Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Prideľovanie orientačných čísiel – Láb, ul. Ambrov mlyn a Karola Salixa

Dňa 3.7.2017 bolo Obecným zastupiteľstvom v Lábe schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na územní obce Láb. VZN nadobudlo účinnosť dňa 1.1.2018. Z uvedeného dôvodu Vám oznamujeme, že nehnuteľnostiam na ulici „Ambrov mlyn, Ulica Karola Salixa“ bol zápisom do registra adries k súpisnému číslu pridelený názov ulice a orientačné číslo. Súpisné čísla zostávajú naďalej v platnosti. Vlastníci si môžu prísť prevziať na Obecný úrad v Lábe v úradných hodinách „Oznámenie o pridelení orientačného čísla“, zároveň si môžu zakúpiť tabuľku s prideleným orientačným číslom za 3,60 €. Neprevzaté „Oznámenia“ budú vlastníkom nehnuteľnosti po 10.8.2018 zaslané doporučene poštou. Vlastníci domov, ktorí majú na uvedených nehnuteľnostiach trvalý pobyt, môžu si ísť vymeniť občiansky preukaz.

Súpisné čísla patriace na ulicu Ambrov mlyn a Ulicu Karola Salixa:
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 234, 504, 505, 517, 678, 679.

Dátum vyvesenia: 27.07.2018 | Dátum zvesenia: 18.09.2018