Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Zverejnenie zámerov

Obecné zastupiteľstvo v Lábe schválilo na 1. zasadnutí dňa 20.02.2019 nasledovné zámery:

a) zámer predať časť o výmere cca 33 m2 z pozemku parcely reg. „C“KN č. 957/2, druh pozemku vodná plocha, v celkovej výmere 149 m2, zapísaného na LV č. 2035 v k.ú. Láb, oddelenej geometrickým plánom č. 50/2018, vyhotoveným dňa 26.09.2018 Matúšom Kollárom – MATGEO, IČO: 40644472, overeným Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom, dňa 28.09.2018 pod č. 1399/2018, ako parcela registra „C“ č. 957/7, spôsobom priameho predaja Stanislavovi Juricovi a manželke Márii najmenej za cenu vo výške stanovenej znaleckým posudkom. K schváleniu kúpnej zmluvy žiadateľ predloží znalecký posudok.

b) zámer predať časť vo výmere 233 m2 z pozemku parcely reg. „C“KN č. 2347/24, druh pozemku orná pôda, v celkovej výmere 3138 m2, zapísaného na LV č. 2035 pre k. ú. Láb, oddelenej geometrickým plánom č. 53/2018, vyhotoveného dňa 28.12.2018 Martinom Foltýnkom – IPS – Geo, IČO : 37028286, overeného Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom dňa 25.01.2019 pod. č. G1 – 67/2019, ako novovytvorený pozemok parcela reg. „C“KN č. 2347/34, druh pozemku orná pôda o výmere 233 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods.8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN č. 4/2015 O zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce, Pavlovi Vajarskému a manželke Michaele, za kúpnu cenu 2330,- €. Dôvod hodný osobitného zreteľa: Prekládka závlahového potrubia na náklady nadobúdateľov. Po preložení závlahového potrubia bude novovytvorený pozemok zaťažený vecným bremenom, z ktorého budú povinní nadobúdatelia.

Dátum vyvesenia: 06.03.2019 | Dátum zvesenia: 21.03.2019