Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Zasadnutia OZ

Najbližšie zasadnutie OZ

P O Z V Á N K A

 

v zmysle ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších predpisov zvolávam

 1. zasadnutie

Obecného zastupiteľstva v Lábe v roku 2021,

ktoré sa uskutoční v budove obecného úradu

 

dňa 21.10.2021 (štvrtok) o 17:30 hod.

 

 

 

 

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a pracovných komisií.
 2. Schválenie programu 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lábe v roku 202
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Návrh na 3. zmenu rozpočtu obce Láb na rok 2021.
 5. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacity Základnej školy a spolufinancovanie obcou.
 6. Žiadosť o pridelenie bytu – p. Olah.
 7. Návrh VZN obce Láb, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2017 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na území obce Láb.
 8. Schválenie prenájmu na základe dôvodu hodného osobitného zreteľa pre potreby umiestnenia ZBOXu.
 9. Rôzne
 10. Záver

 

Marián Moravčík, starosta obce