Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie nastúpenia náhradníka na poslanca

OZNÁMENIE
nastúpenia náhradníka na poslanca Obecného zastupiteľstva v Obci Láb

Poslancovi Obecného zastupiteľstva v Obci Láb p. Pavlovi Bartalskému, bytom Láb 514 zanikol dňom 12.03.2018 mandát poslanca obecného zastupiteľstva, a to doručením na Obecný úrad v Obci Láb písomnosti „Vzdanie sa mandátu poslanca“. Pán Pavol Bartalský sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v obci Láb vzdal písomne v súlade s § 25 ods. 2, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

V zmysle § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. V prípade rovnosti hlasov sa postupuje primerane podľa § 189 ods. 2 a 3.

V zmysle § 192 ods. 2 zákona 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov starosta Obce Láb p. Marián Moravčík oznamuje nastúpenie náhradníka za poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Mária Hasičková s platnosťou dňom vyhlásenia. Novo nastúpený poslanec obecného zastupiteľstva zloží na zasadnutí obecného zastupiteľstva v zmysle § 25 ods. 1, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zákonom predpísaný sľub. Po zložení sľubu sa poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Mária Hasičková ujme výkonu svojej funkcie.

V Lábe, 12.03.2018

Marián Moravčík
starosta obce

Dátum vyvesenia: 12.03.2018 | Dátum zvesenia: 08.04.2018