Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova hesla | Registrácia
Cesta: Úvod » Samospráva » Kontrolór obce

Kontrolór obce

Ing. Silvia Kapášová

mobil: 0918 508 382

 • Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov;je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 1x štvrťročne podáva správu o svojej činnosti;
 • funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce;
 • vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce;
 • pracovný úväzok 100%

Vykonáva kontrolu:

 • nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený;
 • účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade;
 • príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu,jeho zmien a záverečného účtu;
 • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých ,fondov a dotácií;
 • hospodárenie s finančnými prostriedkami;
 • plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce;
 • dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce.

Preveruje:

 • tvorbu a čerpanie rozpočtu obce;
 • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce.

Vypracúva odborné stanoviská:

 • k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pre ich schválením obecným zastupiteľstvom - možnosti poskytovania úveru, pôžičky a dotácií;
 • výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu;
 • zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom.  

 

 

 

Navrh_planu_kontr._cinnosti_2.polrok_2020.pdf

Dátum vyvesenia: 17.07.2020

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,