Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky Materskej školy Láb 3/5/2019

Obec Láb, Hlavná ulica 503/9, 900 67 Láb

v y h l a s u j e

v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy Láb

Predpokladaný termín nástupu: 01.07.2019

Podrobné informácie, kritériá a požiadavky sú zverejnené: Oznamenie o vyberovom konani
Termín podania prihlášok je do 24.5.2019 do 13:00 hod. 

Rozhodujúcim je čas doručenia do podateľne Obecného úradu v Lábe.

Prihlášku o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke, ktorá musí byť označená menom a priezviskom a textom  „VÝBEROVÉ KONANIE–riaditeľ MŠ-NEOTVÁRAŤ“ osobne, alebo zašlite poštou na adresu: Obec Láb, Hlavná ulica 503/9, 900 67  Láb.

Dátum vyvesenia: 03.05.2019 | Dátum zvesenia: 25.05.2019