Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie ObZ

V zmysle § 12 ods. 1  a  § 13 ods. 4a) zákona SNR č. 369/90  Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Láb, ktoré sa uskutoční v stredu 28.11.2018 o 18:00 hod. v jedálni Základnej školy v Lábe

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 6. Vystúpenie starostu.
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia, schválenie návrhovej komisie.
 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 9. Určenie sobášiacich poslancov a sobášnych dní v obci Láb.
 10. Zrušenie komisií ObZ a odvolanie ich predsedov a členov.
 11. Zriadenie komisií ObZ a voľba ich predsedov a členov.
 12. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
 13. Určenie platu starostovi obce.
 14. Informácia o menovaní zástupcu starostu a schválenie platu zástupcovi starostu.
 15. Odvolanie členov Rady školy pri Základnej škole Láb a členov Rady školy pri Materskej škole Láb za zriaďovateľa.
 16. Menovanie členov Rady školy pri Základnej škole Láb a členov Rady školy pri Materskej škole Láb za zriaďovateľa.
 17. Diskusia.
 18. Záver.

Dovolím si Vás požiadať o včasné zaujatie miesta!
Marián Moravčík, starosta obce

Dátum vyvesenia: 23.11.2018 | Dátum zvesenia: 29.11.2018