Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Autor: hecht

Optická sieť v obci Láb

Dňa 18.05.2020 podal navrhovateľ Slovak Telekom, a.s. návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „INS-FTTH-MALC 01 Láb“ (optická sieť) – líniová stavba v k. ú.Láb.

Začatie územného konania verejnou vyhláškou oznámil tunajší stavebný úrad listom č. OL-2020/219/5130/JT zo dňa 14.07.2020. Oznámenie verejná vyhláška bola zverejnená po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Láb a zároveň spôsobom v mieste obvyklým (internetová stránka obce Láb).

Podľa ustanovenia § 36 ods. 4 stavebného zákona – Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.

Stavebný úrad upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri tomto konaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Na ústnom pojednávaní, ktoré sa konalo dňa 10.08.2020 boli prítomní oboznámení s projektovou dokumentáciou stavby a boli prerokované všetky doklady, stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli v územnom konaní doložené. V rámci ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním nikto z účastníkov konania neuplatnil námietky k predloženému návrhu umiestnenia stavby. Následne na predmetnú stavbu vydal stavebný úrad dňa 19.10.2020 rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. OL-2020/219/6166.

V zmysle § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách podnik – Slovak Telekom, a.s., ktorý poskytuje verejnú sieť, je vo verejnom záujme a v nevyhnutnom rozsahu oprávnený: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti; b) vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť; c) vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku. Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 písm. „a“ sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik.

Na základe uvedeného žiadame občanov, aby zbytočnými obštrukciami nekomplikovali realizáciu zasieťovania našej obce optickou sieťou.

Na základe konania niektorých jednotlivcov sa môže stať, že na to doplatia ostatní obyvatelia, ktorí optickú sieť chceli mať. 

 

Marián MORAVČÍK, starosta obce

Kuchynský odpad

Obec Láb dáva do pozornosti občanom, že na zbernom dvore je umiestnená hnedá nádoba na kuchynský odpad (biologický odpad). Zberný dvor je otvorený v stredu od 15:00 do 18:00 a v sobotu od 8:00 do 11:00 hod.

Zber elektroodpadu a kovového odpadu

Obecný úrad v Lábe oznamuje občanom, že zber elektronického odpadu a kovového odpadu sa uskutoční dňa 16. apríla 2021, t. j. v piatok od 8:00 hod. do 15:00 hod. Občania sa musia zaregistrovať k zberu od 7. do 14. apríla 2021 telefonicky na čísle OÚ 034/77 47 791 alebo emailom na adrese dasa.koledova@obeclab.sk

Je potrebné uviesť typ odpadu, množstvo, meno a číslo domu.

Elektronický odpad – televízory, chladničky, mrazničky, pračky, rádiá, počítače, vysávače, kulmy, žehličky a iný elektronický odpad JE POTREBNÉ VYLOŽIŤ PRED RODINNÉ DOMY NAJNESKÔR do 8:00 hod. ZBERNÉHO DŇA,  t.j. 16.4.2021.

Lábsky majáles 2021

Vzhľadom na situáciu spojenú s koronavírusom sme opäť nútení preložiť Lábsky Majáles na budúci rok. Na prvom mieste bude vždy zdravie preto veríme, že náš krok uvítate a že sa 21.5.2022 spoločne stretneme a zabavíme v obci Láb na Záhorí na programe Lábskeho Majálesu v ktorom vystúpia IMT Smile, Inekafe, Kollárovci a ďalší.. Vstupenky zostávajú samozrejme platné.
Pokiaľ si myslíte, že by ste sa festivalu v novom termíne mohli zúčastniť, nechajte si prosím vstupenky a podporte aj nás v tomto neľahkom období.

(viac…)

Jarná deratizácia 2021

Regionálny úrad verejného zdravotníctva hlavné mesto so sídlom v Bratislave vyzýva na vykonanie celoplošnej jarnej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja v období od 01.04.2021  do 31.05.2021.

Fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie.

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu prostredníctvom oprávnených firiem disponujúcich odbornou spôsobilosťou na vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov prípravkami na profesionálne použitie, a to : v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a reáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských a zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov.

vyzva_deratizacia.pdf

Príspevok bol presunutý do archívu
01.06.2021

Našiel sa pes

Dnes nám bolo občiankou našej obce nahlásené, že včera (20.12.2018) našli psíka. Bol prevezený na Veterinárnu kliniku Mavet Malacky, odkiaľ ho pravdepodobne za asistencie polície previezli na Karanténnu stanicu Malacky. Majiteľ nech skúsi kontaktovať Veterinárnu kliniku Mavet Malacky na tel. č. 0905 324 657.