Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Usmernenie k zvozu komunálneho odpadu

Odvolávajúc sa na Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadame každého občana, aby do nádoby na zmesový komunálny odpad nevkladal uvedené druhy odpadov:

– biologicky rozložiteľný odpad (zelený odpad zo záhrad, popol,..)
– nebezpečný odpad
– elektroodpad
– stavebný odpad.

V prípade, ak sa v zbernej nádobe bude nachádzat‘ niektorý z uvedených odpadov, nádoba nebude firmami zabezpečujúcimi odvoz a likvidáciu odpadu vyvezená, môže byť následne označená nálepkou s textom:“ Zmesový komunálny odpad obsahuje nevhodný odpad (popol, biologický rozložiteľný odpad, nebezpečný odpad,…)“.

79/2015 Z.z., §80 bod 4:“ Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.“

79/2015 Z.z., §81 bod 6 písm. a): Zakazuje sa:“ ukladat‘ do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená,“

Do zmesového komunálneho odpadu nepatria: nebezpečné odpady, stavebný odpad, elektroodpad, biologicky rozložiteľný odpad, vytriedené zložky komunálneho odpadu (papier, sklo, plast, viacvrstvové kombinované materiály — Tetrapak a pod.).

Zákon 79/2015 Z.z., §13, písm. e) bod 8: Zakazuje sa zneškodňovať skládkovaním:“ biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozlložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,“

79/2015 Z.z., §2 bod 6: „Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložit‘ sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.“

Medzi biologicky rozložiteľný odpad patria: kvety, tráva, lístie, odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, zhnité ovocie a zelenina, pozberové zvyšky z pestovania, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.

Biologický kuchynský odpad umiestňujte do hnedej nádoby na kuchynský odpad v zbernom dvore.
Zberný dvor je otvorený v stredu od 15:00 do 18:00 a tiež v sobotu od 8:00 do 11:00 hod.