Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej školy Láb

Obec Láb, Láb 503, 900 67  Láb vyhlasuje v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej školy Láb v Lábe.

 Predpokladaný termín nástupu: 14.08.2018

 Nevyhnutné požiadavky:

 1. VŠ vzdelanie druhého stupňa  v zmysle  vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.  437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,  Príloha č. 1,  časť III.-VI. Podľa § 34 odst.  2 písmeno b) zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  sa pre  VŠ vzdelanie druhého stupňa  vyžaduje vykonanie prvej atestácie.
 1. najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
 2. bezúhonnosť,
 3. predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy do  šk. roku 2022/2023,
 4. zdravotná spôsobilosť v zmysle § 10 zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ostatné kritéria a požiadavky:

 • znalosť legislatívy v oblasti školstva a samosprávy,
 • absolvovanie prípravy vedúcich pedagogických pracovníkov (nie je podmienkou),
 • aktívne ovládanie štátneho jazyka,
 • práca s PC (Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet a iné),
 • riadiace a organizačné schopnosti,
 • komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca.

Doklady, ktoré je  potrebné  doložiť k prihláške na výberové konanie:

 1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 2. profesijný životopis (uveďte prosím aj tel. kontakt a mailový kontakt),
 3. overená kópia dokladu o nadobudnutom vzdelaní,
 4. overená kópia dokladu o absolvovaní prvej atestácie,
 5. overená kópia dokladu o pedagogickej praxi,
 6. doklad o  bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace),
 7. písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy na dva šk. roky (do 2022/2023),
 8. potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie staršie ako tri mesiace,
 9. súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 Termín podania žiadostí je do 10,00 hod. dňa 24.05.2018.

Rozhodujúcim je čas doručenia do podateľne Obecného úradu v Lábe.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke, ktorá musí byť označená menom a priezviskom a textom  „VÝBEROVÉ KONANIE–riaditeľ ZŠ-NEOTVÁRAŤ“ osobne, alebo zašlite poštou na adresu: Obecný úrad Láb, Láb 503, 900 67  Láb.

V Lábe, dňa 11.05.2018

Marián Moravčík, starosta obce Láb

Dátum vyvesenia: 11.05.2018 | Dátum zvesenia: 25.05.2018