Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Miestne dane a poplatky

Daň z nehnuteľnosti

VZN_2023_06

Novelou zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku  sa ruší oznamovacia  povinnosť pri vzniku a zániku daňovej povinnosti. Nahrádza ju povinnosť podania priznania do 31. januára nasledujúceho roka po roku vzniku zmeny. Priznanie má daňovník povinnosť podať aj pri zániku dane z nehnuteľnosti, t.j. pri predaji, darovaní, výmene nehnuteľnosti a pod.  Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb, podáva priznanie každá fyzická alebo právnická osoba. Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť, že priznanie podá jeden zo spoluvlastníkov, ktorého určia dohodou. Túto skutočnosť treba oznámiť písomne správcovi dane na obecnom úrade.

Tlačivá priznaní sú k dispozícii na obecnom úrade, alebo na internetovej stránke www.finance.gov.sk v časti Dane, clá a účtovníctvo/Priame dane/Miestne dane a poplatky/Vzory tlačív.

Vyplnené a vlastnoručne podpísané priznanie treba doručiť na OcÚ poštou, osobne alebo elektronickou poštou.

Obec Láb vo VZN č. 3/2017 o dani z nehnuteľnosti určuje, okrem iného, poskytnutie úľav na dani z nehnuteľností:

Zníženie dane zo stavieb a bytov: a) 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, b) 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľov preukazu občana so ZŤP alebo ZŤP/S, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, c) 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov starších ako 65 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, d) 50 % z daňovej povinnosti na garáže a nebytové priestory slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľov preukazu občana so ZŤP alebo ZŤP/S, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich prepravu, e) 50 % z daňovej povinnosti na garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov starších ako 65 rokov, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich prepravu. Daňové úľavy sa nemôžu kombinovať. Zníženie dane sa poskytne na základe uplatnenia si úľavy v priznaní a predložení dokladov – preukazu ZŤP alebo ZŤP/S . Daň z nehnuteľnosti sa nevyrubuje a ani nevyberá ak je nižšia ako 2,90 €. Aj v tomto prípade však treba podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností.

Daň za psa 

VZN_2023_06

 

Od roku 2013 majú občania povinnosť podať priznanie k dani za psa, najneskôr do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Priznanie treba podať aj pri zániku daňovej povinnosti – uhynutie, strata, darovanie … Tlačivá priznaní sú k dispozícii na obecnom úrade, alebo na internetovej stránke  www.finance.gov.sk v časti Dane, clá a účtovníctvo/Priame dane/Miestne dane a poplatky/Vzory tlačív. Novelou zákona sa ruší splatnosť úhrady dane za psa do 31.1. Daň za psa občania uhradia až po doručení rozhodnutia správcom dane, ktoré sa bude posielať spolu s rozhodnutím za daň z nehnuteľnosti. Daň za psa sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov. Základom dane je počet psov. Sadzba dane za jedného psa je 5,50 €.  Obec poskytuje oslobodenie od dane na jedného psa vo vlastníctve daňovníka, ktorý do 31.12. pred zdaňovacím obdobím dovŕšil 70 rokov.

Daň za užívanie verejného priestranstva (VZN 8/2008)

Daň za užívanie verejného priestranstva sa platí ak fyzická alebo právnická osoba užíva verejné priestranstvo na celom území obce Láb. Daňovník je povinný písomne podať priznanie k dani za užívanie verejného priestranstva správcovi dane na OcÚ v Lábe a to najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká skončením užívania priestranstva. Sadzby dane sú určené vo VZN č. 8/2008 Obce Láb o dani za užívanie verejného priestranstva.

Miestny poplatok za rozvoj

VZN_2023_07

Obec Láb ako správca miestneho poplatku za rozvoj v zmysle § 4 ods.1 zákona
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 12 ods. 1 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z. z. a zákona č. 379/2019 Z. z. a Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2023 o stanovení výšky miestneho poplatku za rozvoj na území obce Láb vydáva rozhodnutie, ktorým Obec Láb podľa § 9 ods. 1 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z. z. a zákona č. 379/2019 Z. z.. vyrubuje poplatníkovi miestny poplatok za rozvoj.

2020- info o poplatku za rozvoj

2021_info o poplatku za rozvoj

2022- info o poplatku za rozvoj

2023_info o poplatku za rozvoj

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Miestny poplatok za zmesový komunálny odpad (ZKO) a drobný stavebný odpad (DSO) sa platí za zmesové komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
Ohlasovacia povinnosť sa uskutočňuje formou vyplnenia formulára (nájdete na konci tejto stránky) a doručením na OcÚ v Lábe osobne, alebo poštou.

Tlačivá