Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova hesla | Registrácia
Cesta: Úvod » Samospráva » Občan » Obecný úrad » Evidencia obyvateľstva

Evidencia obyvateľstva

Vybavuje: Mária Lisá

Telefón: 034/779 03 33

E-mail: maria.lisa@obeclab.sk


Prihlásenie na trvalý a prechodný pobyt

Potrebné doklady:

 • platný občiansky preukaz
 • potvrdenie o občianskom preukaze, ak nemá občiansky preukaz
 • platný cestovný doklad SR, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
 • osvedčenie o štátnom občianstve SR nie staršie ako 6 mesiacov, ak nemá občiansky preukaz, potvrdenie o občianskom preukaze ani cestovný doklad
 • rodný list ak ide o dieťa do 18 rokov 
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy a nájomcu, ak je budova v nájme; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
 1. 1) ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 2. 2) ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
 3. 3) ide o prihlásenie manžela/ky alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo ak
 4. 4) vlastník alebo všetci spoluvlastníci potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne

Poplatky: bez poplatku

Ohlásenie skončenia trvalého pobytu

 • Po prihlásení obyvateľa na trvalý pobyt z iného mesta, evidencia obyvateľstva zasiela odhlasovací lístok mestskému alebo obecnému úradu do miesta predchádzajúceho trvalého pobytu.

Potvrdenie o trvalom pobyte 

Potrebné doklady: občiansky preukaz.

Poplatok: 5,00 €

Vybavenie prvého OP pri dovŕšení 15. roku

Potrebné doklady:

 • rodný list

Vybavuje: ORPZ SR Malacky.

Poplatky: 4,50 €

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,