Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2018-2019

Riaditeľka Materskej školy Láb oznamuje, že zápis detí do materskej školy na šk. rok 2018 – 2019 sa uskutoční dňa 17. mája 2018 v čase od 14.00 do 17.00 hod. v budove materskej školy v pavilóne „B“ – trieda Žabky.

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

Vyplnenú a lekárom potvrdenú žiadosť o prijatie do materskej školy rodič prinesie v deň zápisu do materskej školy. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Žiadosti o priatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si rodičia môžu denne vyzdvihnúť v budove materskej školy, alebo stiahnuť z webovej stránky MŠ Láb.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

  • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
  • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
  • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

  • ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
  • odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a – s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Pri záujme, ktorý prekračuje kapacitu materskej školy sa prednostne prijímajú:

  • deti, ktoré k 15. 09. príslušného kalendárneho roku dieťa dovŕšia fyzický vek tri roky,
  • dieťa aj rodičia majú trvalý pobyt v Lábe.

Deti sa prijímajú len k 1. septembru v kalendárnom roku.

Rodič je povinný dieťa do materskej školy zapísať osobne v stanovenom termíne.

Dátum vyvesenia: 14.05.2018 | Dátum zvesenia: 18.05.2018