Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o umiestnení stavby

„Zapojenie sond Jakubov 63, 64 – palivový plyn pre KGJ na ZNS Dúbrava“, líniová stavba, na pozemkoch:

  1. Láb – parcela registra „C“ KN č. 5998/1, 5999, 6000, 6001 a parcela registra „E“ KN č. 6010
  2. Plavecký Štvrtok parcela registra „C“ KN č. 4379, 4400, 4415, 4416, 4419, 4420, 4421
  3. Jakubov parcela registra „C“ KN č. 3370, 3399, 3400

pre navrhovateľa NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava, IČO: 36 286 192.

vyvesené dňa 20.05.2019  do 5.06.2019

R Zapojenie sond Jakubov
Situácia

Dátum vyvesenia: 20.05.2019 | Dátum zvesenia: 05.06.2019