Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Obchodná verejná súťaž

Obec Láb vyhlasuje 

Obchodnú verejnú súťaž v zmysle §9 ods. 2 písm. a), §9a ods. 1 písm. a) v spojení s ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a s §281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce:

  • nehnuteľností: pozemku parcely reg. „C“ č. 364/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 563 m2 a budova so súp. číslom 286, postavená na tomto pozemku, zapísané na LV č. 664 pre k. ú. Láb (bývalá prevádzka „U Marty“)

 Popis nehnuteľnosti: Priestory v budove a priľahlý pozemok, ktoré majú byť predmetom prenájmu, boli dlhé roky využívané ako prevádzka pohostinstva pod názvom „U Marty“. K 31.12.2017 na žiadosť nájomcu bol nájomný vzťah ukončený. Obhliadku nehnuteľností je možné vykonať v dňoch 21.12.2020 alebo 22.12.2020 o 13:00 h. Stretnutie záujemcov bude priamo pred budovou so súp. č. 286.

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE:

OVS-budova_pohostinstva.pdf

Dátum zvesenia: 31.12.2020