Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Autor: Daša Koledová

Zrušenie opatrenia č. 2503/2021

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec na základe skutočnosti, že nariadené opatrenia v súvislosti s výskytom aviárnej influenzy boli splnené a vo vymedzenej oblasti nebolo potvrdené ďalšie ochorenie na aviárnu influenzu, ruší opatrenia  č. 2503/2021 vydané dňa 28.12.2021.

veterinárne opatrenie

Príspevok bol presunutý do archívu
22.05.2022

Deratizácia jar 2022

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave vyzýva na vykonanie celoplošnej jarnej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja v období od 01.04.2022  do 31.05.2022.

Fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie, fyzické osoby – občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu prostredníctvom oprávnených firiem disponujúcich odbornou spôsobilosťou na vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov prípravkami na profesionálne použitie, a to : v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských a zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov.

Deratizácia jar 2022

Príspevok bol presunutý do archívu
03.06.2022

Zber veľkoobjemového odpadu

Obec Láb oznamuje občanom, že v dňoch od 28.3.2022 do 30.3.2022 sa uskutoční jarné čistenie obce – ZBER ROZMERNÉHO ODPADU

Do kontajnerov je zakázané vhadzovať: stavebný odpad (suť), nebezpečný odpad (autobatérie, horľaviny, nádoby z farieb a lakov, rozpúšťadlá, žiarovky, motorové oleje,…) pneumatiky, bioodpad,…

Veľké kusy nábytku musia byť v rozloženom stave.

Odpad môžu občania obce ukladať do dvoch veľkorozmerných kontajnerov, ktoré budú umiestnené v lokalite pri družstve spoločnosti POSPO.

Umiestnenie odpadu mimo veľkorozmerných kontajnerov je zakázané a trestné!

Príspevok bol presunutý do archívu
02.04.2022

Zber elektroodpadu a kovového odpadu

Obecný úrad v Lábe oznamuje občanom, že zber elektronického odpadu a kovového odpadu sa uskutoční
dňa 1. apríla 2022, t. j. v piatok od 8:00 hod. do 12:00 hod.

Občania sa musia zaregistrovať k zberu od 28. do 30. marca 2022 telefonicky na čísle OÚ 034/77 47 791 alebo emailom na adrese dasa.koledova@obeclab.sk

Je potrebné uviesť typ odpadu, množstvo, meno a číslo domu.

Elektronický odpad – televízory, chladničky, mrazničky, pračky, rádiá, počítače, vysávače, kulmy, žehličky a iný elektronický odpad JE POTREBNÉ VYLOŽIŤ PRED RODINNÉ DOMY NAJNESKÔR do 8:00 hod. ZBERNÉHO DŇA,  t.j. 1.4.2022.

Príspevok bol presunutý do archívu
02.04.2022

Vývoz plastov 03.02.2022

Dňa 03.02.2022 (štvrtok) bude firma FCC Slovensko Zohor vyvážať plasty. Vrecia musia byť vyložené do 06:00 hod. ráno pri kraji cesty. 

Príspevok bol presunutý do archívu
04.02.2022

Zanesená čistička nepracuje!!!!!!

Upozornenie!!!

Aj napriek zavedeniu mimoriadneho poplatku za čistenie technologických zariadení prečerpávacích staníc (kanalizácia) opakovane pracovníci obecného úradu nachádzajú v týchto zariadeniach predmety, ktoré v žiadnom prípade do kanalizácie nepatria a spôsobujú závažné poruchy čerpadiel, rezacích nožov a prichádza k upchatiu kanalizácie a prečerpávacích staníc.

V zmysle o odvádzaní splaškových odpadových vôd a Všeobecných podmienok odpadových vôd         JE ZAKÁZANÉ do verejnej kanalizácie vypúšťať látky, ktoré sa nepovažujú za splaškové odpadové vody. Medzi takéto látky patria napr. Vlhčené utierky, hygienické vložky, handry, uteráky, textílie, obaly, tvrdé a cudzie predmety, ktoré spôsobujú upchávanie systému alebo poruchy na technologickej časti splaškovej kanalizácie, z dôvodu neustáleho poškodzovania čerpadiel o dodržiavanie týchto podmienok, v opačnom prípade bude správa obce Láb nútená pristúpiť k zvýšeniu poplatku za čistenie splaškových vôd verejnou kanalizáciou.

Najnovšie fotky z 03.01.2022 STRED OBCE – Hlavná ulica, Grinava, Na kúte, Antona Milatu

Príspevok bol presunutý do archívu
31.01.2022

Vývoz plastov 07.01.2022

Dňa 07.01.2022 (piatok) bude firma FCC vyvážať plasty. Vrecia musia byť vyložené do 06:00 hod. ráno pri kraji cesty.

Príspevok bol presunutý do archívu
11.01.2022