Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lábe

Starosta obce Láb pozýva na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lábe, ktoré sa uskutoční v sobášnej miestnosti starého obecného úradu dňa 18.04.2018 (streda) o 18:00 hod.

Program zasadnutia:

 

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a pracovných komisií.
 2. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva.
 3. Schválenie programu 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Láb v roku 2018.
 4. Kontrola plnenia uznesení.
 5. Voľba poslanca za člena komisie.
 6. Voľba poslanca do Obecnej rady.
 7. Voľba poslanca za člena Rady školy Základnej školy.
 8. Prehodnotenie platu starostovi obce a odmeny zástupcovi starostu.
 9. Prehodnotenie platu hlavného kontrolóra.
 10. Zverenie majetku do správy Materskej škole a Základnej škole.
 11. Schválenie podmienok Obchodnej verejnej súťaže na prenájom budovy (bývalý hostinec).
 12. Prerokovanie Zmien a doplnkov Územného plánu obce a informácia o stave.
 13. MAS Dolné Záhorie – informácia pre obecné zastupiteľstvo.
 14. Oprava uznesenia č. 8c/2014 podľa geometrického plánu.
 15. Rôzne.
 16. Záver.

Dovolím si Vás požiadať o včasné zaujatie miesta!

Marián Moravčík
starosta obce

Dátum vyvesenia: 13.04.2018 | Dátum zvesenia: 19.04.2018