Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Optická sieť v obci Láb

Dňa 18.05.2020 podal navrhovateľ Slovak Telekom, a.s. návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „INS-FTTH-MALC 01 Láb“ (optická sieť) – líniová stavba v k. ú.Láb.

Začatie územného konania verejnou vyhláškou oznámil tunajší stavebný úrad listom č. OL-2020/219/5130/JT zo dňa 14.07.2020. Oznámenie verejná vyhláška bola zverejnená po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Láb a zároveň spôsobom v mieste obvyklým (internetová stránka obce Láb).

Podľa ustanovenia § 36 ods. 4 stavebného zákona – Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.

Stavebný úrad upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri tomto konaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Na ústnom pojednávaní, ktoré sa konalo dňa 10.08.2020 boli prítomní oboznámení s projektovou dokumentáciou stavby a boli prerokované všetky doklady, stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli v územnom konaní doložené. V rámci ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním nikto z účastníkov konania neuplatnil námietky k predloženému návrhu umiestnenia stavby. Následne na predmetnú stavbu vydal stavebný úrad dňa 19.10.2020 rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. OL-2020/219/6166.

V zmysle § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách podnik – Slovak Telekom, a.s., ktorý poskytuje verejnú sieť, je vo verejnom záujme a v nevyhnutnom rozsahu oprávnený: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti; b) vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť; c) vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku. Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 písm. „a“ sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik.

Na základe uvedeného žiadame občanov, aby zbytočnými obštrukciami nekomplikovali realizáciu zasieťovania našej obce optickou sieťou.

Na základe konania niektorých jednotlivcov sa môže stať, že na to doplatia ostatní obyvatelia, ktorí optickú sieť chceli mať. 

 

Marián MORAVČÍK, starosta obce