Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Značka: 2018

Úradné hodiny obecného úradu Láb počas vianočných sviatkov

Pondelok 24.12.2018            sviatok – zatvorené
Utorok 25.12.2018               sviatok – zatvorené
Streda 26.12.2018               sviatok – zatvorené
Štvrtok 27.12.2018              zatvorené
Piatok 28.12.2018             8:00 – 12:00 hod.

Pondelok 31.12.2018           zatvorené
Utorok 1.1.2019                  sviatok – zatvorené
Streda 2.1.2019                8:00 – 12:00 hod.
Štvrtok 3.1.2019                 zatvorené
Piatok 4.1.2019                 7:30 – 12:00 hod.

Dátum vyvesenia: 17.12.2018 | Dátum zvesenia: 05.01.2019

Ponuka zaujímavej brigády

Filmový štáb, ktorý natáčal film v blízkosti našej obce, hľadá brigádnikov, najlepšie mužov, na likvidáciu filmových kulís, od piatka 14.12. do nedele 16.12.2018. Bližšie informácie vám poskytnú na tel. čísle 0902 230 449.

Dátum vyvesenia: 13.12.2018 | Dátum zvesenia: 17.12.2018

Zámer priameho prenájmu nebytových priestorov

Zámer priameho prenájmu nebytových priestorov o výmere 100 m² v nehnuteľnosti a budove so súpisným číslom 29, na pozemku parcela reg. „C“ číslo 201, zapísaná na LV č. 664, k.ú. Láb a výzva na predkladanie cenových ponúk týkajúcich sa priameho prenájmu uvedenej nehnuteľnosti.

Podmienky prenájmu:

– minimálna výška nájomného: 1,00 EUR s DPH/ročne za celý predmet nájmu

– doba nájmu: tri roky

– účel nájmu: prevádzkovanie pohrebnej služby

– lehota na predkladanie ponúk uplynie 15. dňom od zverejnenia zámeru

– ďalšie podmienky prenájmu vychádzajú zo Všeobecne záväzného nariadenia Obce Láb č. 4/2015 (Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Láb)

– je možné prenajať si len celú výmeru nebytového priestoru

Cenová ponuka nájomného sa doručuje v lehote vyššie určenej v nepriehľadnej obálke označenej „Priamy prenájom Dom smútku“ do sídla Obce Láb osobne alebo poštou: Obec Láb, Hlavná ulica 503/9, 900 67 Láb.

Dátum vyvesenia: 13.12.2018 | Dátum zvesenia: 29.12.2018

Obchodná verejná súťaž

Obec Láb vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce:

OVS_20_hostinec.pdf

Dátum vyvesenia: 12.12.2018 | Dátum zvesenia: 29.12.2018

Smútočný oznam – Ján Filípek

Smútiace rodiny Filípková, Benková a Zbraneková s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú občanom, že dňa 9. decembra 2018 vo veku 72 rokov nás navždy opustil náš bývalý spoluobčan Ján Filípek. Posledné lúčenie pred večným odpočinkom bude v piatok 14. decembra 2018 o 12:30 hod. v Krematóriu v Bratislave.

Dátum vyvesenia: 11.12.2018 | Dátum zvesenia: 15.12.2018

Mikuláš v obci

Mikuláš Vás pozýva v nedeľu do obecného parku o 14:00 hodine. Od 12:30 hod. prejde dedinou na koči a od 14:00 hod. sa s vami uvidí v parku. Tým najmenším porozdáva balíčky. Vystúpia aj deti ZŠ a MŠ Láb so svojim programom. Rodičov pozývame na vianočný poslanecký punč v rámci vianočných trhov.

 

Dátum vyvesenia: 05.12.2018 | Dátum zvesenia: 10.12.2018

MUDr. Nenovský – dovolenka

Obvodná ambulancia v Plaveckom Štvrtku MUDr. Nenovský oznamuje svojím pacientom, že v období od 22. decembra 2018 do 1. januára 2019 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať ho bude MUDr. Slobodová od 7:00 do 12:00 hod. v Zohore.

Dátum vyvesenia: 05.12.2018 | Dátum zvesenia: 02.01.2019

Oznámenie o námietke v konaní a výzva na vyjadrenie

Verejná vyhláška

Oznámenie o podaní námietky v konaní  o povolení stavby stavbu „Rodinný dom typ LAGUNA 16 a prípojky na inž. siete“ na parc. reg. KN C č. 5798/97 kat. úz. Láb v zlúčenom územnom a stavebnom konaní a výzva na vyjadrenie k tejto námietke

vyvesené:  od   4.12.2018     do  19.12.2018

Námietka-výzva na vyjadrenie.pdf

Dátum vyvesenia: 04.12.2018 | Dátum zvesenia: 28.12.2018