Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova hesla | Registrácia
Cesta: Úvod » Samospráva » Občan » Obecný úrad » Matrika

Matrika

Vybavuje: Mária Lisá

Telefón: 034/779 03 33

E-mail: maria.lisa@obeclab.s

_______________________________________________________________________________________________

 

Na Matričnom úrade vybavíte:

Čestné vyhlásenie, splnomocnenie alebo osvedčenie podpisu na listine

Na čestnom vyhlásení, splnomocnení alebo inej listine matričný úrad osvedčuje podpis na základe občianskeho preukazu. Občan, ktorého podpis sa osvedčuje musí byť osobne prítomný.

Potrebné doklady: občiansky preukaz

Poplatky: 2,00 € za každý podpis


Uzavretie manželstva

K spísaniu žiadosti o uzavretie manželstva je potrebná prítomnosť oboch snúbencov.

Potrebné doklady:

 • občianske preukazy,
 • rodné listy
 • v prípade rozvedeného/nej - právoplatný rozsudok o rozvode,
 • v prípade vdovca/vdovy - úmrtný list manžela/manželky.

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatky: bez poplatku


Zápis novorodenca a rodný list

Vybavuje matričný úrad v mieste nemocnice, kde sa dieťa narodilo.


Vystavenie úmrtného listu

Potrebné doklady:

 • listy o prehliadke mŕtveho (vystavuje lekár),
 • občiansky preukaz zosnulého/ej,
 • občiansky preukaz pozostalého/ej, ktorý vybavuje úmrtný list.

Poplatok za hrobové miesta

Prihlásenie sa realizuje osobne na OcÚ v zmysle VZN o cintorínskych poplatkoch. Hrobové miesto sa prenajíma na dobu 10 rokov.

Poplatky:

 • urnové miesto - 8,00 €
 • detský hrob -    9,00 €
 • jednohrob -      19,50 €
 • dvojhrob -        39,00 €
 • trojhrob -          65,00 €

Iné poplatky

 • výpis z matričnej knihy -  5,00 €
 • uzavretie manželstva občana SR a cudzinca - 70,00 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom - 20,00 €
 • uzatvretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom - 20,00 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby- 20,00 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti - 70,00 €
© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,