Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Zápis detí do Materskej školy Láb

PODMIENKY prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy, Ulica Ignáca Juračku 223/10, Láb na školský rok 2022/2023

O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľ materskej školy podľa 5 ods. 14 písm. a), b), e), f) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riaditeľ materskej školy postupuje v zmysle 59 zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 438/2020 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. a po dohode so zriaďovateľom.

 • Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, ktorú zákonný zástupca predloží riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Súčasťou potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa musí byť aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.
 • Podmienky predkladania žiadostí na nový školský rok zverejní riaditeľka MŠ po dohode so zriaďovateľom na webovej stránke MŠ.
 • Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 30. júna školského roka, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať.

Zákonný zástupca môže žiadosť o prijatie do materskej školy doručiť:

  • e-mailom na adresu riaditeľky materskej školy mslab@mslab.sk (vyplnenú žiadosť je potrebné vytlačiť, podpísať oboma zákonnými zástupcami dieťaťa, potvrdiť detským lekárom a poslať naskenovanú príp. odfotografovanú),
  • poštou na adresu materskej školy,
  • elektronicky, a potvrdenie od detského lekára k Žiadosti o prijatie zákonný zástupca doručí riaditeľke materskej školy dodatočne do 31. mája príslušného roka.
  • osobne do kancelárie riaditeľky MŠ (pavilón B)

Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

 • Na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa spravidla prijímajú deti od troch rokov veku.
 • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dosiahli do 31. augusta päť rokov veku a pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt, teda v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu, do ktorej ho riaditeľ tejto materskej školy prijme, ak je dostatok kapacít. (Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.)
 • Dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku, ktoré nedosiahlo školskú spôsobilosť, môže pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania na základe:
 1.              a) písomného súhlasu zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 2. b) písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
 3. c)informovaného súhlasu zákonného zástupcu

Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania vydá riaditeľka materskej školy na základe posúdenia.

 • Dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta príslušného roku a ktorého zákonný zástupca požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie prijaté dieťa, pričom zákonný zástupca je povinný k žiadosti predložiť:
 1.           a) súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
 2.           b) súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast

            

 • Výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, pokiaľ to kapacita MŠ dovoľuje a ak sú na prijatie vhodné materiálne, personálne podmienky a dieťa má osvojené základné hygienické a sebaobslužné návyky.

Pri nedostatočnej kapacite:

 • Deti súrodencov, ktoré už MŠ v Lábe navštevujú a ktoré dovŕšili do 31. 8. vek 3 roky.
 • Detí zamestnancov MŠ, ZŠ a zamestnanca OÚ spadajúcich pod obec Láb

Dieťa pri  nástupe do MŠ ovláda:

 • základné hygienické návyky a základnú sebaobsluhu (vie jesť samostatne lyžicou, napije sa z pohára, nemá plienky, fľašu a cumlík)

Žiadosť o prijatie do MŠ Láb je zverejnená na webovej stránke školy. TU

Mgr. Dagmar Blažíčková, riaditeľka MŠ