Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Obchodná verejná súťaž – prenájom mobilnej bunky

Obec Láb v y h l a s u j e

Obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a/, ods. 9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce:

1) nehnuteľný majetok: mobilná bunka vybavená zariadením pre prípravu rýchleho občerstvenia, nachádza sa v intraviláne na ihrisku obce Láb
na parcele č. 1386/12 o výmere 539 m2 orná pôda v KN Katastrálneho úradu Malacky, Správa katastra Malacky, pre okres Malacky, obec Láb
2) zoznam zariadenia, ktorý je umiestnený v mobilnej bunke:
– 2x chladiace box
– nerezový dres
– elektrický bojler
– nerezový výčapný pult
– elektrický chladiaci box
– rozvodová skriňa + nová elektroinštalácia
– interiér (police)
Obhliadku nehnuteľnosti je možné vykonať v dňoch 15.5.2018 alebo 17.5.2018, vždy o 17:00 h. Stretnutie záujemcov bude priamo pred prenajímanou hnuteľnosťou.

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
I. Úvodné ustanovenie
Prenájom nehnuteľností sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Láb.

II. Predmet obchodnej verejnej súťaže
1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšieho návrhu na prenájom nehnuteľností a uzatvorenie nájomnej zmluvy na nehnuteľný majetok obce, a to:

1) nehnuteľný majetok: mobilná bunka vybavená zariadením pre prípravu rýchleho občerstvenia, nachádza sa v intraviláne na ihrisku obce Láb.
na parcele č. 1386/12 o výmere 539m2 orná pôda v KN Katastrálneho úradu Malacky, Správa katastra Malacky, pre okres Malacky, obec Láb
2) zoznam zariadenia ktorý je umiestnený v mobilnej bunke:
– 2x chladiace box
– nerezový dres
– elektrický bojler
– nerezový výčapný pult
– elektrický chladiaci box
– rozvodová skriňa + nová elektroinštalácia
– interiér (police)
Súčasťou prenájmu môže byť aj prenájom časti pozemku, na ktorom je mobilná bunka umiestnená tj. parcela č. 1386/12 o výmere 539 m2. Veľkosť časti pozemku, o ktorý má záujemca záujem, upresní v ponuke a špecifikuje ju náčrtom.
2. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa nehnuteľnosti ponúkajú na prenájom, je cena:  200 Eur mesačne za mobilnú bunku zo zariadením, cena prenajatého pozemku bude v zmysle platného VZN 16,60 eur/m2/rok + náklady na energie (elektrina, voda). Objekt nemá zrealizovanú kanalizačnú prípojku.

III. Časový plán súťaže
1. Vyhlásenie súťaže: 10.05.2018
2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže je 25.05.2018 o 12:00 h.
3. Vyhodnotenie návrhov súťaže je neverejné.
4. Oznámenie vybraných ponúk: do 10 dní od schválenia obecným zastupiteľstvom
5. Výsledok súťaže a spôsob nakladania s majetkom obce v rámci schválených súťažných podmienok bude po prerokovaní v komisii predložený na najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lábe s odporučením víťaza, o ktorom OcZ rozhodne uznesením.

IV. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

1. Obchodná verejná súťaž sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli Obce Láb dňa 10.05.2018.
2. Navrhovateľ môže predložiť najviac jednu ponuku.
3. Navrhovateľ zloží na účet Obce Láb č. SK85 5600 0000 0032 0544 3001 vedený v Prima Banka Slovensko finančnú zábezpeku vo výške 200,- € (slovom: dvesto EUR), tak aby táto bola pripísaná na účet vyhlasovateľa najneskôr do 12:00 h. dňa 25.05.2018. Na príkaze k úhrade musí byť uvedený účel platby a kto platbu realizoval (finančná zábezpeka na prenájom nehnuteľnosti vo verejnej súťaži, názov firmy/meno a priezvisko). Finančná zábezpeka, ktorá nebude pripísaná na účet vyhlasovateľa v stanovenej lehote, sa považuje za neuhradenú!
4. Ak vybratý účastník súťaže o nájom majetku zmarí z akéhokoľvek dôvodu uzatvorenie nájomnej zmluvy, prepadne zložená finančná zábezpeka v prospech Obce Láb z titulu zmluvnej pokuty.
5. V prípade, že vybratý účastník súťaže zmarí verejný výber uchádzača tým, že v stanovenej lehote neuzavrie s Obcou Láb nájomnú zmluvu, nebude sa môcť zúčastniť prípadného ďalšieho kola výberu.
6. Forma podávania návrhov je písomná. Náležitosti návrhu sú v čl. VIII. týchto podmienok verejnej obchodnej súťaže.
7. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na predkladanie ponúk, t.j. do 25.05.2018.
8. Vyhlasovateľ – Obec Láb písomne oboznámi navrhovateľov s výsledkom obchodnej verejnej súťaže do 10 dní od schválenia vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže v Obecnom zastupiteľstve.
9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak ako bola vyhlásená.
10. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predložil po lehote určenej v podmienkach súťaže.
11. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži.
12. Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká ani účastníkovi, ktorý v súťaži zvíťazil.
13. Navrhovatelia majú právo zúčastniť sa na otváraní obálok s tým, že po otvorení obálok komisia bude pracovať bez prítomnosti verejnosti.
14. Neúspešným navrhovateľom bude záloha vrátená do 10 dní od ukončenia predkladania návrhov do súťaže, na účet uvedený v návrhu.

