Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Základnej školy Láb

OBEC LÁB, Hlavná ulica 503/9, 900 67 Láb, zastúpená starostom obce Bc. Štefanom Foglom

vyhlasuje

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003   Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy Láb, Vŕšok 489/20, 900 67 Láb s nástupom od 14.08.2023

Miesto výkonu práce:

Základná škola Láb

 

Druh pracovného pomeru:

Hlavný pracovný pomer.

 

Predpokladaný nástup:

14.08.2023

 

Platové podmienky:

Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • Vzdelanie podľa § 11 a § 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii pedagogického zamestnanca a podkategórii pedagogického zamestnanca
 • Splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec,
 • Mať ku dňu uskutočnenia výberového konania najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.

 

Ďalšie požadované predpoklady:

 • Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • Bezúhonnosť
 • Zdravotná spôsobilosť
 • Organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti
 • Finančná a rozpočtová gramotnosť, znalosť práce s PC
 • Ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady do výberového konania:

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • Osobný dotazník, profesijný štruktúrovaný životopis
 • Úradne overené doklady o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane štátnicového vysvedčenia
 • Čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti vydané každým predchádzajúcim zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca
 • Návrh koncepcie rozvoja školy
 • Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • Čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon činnosti pedagogického zamestnanca
 • Čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • Čestné vyhlásenie uchádzača, že nebol odvolaný z funkcie riaditeľa podľa § 3 ods. 7 písm. a), c) a e) alebo ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.

 

Dátum, miesto a termín podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Písomnú žiadosť do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi v uzatvorenej obálke žiadame zaslať, alebo osobne doručiť najneskôr do 31.05.2023 do 12:00 hod. na adresu zriaďovateľa:

Obec Láb, Hlavná ulica 503/9, 900 67 Láb.

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia v podateľni obecného úradu.

Obálku označte heslom „Výberové konanie – ZŠ Láb – neotvárať“.

Termín, hodina a miesto výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnia podmienky k účasti na výberovom konaní, oznámené písomne najneskôr 7 dní pred jeho uskutočnením.

V Lábe, dňa 02.05.2023

Bc. Štefan Fogl, starosta obce

Oznámenie o výberovom konaní na riaditeľa ZŠ