Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Značka: 2022

MUDr. Nenovský – dovolenka od 26.12.2022

Obvodná ambulancia MUDr. Nenovského oznamuje svojim pacientom, že v období od 26. do 30.12.2022 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky.

Zastupovať ho bude MUDr. Slobodová v Zohore:

Utorok, štvrtok a piatok od 7:00 do 12:00 hod.

Streda od 12:00 od 17:00 hod.

Príspevok bol presunutý do archívu
31.12.2022

Výberové konanie – pracovník údržby majetku obce

VÝBEROVÉ KONANIE NA PRACOVNÉ MIESTO

Obec Láb vypisuje výberové konanie na funkciu

Pracovník údržby majetku obce

Záujemca o pracovné miesto „Pracovník údržby majetku obce“ obce Láb zašle poštou alebo osobne odovzdá písomnú žiadosť s predpísanými prílohami (viď. Požadované doklady) do 21.12.2022 do 12:00 hod. na adresu Obec Láb, Obecný úrad, Hlavná ulica 503/9, 900 67 Láb v uzavretej obálke označenej

„Výberové konanie – pracovník údržby“ – neotvárať

 

Miesto výkonu práce:             Obec Láb, Obecný úrad, Hlavná ulica 503/9, 900 67 Láb

Pracovný vzťah:                        trvalý pracovný pomer (TPP), plný úväzok

Termín nástupu:                     od 01.01.2023, príp. dohodou

 

Požiadavky:

 • stredoškolské vzdelanie bez maturity
 • schopnosť zodpovedne plniť úlohy pridelené vedúcim pracovníkom
 • vodičský preukaz skupiny B, T, príp. ďalšími skupinami výhodou, schopnosť riadiť traktor/ traktor s vlečkou
 • výhodou bude odborná spôsobilosť na činnosť na elektrických zariadeniach §21 vyhlášky č. 508/2009
 • precíznosť, pedantnosť, záujem o veci verejné, ich vzhľad a čistotu
 • schopnosť riešiť krízové situácie, zručnosť, šikovnosť, záujem riešiť problémy v obci
 • zodpovedný prístup k riešeniu úloh a hľadanie riešení, tímová spolupráca, samostatnosť, presnosť, flexibilita, komunikatívnosť, bezúhonnosť, dodržiavanie pracovnej disciplíny a pracovného času

 

Náplň práce:

 • vykonávanie práce pracovníka údržby majetku obce počas celého roka
 • vykonávanie prác a údržby pri správe obecných budov, verejných priestranstiev, cintorína
 • vykonávanie rôznych údržbárskych prác v interiéri/exteriéri počas celého roka
 • pravidelné porady s vedúcim pracovníkom o vykonaných prácach
 • súčinnosť pri príprave obecných akcií

 

Platové podmienky:

 • základná mesačná mzda 900,00 €/brutto
 • súčasťou finančného hodnotenia pracovníka je priestor na individuálne osobné hodnotenie za odvedenú prácu

 

Zamestnanecké benefity:

 • mimoriadne odmeny za vykonanú prácu nad rámec plánu
 • pitný režim zdarma, stravné lístky v hodnote 6,00 €, zabezpečenie pracovných a ochranných pomôcok

 

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania v slovenskom jazyku
 • profesijný štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Kontaktovať si dovoľujeme len vybraných uchádzačov.

Zverejnené na úradnej tabuli obce a na webovom sídle Obce Láb dňa 29.11.2022.

 

Bc. Štefan Fogl, v.r.

starosta obce Láb

INZERAT udrzba majetku

Príspevok bol presunutý do archívu
31.12.2022

Oznam ÚPSVaR Malacky o obmedzenom režime

Vážení klienti,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že z technických dôvodov bude Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny MALACKY v piatok 23.12. a v utorok 27.12.2022 fungovať v obmedzenom režime.
V prevádzke bude iba podateľňa v budove úradu na osobné podanie písomností
v čase od 08:00 do 10:00 hod.

OZNAM

Príspevok bol presunutý do archívu
30.12.2022

Príspevky pre občanov z ÚPSVaR

Peňažné príspevky, o ktoré občan nemusí žiadať a budú mu pridelené automaticky:

– V mesiaci november (za mesiac október) bude automaticky vyplatený príspevok 100 € pre deti narodené od 01.06.2022 do 31.10.2022 (ostatné deti dostali príspevok 100 € v júni 2022).

