Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Povinne zverejňované informácie

podľa § 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zákon o slobode informácií

a) Spôsob zriadenia obce

Obec Láb bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí, t. j. dňom 23. až 24. 11. 1990.

Právomoci a kompetencie obce

Kompetencie obce, t. j. právomoc a pôsobnosť obce sú dané:

 • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 – 71).
 • Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 • Zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • Všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnych činností (čl. 71 ods.2 Ústavy Slovenskej republiky).

Organizačná štruktúra obce Láb (po kliknutí sa otvorí na samostatnej karte prehliadača)

b) Žiadosť, návrh, podnet, alebo iné podanie možno podať

 • poštou na adresu: Obec Láb, Hlavná ulica 503/9, 900 67  Láb
 • osobne v pracovných dňoch počas úradných hodín: na podateľni obecného úradu na prízemí
 • telefonicky na čísle: 034/7790 333
 • elektronickou poštou na adrese: maria.lisa@obeclab.sk

Sťažnosť možno podať

 • poštou na adresu: Obec Láb, Hlavná ulica 503/9, 900 67  Láb
 • osobne v pracovných dňoch počas úradných hodín: na podateľni obecného úradu na prízemí,
 • Ak sa sťažovateľ dostaví na obecný úrad osobne podať sťažnosť, ktorú nemá vyhotovenú písomne, zamestnanec obce mu umožní, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovil; ak sa jedná o osobu, ktorej zdravotný stav bráni, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovila sama, za túto osobu ju vyhotoví zamestnanec obce.

c) Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

Miesto, lehota a spôsob na podanie opravného prostriedku

Proti rozhodnutiu obce Láb má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne alebo ústne do zápisnice.

Odvolanie

1. Miesto a lehota:

Odvolanie treba podať na podateľni obecného úradu alebo poštou na adresu: Obec Láb, Hlavná ulica 503/9, 900 67  Láb, v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ak inú lehotu neustanovuje osobitný zákon.

2. Spôsob:

 • písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe
 • ústne do zápisnice

Podanie urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do 3 pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice. Na dodatočné doplnenie podania sa nevyzýva.

3. Z odvolania by malo byť zrejmé:

 • kto ho podáva
 • číslo rozhodnutia a dátum vydania rozhodnutia, proti ktorému smeruje
 • čoho sa odvolávateľ domáha

Podanie v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci musí obsahovať identifikátor osoby účastníka konania podľa osobitného predpisu v elektronickej podobe výkonu verejnej moci. Osobitné právne predpisy môžu ustanoviť jeho ďalšie náležitosti.

Mimoriadne opravné prostriedky

Obnova konania

 • Konanie pred správnym orgánom ukončené rozhodnutím, ktoré je právoplatné, sa na návrh účastníka konania obnoví, z dôvodov v zákone taxatívne uvedených
 • miesto podania – podáva sa na správnom orgáne, ktorý rozhodol vo veci v poslednom stupni
 • lehota – v lehote 3 mesiacov odo dňa, keď sa účastník dozvedel o dôvodoch obnovy, najneskôr však do 3 rokov od právoplatnosti rozhodnutia

Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania (ak osobitný zákon neustanovuje, že nie je prípustné)

 • správny orgán najbližšie vyššieho stupňa nadriadený správnemu orgánu, ktorý  rozhodnutie vydal, môže z vlastného alebo iného podnetu  preskúmať rozhodnutie, ktoré je právoplatné.

Protest prokurátora

 • podáva prokurátor

Možnosti súdneho preskúmania právoplatného rozhodnutia

Rozhodnutie Obce Láb je preskúmateľné súdom podľa osobitného zákona, ktorým je zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov. V správnom súdnictve preskúmavajú zákonnosť rozhodnutia povinnej osoby  správne súdy na základe žalôb. Správne súdy nepreskúmavajú právoplatné rozhodnutia povinnej osoby, ak účastník konania pred ich právoplatnosťou nevyčerpal všetky riadne opravné prostriedky, ktorých použitie umožňuje osobitný predpis.

d) Sadzobník správnych poplatkov, ktoré obec Láb vyberá za správne úkony