Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Pozvánka na 5. zasadnutie 2018 ObZ v Lábe

Starosta obce Láb pozýva na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lábe, ktoré sa uskutoční v sobášnej miestnosti starého obecného úradu dňa 27.06.2018 (streda) o 18:00 hod.   

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a pracovných komisií.
 2. Schválenie programu 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Láb v roku 2018.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Schválenie záverečného účtu obce Láb za rok 2017, stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu, správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2017.
 5. Výsledky Obchodnej verejnej súťaže – prenájom mobilnej bunky – bufet na ihrisku a schválenie nájomcu.
 6. Zmluva o výpožičke  –  prenájom kancelárskych priestorov v budove obecného úradu Láb pre spoločnosť Lábinvest, s.r.o..
 7. Schválenie podmienok Obchodnej verejnej súťaže na prenájom lekárne.
 8. Schválenie volebného obvodu, počtu poslancov a rozsah výkonu funkcie starostu obce Láb na obdobie 2018-2022.
 9. Stavebné:
  a) Žiadosť p. Petra Šimuniča s manželkou.
  b) Predaj a kúpa pozemku pri požiarnej zbrojnici.
  c) Prerokovanie architektonickej štúdie zástavby bývalého ihriska na Bahnách.
  d) Prerokovanie architektonickej štúdie zástavby na Vŕšku.
 10. Schválenie Zmien a doplnkov Územného plánu obce Láb.
 11. Rôzne
 12. Záver

Dovolím si Vás požiadať o včasné zaujatie miesta!

Marián Moravčík
starosta obce

Dátum vyvesenia: 25.06.2018 | Dátum zvesenia: 28.06.2018