Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Predbežné oznámenie o verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, Obec Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, týmto oznamuje, že počas IV. štvrťroka 2022 plánuje na základe verejného obstarávania vykonaného bežným postupom pre podlimitné zákazky v zmysle § 112 až § 116 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov s úspešným uchádzačom uzavrieť Zmluvu o dielo na stavebné práce podľa projektovej dokumentácie ZŠ Láb – prístavba. Zákazka s názvom ZŠ Láb – prístavba bude realizovaná prostredníctvom Elektronickej Platformy Úradu pre verejné obstarávanie, IS EVO. Začatie zákazky bude ustanovené súťažnými podklady, ktoré budú zverejnené v rámci Oznámenia o vyhlásení zákazky vo Vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý je dostupný na nasledovnom webovom odkaze: https://www.uvo.gov.sk/vestnik-590.html

 

Názov zákazky:

ZŠ Láb – prístavba

 

Bližší popis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je vybudovanie prístavby k Základnej škole v obci Láb, ktorá pozostáva z nasledovných objektov podľa projektovej dokumentácie:

 • Architektúra
 • Zdravotechnika
 • Plynoinštalácia
 • Vykurovanie
 • Vzduchotechnika
 • Prípojka NNN
 • Elektro – inštalácie 1.NP
 • Elektro – inštalácie 2.NP
 • Elektro – rozvádzače 1.NP
 • Elektro – rozvádzače 2.NP
 • Elektro – bleskozvod

 

Jedná sa o prístavbu dvojpodlažnej budovy o výmere 509,34 m2 k súčasnému objektu základnej školy. V rámci stavby budú vytvorené priestory jedálne s kapacitou 130 – 150 stravníkov a základnej školy pre 6 tried s kapacitou 90 žiakov. Súčasťou dispozície objektu sú aj šatne, hygienické zariadenia, sklad suchých potravín, chladný sklad, prípravovňu / kuchyňu jedálne a miestnosť pre administratívu.

 

CPV kód:        45000000-7  Stavebné práce

 

Predpokladaná hodnota zákazky:

956.444,22 EUR bez DPH

[1] Toto oznámenie nenahrádza súťažné podklady. Predbežné oznámenie o verejnom obstarávaní nenahrádza oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ prostredníctvom tohto predbežného oznámenia informuje o zámere uzavrieť zmluvu. V oznámení sú uvádzané všeobecné informácie o predmete obstarávania a nadchádzajúceho procesu verejného obstarávania podliehajúcemu Zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Predbežné oznámenie o verejnom obstarávaní