Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 5/2007 o určení ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody

Návrh – Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Láb č. 5/2007 o určení ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody

pre domácnosť a iných odberateľov

Obecné zastupiteľstvo obce Láb sa v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstvom vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody na svojom zasadnutí uznieslo na nasledovnom

Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Láb č. 5/2007 o určení ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre domácnosť a iných odberateľov

1)   Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Láb č. 5/2007 nasledovne:

 „Článok 7

Platba za stočné a vývoz odpadových vôd

  1. Cena za vývoz a likvidáciu odpadových vôd zo žúmp a septikov je:
  • v intraviláne obce – do 5m³ fekálií    12,00 €
  • v intraviláne obce – do 8m³ fekálií    20,00 €                        
  • v extraviláne obce a v chatových oblastiach v zmysle cenníka, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť VZN  

2) Tento Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Láb č. 5/2007 bol schválený ObZ v Lábe dňa ………………. uznesením č. …….. a účinnosť nadobúda 15-tym dňom po dni zverejnenia schváleného Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Láb č. 5/2007.

V Lábe 23.01.2018

Marián Moravčík
starosta obce

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce Láb dňa: 23.01.2018

Návrh VZN zverejnený  na internetovej stránke dňa: 23.01.2018

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Láb dňa: ……………….

VZN nadobúda účinnosť dňa: ……………….

 Dátum vyvesenia: 23.01.2018 | Dátum zvesenia: 08.02.2018