Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Oznam – priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31.1.2018

Vážení občania,
v zmysle zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov majú občania povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31.1.2018, ak v predchádzajúcom roku nastala zmena skutočností vo vlastníctve nehnuteľnosti (dedenie, kúpa a  predaj nehnuteľností, zhotovenie drobných stavieb, zmena výmery stavby prístavbou alebo nadstavbou, kolaudácie stavieb, vydanie stavebných povolení, vznik podnikateľských priestorov a iné zmeny). Zároveň žiadame občanov, ktorí si uplatňujú úľavu na dani z nehnuteľnosti z titulu zdravotne ťažko postihnutého občana, aby do 31.1.2018 preukázali platnosť preukazov ZŤP. V opačnom prípade úľava nebude poskytnutá. Občania, ktorí si neobnovili zmluvu na prenájom svojich pozemkov s firmou POSPO, majú povinnosť podať daňové priznanie za tieto pozemky.

Upozorňujeme občanov, že vznik alebo zánik daňovej povinnostiza psa v prípade straty, kúpy, darovania alebo uhynutia psa treba nahlásiť písomne na tlačive Priznanie k dani za psa. Oslobodenie na dani za psa sa poskytuje občanom starším ako 70 rokov na základe údajov z evidencie obyvateľstva.

Oznamujeme podnikateľom, že do 15.2.2018 majú povinnosť  písomne podať na obecný úrad Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za malé zdroje znečisťovania ovzdušia na rok 2018 podľa skutočnosti v roku 2017.

Dátum vyvesenia: 04.01.2018 | Dátum zvesenia: 16.02.2018