V. Osobitné podmienky obchodnej verejnej súťaže

Súčasťou tejto obchodnej verejnej súťaže je súťaž návrhov akým spôsobom a na aký účel bude nehnuteľnosť využívaná. Táto súťaž návrhov je súčasťou postupu vedúceho k prenájmu nehnuteľnosti tomu účastníkovi, ktorého komisia vyberie ako víťazného, t.j. účastníkovi, ktorého návrh bude vyhodnotený na 1. mieste ako najefektívnejší podľa určených kritérií hodnotenia predložených návrhov. S víťazným účastníkom bude uzavretá zmluva rokovacím konaním.

Návrh riešenia musí obsahovať minimálne náčrt podnikateľského plánu ktorý bude jasne deklarovať spôsob využitia predmetu prenájmu a jeho prínos pre občanov obce.

VI. Podmienky prenájmu
1. Vyhlasovateľ podmieňuje prenájom nehnuteľnosti, schválením Obecným zastupiteľstvom v Láb.
2. Nájomná zmluva bude podpísaná najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia výsledkov súťaže nájomcovi.

VII. Kritéria hodnotenia návrhov
1. kritériom hodnotenia predložených návrhov je
a) súhlas so splnením všetkých podmienok tejto verejnej obchodnej súťaže
b) Reálnosť a realizovateľnosť navrhnutého riešenia -10%
c) Kvalita návrhu z pohľadu potrieb obce – 30%
d) Výška ponúkaného nájomného a doba nájmu – 60%
2. Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ najvhodnejšieho návrhu, ktorému bude priradené poradie č.1. V poradí druhého najvhodnejšieho návrhu sa priradí poradie č. 2. Takto bude postupované aj pri ďalších návrhoch, ktorým bude priradené číslo podľa poradia.

VIII. Podanie ponuky/ návrhu
1. Návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa posielajú v uzatvorenej obálke na adresu vyhlasovateľa:

Obec Láb
900 67 Láb 503
s viditeľným označením – textom:
„NEOTVÁRAŤ – NÁVRH NA NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ “
2. Poverený zamestnanec podateľne Obecného úradu vyznačí na obálke „Prijaté: poradie návrhu, dátum, čas a miesto prijatia návrhu spolu so svojím podpisom“.
3. Povinné náležitosti návrhu:
3.1. presné označenie navrhovateľa
(fyzická osoba uvedie : meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo a tel. č.)
3.2. označenie nehnuteľnosti a číslo pozemku, o ktorý má navrhovateľ záujem;
3.3. návrh a dĺžka nájomného;
3.4. záväzok, že navrhovateľ od vyhlasovateľa prenajme nehnuteľnosť tak ako stojí a leží za ním navrhnutú cenu, ktorú zaplatí tak ako je uvedené v čl. VI. bod 2 a 3 tohto vyhlásenia;
3.5. súhlas s podmienkami vyhlásenej súťaže, prehlásenie navrhovateľa, že pozná stav nehnuteľností a osobitné vlastnosti si k nehnuteľnostiam nebude vymieňovať hodnoverný doklad o zložení finančnej zábezpeky a číslo účtu na ktorý má byť vrátená finančná zábezpeka;
3.6. čestné vyhlásenie žiadateľa, že v čase podania žiadosti nemá po lehote splatnosti žiadne záväzky voči Obci Láb, voči sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni ani nemá žiadne daňové nedoplatky;
3.7. návrh riešenia ako súťažný návrh nakladania s danou nehnuteľnosťou. Návrh musí zohľadňovať potreby obyvateľov obce a byť v zmysle čl. V. a VII. Tejto výzvy
3.8. ponuka/návrh musí byť podpísaný a datovaný.
4. V prípade, že návrh nebude spĺňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní ponúk zo súťaže vylúčený.
5. Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Láb, dňa 10.05.2018
Marián Moravčík
Starosta obce

Dátum vyvesenia: 10.05.2018 | Dátum zvesenia: 26.05.2018