Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova hesla | Registrácia
Cesta: Úvod » Samospráva » Obecná rada

Obecná rada

Obecná rada

 

Je zložená z poslancov ObZ, ktorých volí Obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecnú radu a jej členov môže ObZ kedykoľvek odvolať. Počet členov tvorí najviac 1/3 počtu poslancov ObZ. Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom ObZ. Plní úlohy podľa rozhodnutia ObZ. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu. Schádza sa podľa potreby. Jej zasadnutia zvoláva a vedie starosta. Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie uznesenia Obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov rady.    

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, 034 / 7790 333, starosta@obeclab.sk