Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Pozvánka na 6. zas. ObZ

Starosta obce Láb pozýva na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v l8be, ktoré sa uskutoční v sobášnej miestnosti starého obecného úradu

dňa 30.08.2018 (štvrtok) o 18:00 hod.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a pracovných komisií.
 2. Schválenie programu 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Láb v roku 2018.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Schválenie finálnej verzie Zmien a doplnkov Územného plánu obce Láb.
 5. Výsledky Obchodnej verejnej súťaže – prenájom lekárne a schválenie nájomcu.
 6. Návrh na schválenie investičného zámeru prístavby na futbalovom ihrisku.
 7. Návrh na schválenie investičného zámeru – výstavba parkovacích miest.
 8. Návrh na schválenie investičného zámeru dostavby požiarnej zbrojnice.
 9. Žiadosť o ukončenie prenájmu bytu č. 3 v obecnom nájomnom dome.
 10. Žiadosť o výmenu bytu č. 4 za byt č. 3.
 11. Stavebné:
  a) Žiadosť Jána Mundoka o odpredaj pozemkov p.č. 1236/1 a 1236/3.
  12. Rôzne
  13. Záver

Dovolím si Vás požiadať o včasné zaujatie miesta!

Marián Moravčík
starosta obce

Dátum vyvesenia: 27.08.2018 | Dátum zvesenia: 31.08.2018