Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Súpisné čísla

Súpisné a orientačné čísla

Je súpisné číslo vášho domu umiestnené na viditeľnom mieste? Keď áno, potom nielen poštár, ale aj kuriér, rozvoz nábytku a pod. vám vie včas a na správne miesto doručiť zásielku. A v prípade potreby k vám bez zbytočného meškania rýchle dorazí záchranka. Aj preto sú súpisné a orientačné čísla na domoch potrebné a môžu i zachrániť život.

Problematiku súpisných a orientačných čísiel upravuje vyhláška ministerstva vnútra č. 141/2015 (mení a dopĺňa vyhlášku Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb). Podľa platných právnych predpisov obec rozhoduje o určení súpisného a orientačného čísla stavbe na základe žiadostí stavebníkov alebo vlastníkov stavieb. Samostatné súpisné číslo možno určiť len budovám, ktoré sú stavbami podľa § 43a ods. 2 zákona číslo 50/1976 Zb.

Vybavuje: Mária Lisá

telefón: +421 34 77 47 792

mobil: +421 918 469 680
e-mail: maria.lisa@obeclab.sk

Zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries  o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný  od 1. júla 2015 ukladá osobitné nové povinnosti, medzi ktoré patria:

  • Zákon ukladá povinnosť osobe určenej v kolaudačnom rozhodnutí, a to v lehote do 30 dní odo dňa jeho právoplatnosti požiadať o určenie súpisného a orientačného čísla. Ak tak povinná osoba neurobí, obec určí súpisné číslo a orientačné číslo aj bez žiadosti.
  • Zároveň sa ukladá povinnosť vlastníkovi budovy mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, povinnosť plní toto spoločenstvo. Ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, túto povinnosť plní správca.

Tlačivá