Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Základná škola Láb
Sídlo: Vŕšok  č. 489/20, 900 67 Láb
IČO:  31811612
Telefón: 0919 404 333
Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Chovanová
e-mail:zslab@zslab.sk

  1. Názov zákazky:     Oplotenie školského pozemku   
  2. Druh zákazky:     Zákazka na dodanie tovaru a práce
  3. Podrobný opis predmetu:

Oplotenie školského pozemku podľa priloženého geometrického plánu v rozsahu 200 m.
Táto práca obsahuje:

  • Výkopové práce
  • Stĺpiky,  betón
  • Podhrabová doska  betónová 249/50/4
  • Príslušenstvo- držiaky, skrutky, vzpery….
  • Ďalšie vedľajšie úpravy a drobný tovar

  5. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
Tovar by mal byť dodaný do 31.7. 2020.  V prípade oneskoreného  odovzdania zákazky budú vyvodené  sankcie voči dodávateľovi. Sankcie bude upravovať zmluva.

  6.  Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk:

–   Dňa 17.07.2020 (piatok)do 12:00 hod.
–   Doručenie – mailom, alebo v listinnej podobe na adresu uvedenú v bode 1.
–   ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v eurách (uviesť DPH)

   7.  Určenie podmienok účasti

– doklad o oprávnení  dodávať tovar, poskytovať práce na predmet zákazky.

    8.  Podmienky financovania:

Predávajúcemu sa neposkytne žiaden preddavok. Faktúru môže vystaviť predajca až po odovzdaní predmetnej zákazky. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti  faktúr – 14  kalendárnych dní odo dňa jej doručenia

9.  Kritériá na hodnotenie ponúk:

cena v € s DPH/ bez DPH, kvalita tovaru, rýchlosť dodania

10.  Iné: Záruka sa požaduje päť rokov od odovzdania diela.

V Lábe dňa 07.07.2020
Mgr. Ľubica Chovanová
Riaditeľka školy

Vyzva_na_predkladanie_ponuk.pdf
Vytycenie_hranic_pozemku.pdf

Dátum vyvesenia: 08.07.2020 | Dátum zvesenia: 18.07.2020