tiež KUCHYNSKÝ ODPAD a POUŽITÉ OLEJE

Plasty a papier sa budú v roku 2022 vyvážať každý mesiac.
Žiadame občanov, aby plasty a papier vo vreciach NENOSILI na obecný dvor (vyváža ich raz za mesiac FCC spred domov).

Zamestnanci obce budú v priestore dvora preberať separovaný odpad v dňoch:

STREDA od 15:00 do 18:00   v období od 1.11. do 1.4. od 15:00 do 17:00
SOBOTA od   8:00 do 11:00

Zároveň môžu občania uložiť biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (konáre, trávu) na obcou prenajatý pozemok v lokalite Búrkové.
Tento odpad bude obec následne spracovávať.

Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad uložený na obecný dvor sa určuje vo výške 0,078 EUR/kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. Poplatok sa platí na obecnom úrade pred ich odovzdaním na obecný dvor.

Sadzba poplatku za miešaný objemný odpad uložený do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú umiestnené na obecnom dvore, závisí od objemu nasledovne:

Množstvo a druh odpadu je občan povinný oznámiť na Obecný úrad Láb a vopred uhradiť poplatok za uloženie formou zakúpenia žetónu podľa množstva (objemu), ktorý odovzdá zamestnancovi obce na obecnom dvore. Bez preukázania úhrady nebude odpad prevzatý.

Správa kanalizácie a ČOV

RNDr. Peter Vyskočil
Štúrova 5
900 33  Marianka

e-mail: vyskocil115@gmail.com
tel.: 0903-230 019
(za účelom vydania vyjadrenia k stavebným a kolaudačným konaniam)

Tlačivá