Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Autor: Daša Koledová

Vývoz plastov

Zajtra 7.4.2022 sa uskutoční vývoz plastov. Žlté vrecia prosím vyložiť na viditeľné miesto pri kraji cesty do 06:00 hod. .

V aplikácii VYLOŽ SMETI je chyba v dátume na vývoz plastov v mesiaci apríl.

Príspevok bol presunutý do archívu
10.04.2022

Upozornenie – veľkoobjemný odpad

Prosíme občanov, aby dnes už nevyvážali veľkoobjemový odpad do kontajnerov pri družstve z dôvodu naplnenosti. Prázdne kontajnery budú pristavené opäť zajtra v utorok 29.03.2022. 

Umiestnenie odpadu mimo veľkorozmerných kontajnerov je zakázané a trestné!

Príspevok bol presunutý do archívu
30.03.2022

Zrušenie opatrenia č. 2503/2021

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec na základe skutočnosti, že nariadené opatrenia v súvislosti s výskytom aviárnej influenzy boli splnené a vo vymedzenej oblasti nebolo potvrdené ďalšie ochorenie na aviárnu influenzu, ruší opatrenia  č. 2503/2021 vydané dňa 28.12.2021.

veterinárne opatrenie

Príspevok bol presunutý do archívu
22.05.2022

Deratizácia jar 2022

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave vyzýva na vykonanie celoplošnej jarnej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja v období od 01.04.2022  do 31.05.2022.

Fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie, fyzické osoby – občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu prostredníctvom oprávnených firiem disponujúcich odbornou spôsobilosťou na vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov prípravkami na profesionálne použitie, a to : v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských a zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov.

Deratizácia jar 2022

Príspevok bol presunutý do archívu
03.06.2022

Zber veľkoobjemového odpadu

Obec Láb oznamuje občanom, že v dňoch od 28.3.2022 do 30.3.2022 sa uskutoční jarné čistenie obce – ZBER ROZMERNÉHO ODPADU

Do kontajnerov je zakázané vhadzovať: stavebný odpad (suť), nebezpečný odpad (autobatérie, horľaviny, nádoby z farieb a lakov, rozpúšťadlá, žiarovky, motorové oleje,…) pneumatiky, bioodpad,…

Veľké kusy nábytku musia byť v rozloženom stave.

Odpad môžu občania obce ukladať do dvoch veľkorozmerných kontajnerov, ktoré budú umiestnené v lokalite pri družstve spoločnosti POSPO.

Umiestnenie odpadu mimo veľkorozmerných kontajnerov je zakázané a trestné!

Príspevok bol presunutý do archívu
02.04.2022

Zber elektroodpadu a kovového odpadu

Obecný úrad v Lábe oznamuje občanom, že zber elektronického odpadu a kovového odpadu sa uskutoční
dňa 1. apríla 2022, t. j. v piatok od 8:00 hod. do 12:00 hod.

Občania sa musia zaregistrovať k zberu od 28. do 30. marca 2022 telefonicky na čísle OÚ 034/77 47 791 alebo emailom na adrese dasa.koledova@obeclab.sk

Je potrebné uviesť typ odpadu, množstvo, meno a číslo domu.

Elektronický odpad – televízory, chladničky, mrazničky, pračky, rádiá, počítače, vysávače, kulmy, žehličky a iný elektronický odpad JE POTREBNÉ VYLOŽIŤ PRED RODINNÉ DOMY NAJNESKÔR do 8:00 hod. ZBERNÉHO DŇA,  t.j. 1.4.2022.

Príspevok bol presunutý do archívu
02.04.2022

Vývoz plastov 03.02.2022

Dňa 03.02.2022 (štvrtok) bude firma FCC Slovensko Zohor vyvážať plasty. Vrecia musia byť vyložené do 06:00 hod. ráno pri kraji cesty. 

Príspevok bol presunutý do archívu
04.02.2022