– V mesiaci december (za mesiac november) bude automaticky vyplatený príspevok 100 € pre osobu ŤZP na prepravu, pokiaľ jej príjem nie je vyšší ako suma životného minima (t.j. 234,42 €)

Peňažné príspevky, o ktoré občan musí požiadať:

– Jednorazová dotácia vo výške 100 eur pre nezaopatrené dieťa, na ktoré je určená vyživovacia povinnosť rozhodnutím súdu najviac vo výške 150 eur.

O tento príspevok môže žiadať nezaopatrená plnoletá osoba (občan, ktorý už má 18 rokov, ale stále študuje a nie je schopné samostatne sa živiť – nemá prácu na TPP), alebo rodič maloletého nezaopatreného dieťaťa, na ktoré po rozvode nebolo súdom určené výživné vyššie ako 150 €.

Žiadateľ je povinný k  žiadosti predložiť posledné vykonateľné rozhodnutie súdu o určení vyživovacej povinnosti.

– Nárok na 100 € príspevok má aj plnoletá osoba, ktorej v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

– Tak isto aj  pre plnoletú fyzickú osobu, pre ktorú sa v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 vykonávali opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu pobytovou formou, s výnimkou výkonu resocializačného programu.

Žiadosť je potrebné poslať UPSVR Malacky do 31.12.2022.

Existuje aj žiadosť na dotáciu pre dieťa, ktorému nebolo stanovené výživné viac ako 150 €.

Ak sú v obci občania, ktorí boli zverení do náhradnej starostlivosti, alebo pochádzajú z detského domova: existuje žiadosť aj pre nich (je na stránke UPSVR).

Žiadosti s priloženými potrebnými dokladmi (napr. rozhodnutie súdu o výživnom nie väčšom ako 150 €) treba zaslať poštou, alebo doručiť osobne na UPSVR Malacky, do 31.12.2022

Príspevok bol presunutý do archívu
31.12.2022

Zmeny cestovných poriadkov

Prehľad najvýznamnejších zmien cestovných poriadkov v regióne Malacky.

Cestovné poriadky v licenčnej aj zastávkovej podobe sú k dispozícií na stránke https://www.idsbk.sk/cestovne-poriadky/regionalne-autobusy/, cestovný poriadok nočnej linky 299 nájdete v samostatnej sekcii tu. Grafikon vlakovej dopravy je k dispozícií na stránke https://www.zsr.sk/pre-cestujucich/cestovny-poriadok-2022-2023/.

 

Prípadné pripomienky cestujúcej verejnosti k zmenám cestovných poriadkov poprosíme aj naďalej zasielať na adresu info@idsbk.sk, prípadne predložiť telefonicky na čísle +421 948 102 102 (v čase 8:00-18:00).

 

Zmeny CP – Malacky

Preskúšanie sirény

Oznamujeme občanom, že v piatok 9. decembra o 12:00 hod. bude vykonané akustické preskúšanie sirén hlasitou skúškou.

Príspevok bol presunutý do archívu
10.12.2022

Optika Anpek ponúka svoje služby

OPTIKA ANPEK Banská Bystrica bude dňa 8. decembra v čase od 12:00 hod  do 12:45 hod. v budove obecného úradu vchod vľavo ponúkať pre občanov svoje služby – možnosť kompletného vyhotovenia dioptrických okuliarov, prípadne výmeny dioptrických skiel do vlastných rámov, spolu s bezplatným meraním zrakovej ostrosti. Ak nosíte okuliare, prineste si ich pre porovnanie so sebou.

Príspevok bol presunutý do archívu
10.12.2022

MUDr. Nenovský už ordinuje podľa riadnych ordinačných hodín

MUDr. Nenovský oznamuje svojim pacientom, že od pondelka 5.12.2022 ordinuje podľa stálych ordinačných hodín, tzn. aj v Lábe, aj v Plaveckom Štvrtku.

 

pondelok 8.00 – 13.00 Láb

utorok 7.00 – 12.00 Plavecký Štvrtok

streda 12.00 – 17.00 Plavecký Štvrtok

štvrtok 10.00 – 16.00 Láb

piatok 7.00 – 12.00 Plavecký Štvrtok

Príspevok bol presunutý do archívu
01.01.2023