Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Obchodná verejná súťaž – prenájom budovy

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže bolo zverejnené predčasne, po schválení podmienok OVS zastupiteľstvom (18.04.2018), bude tento oznam AKTUALIZOVANÝ.

Obec  Láb v y h l a s u j e

Obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a/, ods. 9 9zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce:

1) nehnuteľností: pozemok parc. č. 364/2  563 m² – budova, ktorá sa nachádza na tomto pozemku s.č. 286 (bývalá tzv. prevádzka „U Marty“)

v KN Katastrálneho úradu Malacky, Správa katastra Malacky, pre okres Malacky, obec Láb

2) popis nehnuteľností: Priestory nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom prenájmu, boli dlhé roky využívané ako prevádzka pohostinstva pod lokálnym názvom U Marty. K 31.12.2017 bol ukončený nájomný vzťah. Obhliadku nehnuteľnosti je možné vykonať v dňoch 10.4.2018 a 12.4.2018, vždy o 17:00 hod. Stretnutie záujemcov bude priamo pred prenajímanou nehnuteľnosťou.

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

OVS-prenajom-budovy_3.pdf

 

Dátum vyvesenia: 06.04.2018 | Dátum zvesenia: 18.04.2018