Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Príspevky pre občanov z ÚPSVaR

Peňažné príspevky, o ktoré občan nemusí žiadať a budú mu pridelené automaticky:

– V mesiaci november (za mesiac október) bude automaticky vyplatený príspevok 100 € pre deti narodené od 01.06.2022 do 31.10.2022 (ostatné deti dostali príspevok 100 € v júni 2022).

– V mesiaci december (za mesiac november) bude automaticky vyplatený príspevok 100 € pre osobu ŤZP na prepravu, pokiaľ jej príjem nie je vyšší ako suma životného minima (t.j. 234,42 €)

Peňažné príspevky, o ktoré občan musí požiadať:

– Jednorazová dotácia vo výške 100 eur pre nezaopatrené dieťa, na ktoré je určená vyživovacia povinnosť rozhodnutím súdu najviac vo výške 150 eur.

O tento príspevok môže žiadať nezaopatrená plnoletá osoba (občan, ktorý už má 18 rokov, ale stále študuje a nie je schopné samostatne sa živiť – nemá prácu na TPP), alebo rodič maloletého nezaopatreného dieťaťa, na ktoré po rozvode nebolo súdom určené výživné vyššie ako 150 €.

Žiadateľ je povinný k  žiadosti predložiť posledné vykonateľné rozhodnutie súdu o určení vyživovacej povinnosti.

– Nárok na 100 € príspevok má aj plnoletá osoba, ktorej v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

– Tak isto aj  pre plnoletú fyzickú osobu, pre ktorú sa v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 vykonávali opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu pobytovou formou, s výnimkou výkonu resocializačného programu.

Žiadosť je potrebné poslať UPSVR Malacky do 31.12.2022.

Existuje aj žiadosť na dotáciu pre dieťa, ktorému nebolo stanovené výživné viac ako 150 €.

Ak sú v obci občania, ktorí boli zverení do náhradnej starostlivosti, alebo pochádzajú z detského domova: existuje žiadosť aj pre nich (je na stránke UPSVR).

Žiadosti s priloženými potrebnými dokladmi (napr. rozhodnutie súdu o výživnom nie väčšom ako 150 €) treba zaslať poštou, alebo doručiť osobne na UPSVR Malacky, do 31.12.2022

Príspevok bol presunutý do archívu
31.12.2022