Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Pozvánka na ObZ

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 13 ods.4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lábe v roku 2019,

ktoré sa uskutoční v sobášnej miestnosti starého obecného úradu

dňa 20.02.2019 (streda) o 18:00 hod.

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a pracovných komisií
 2. Schválenie programu 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Láb v roku 2019
 3. Informácia starostu obce
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Bývalé pohostinstvo „u Marty“ – vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže
 6. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Stanislav Jurica a manželka
 7. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Vladimír Lukačovič
 8. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Pavol Vajarský a manželka
 9. Dom smútku – vyhodnotenie ponúk priameho prenájmu
 10. Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN č. 6/2011 o spôsobe prijímania detí do MŠ
 11. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 1/2017, ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu obce Láb
 12. Rôzne
 13. Záver

Marián Moravčík, starosta obce

Dátum vyvesenia: 15.02.2019 | Dátum zvesenia: 22.02.2019