Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Zámer priameho prenájmu nebytových priestorov

Zámer priameho prenájmu nebytových priestorov o výmere 100 m² v nehnuteľnosti a budove so súpisným číslom 29, na pozemku parcela reg. „C“ číslo 201, zapísaná na LV č. 664, k.ú. Láb a výzva na predkladanie cenových ponúk týkajúcich sa priameho prenájmu uvedenej nehnuteľnosti.

Podmienky prenájmu:

– minimálna výška nájomného: 1,00 EUR s DPH/ročne za celý predmet nájmu

– doba nájmu: tri roky

– účel nájmu: prevádzkovanie pohrebnej služby

– lehota na predkladanie ponúk uplynie 15. dňom od zverejnenia zámeru

– ďalšie podmienky prenájmu vychádzajú zo Všeobecne záväzného nariadenia Obce Láb č. 4/2015 (Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Láb)

– je možné prenajať si len celú výmeru nebytového priestoru

Cenová ponuka nájomného sa doručuje v lehote vyššie určenej v nepriehľadnej obálke označenej „Priamy prenájom Dom smútku“ do sídla Obce Láb osobne alebo poštou: Obec Láb, Hlavná ulica 503/9, 900 67 Láb.

Dátum vyvesenia: 13.12.2018 | Dátum zvesenia: 29.12.2018