Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova hesla | Registrácia
Cesta: Úvod » Samospráva » Občan » Obecný úrad » Sociálne veci

Sociálne veci

Komunitný plán obce Láb

STE ODKÁZANÝ NA POMOC INEJ OSOBY?

POTREBUJETE POSKYTNÚŤ SOCIÁLNU SLUŽBU?

 

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách) má fyzická osoba za podmienok ustanovených týmto zákonom právo výberu sociálnej služby a formu jej poskytovania a právo výberu poskytovateľa sociálnej služby.

 

Ako postupovať pri podaní žiadosti o poskytnutie sociálnej služby?

Občania s trvalým pobytom v obci Láb získajú základné informácie a potrebné žiadosti k posúdeniu odkázanosti na sociálnu službu na Obecnom úrade v Lábe, referát sociálnych vecí (prízemie, tel. č. 034/7790333, p. Mária Lisá). 

Žiadateľ v žiadosti vyplní osobné údaje a z ponuky sociálnych služieb si vyberie jeden druh sociálnej služby (zariadenie pre seniorov, opatrovateľskú službu a pod.), na ktorú bude posúdený a formu poskytovania tejto sociálnej služby (terénna, celoročná a pod.). K žiadosti je potrebné priložiť aj odborné lekárske nálezy, prípadne prepúšťaciu správu z nemocnice a pod.. Všetky tieto doklady nesmú byť staršie ako 6 mesiacov od podania žiadosti. V prípade, že žiadateľ nedisponuje uvedenými dokladmi, bude mu vydaná žiadosť, ktorú mu vyplní a potvrdí jeho obvodný lekár, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu s ostatnými dokladmi doručí žiadateľ buď osobne, poštou na adresu Obec Láb, Obecný úrad, referát sociálnych vecí, Hlavná ulica 503/9, 900 67 Láb.

V domácnosti žiadateľa bude vykonané sociálne šetrenie sociálnym pracovníkom Obecného úradu Láb za účelom vydania sociálneho posudku. Sociálny posudok a potrebné doklady, ktoré žiadateľ predloží spolu so žiadosťou, budú podkladom pre vydanie lekárskeho posudku. Lekársky posudok obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby. Fyzická osoba je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej stupeň odkázanosti je II až VI podľa zákona o sociálnych službách.

Na základe zdravotného a sociálneho posudku bude žiadateľovi vydaný posudok o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, v ktorom bude navrhnutý druh sociálnej služby. Po vydaní posudku o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby a rozhodnutia vo veci odkázanosti fyzickej osoby na poskytovanie sociálnej služby na Obecnom úrade v Lábe, na referáte sociálnych vecí žiadateľovi potvrdia právoplatnosť rozhodnutia.

 

Ak má žiadateľ záujem o poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení, zariadení podporovaného bývania alebo v rehabilitačnom stredisku, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu si v prípade, ak je občanom s trvalým pobytom na území bratislavského kraja môže podať na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja. Tlačivo žiadosti o posúdenie sa nachádza na portáli: http://www.region-bsk.sk/clanok/socialne-sluzby-poskytovane-samospravnym-krajom-896835.aspx   

 

Súhrnný postup, ako vybaviť klientovi (žiadateľovi) s trvalým pobytom v obci Láb sociálnu službu – umiestnenie v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a opatrovateľskú službu:

Žiadosť o umiestnenie žiadateľa v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a žiadosť o opatrovateľskú službu a všetky ostatné potrebné doklady, podľa nižšie uvedeného zoznamu, doručuje klient (žiadateľ), príp. rodinný príslušník na Obecný úrad Láb.

 1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
 2. Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti (vyplňuje praktický lekár). Priložiť ďalšie lekárske správy, napr. z nemocnice, od odborného lekára – špecialistu...
 3. Občiansky preukaz klienta (žiadateľa) – kópia dokladu.
 4. Kartička poistenca klienta (žiadateľa) – kópia dokladu.
 5. Posledné rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o výške všetkých príjmov – dôchodkov klienta (žiadateľa) – kópie dokladov.
 6. Doklady o majetkových pomeroch klienta (žiadateľa), resp. Čestné vyhlásenie.
 7. Telefonický kontakt na klienta (žiadateľa), resp. zákonného zástupcu v prípade, že klient je pozbavený svojprávnosti (doložiť o tom doklad).

Ďalší postup OcÚ:

 1. Po doručení všetkých potrebných náležitostí, sú tieto zasielané posudkovému lekárovi MUDr. Aladárovi Rappovi.
 2. Po vyhotovení Lekárskeho posudku, v ktorom bude určený stupeň odkázanosti, obec vyhotoví:
  a) Záznam zo sociálnej posudkovej činnosti,
  b) Posudok o odkázanosti na sociálnu službu,
  c) Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
 3. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu MUSÍ vlastnoručne podpísať žiadateľ (pokiaľ nie je zbavený svojprávnosti), v ktorom zároveň prehlasuje, že sa vzdáva práva podať odvolanie proti rozhodnutiu.
 4. Po vlastnoručnom podpise žiadateľa sa na rozhodnutí vyznačí jeho právoplatnosť.

Klient (žiadateľ) musí mať vyrovnané všetky poplatky voči obci. 

Prečítajte si aj: Zákon č. 448/2008 Z.z. Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

 

 

Tlačivá

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
19.07.2016 ATLANTÍDA Dom seniorov n.o. .jpg [979.58 KB] .jpg [880.62 KB]
13.06.2016 Čestné vyhlásenie o výške úspor a hodnote majetku fyzickej osoby, ktorá žiada o poskytnutie sociálnej služby docx [15.21 KB] .pdf [319.38 KB]
13.06.2016 Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu .doc [32 KB] .pdf [206.17 KB]
09.09.2016 Potvrdenie lekára - .pdf [42.69 KB]
  Súhlas dotknutej osoby docx [12.6 KB] -
20.07.2018 Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - docx [793.88 KB]
© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,