Obec Láb http://www.obeclab.sk/web/rss/rss.php Obec Láb - Aktuality60Thu, 29 Jul 2021 06:56:24 GMT http://www.obeclab.sk/sk/domov/smutocne-oznamenia/artlink_seoSmútočný oznam - Štefánia Koporcováhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/smutocne-oznamenia/smutocny-oznam-stefania-koporcova-10857 Smútiace rodiny Koporcová a Zálesňáková s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú občanom, že vo veku 78 rokov nás navždy opustila ŠTEFÁNIA KOPORCOVÁ, rod. Lisá. Posledné lúčenie pred večným odpočinkom bude v piatok 30. júla a začne zádušnou svätou omšou o 16:30 hod. v kostole, po nej bude nasledovať rozlúčka v Dome smútku v Lábe. Wed, 28 Jul 2021 09:18:57 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoOptická sieť v obci Lábhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/opticka-siet-v-obci-lab-10854Dňa 18.05.2020 podal navrhovateľ Slovak Telekom, a.s. návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „INS-FTTH-MALC 01 Láb“ (optická sieť) - líniová stavba v k. ú.Láb.  Začatie územného konania verejnou vyhláškou oznámil tunajší stavebný úrad listom č. OL-2020/219/5130/JT zo dňa 14.07.2020. Oznámenie verejná vyhláška bola zverejnená po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Láb a zároveň spôsobom v mieste obvyklým (internetová stránka obce Láb). Podľa ustanovenia § 36 ods. 4 stavebného zákona - Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi. Stavebný úrad upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri tomto konaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Na ústnom pojednávaní, ktoré sa konalo dňa 10.08.2020 boli prítomní oboznámení s projektovou dokumentáciou stavby a boli prerokované všetky doklady, stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli v územnom konaní doložené. V rámci ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním nikto z účastníkov konania neuplatnil námietky k predloženému návrhu umiestnenia stavby. Následne na predmetnú stavbu vydal stavebný úrad dňa 19.10.2020 rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. OL-2020/219/6166. V zmysle § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách podnik – Slovak Telekom, a.s., ktorý poskytuje verejnú sieť, je vo verejnom záujme a v nevyhnutnom rozsahu oprávnený: a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti; b) vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť; c) vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku. Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 písm. „a“ sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik. Na základe uvedeného žiadame občanov, aby zbytočnými obštrukciami nekomplikovali realizáciu zasieťovania našej obce optickou sieťou. Na základe konania niektorých jednotlivcov sa môže stať, že na to doplatia ostatní obyvatelia, ktorí optickú sieť chceli mať.    Marián MORAVČÍK, starosta obce Fri, 23 Jul 2021 11:17:08 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/stavebny-urad/artlink_seoRozhodnutie o umiestnení stavbyhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/stavebny-urad/rozhodnutie-o-umiestneni-stavby-10852Rozhodnutie o umiestnení stavby <a href="../../galeria/Rozhodnutie%20o%20umiestnen%C3%AD%20stavby%20MAINDATA.pdf">rozhodnutie</a>  Wed, 21 Jul 2021 07:49:27 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoPracovné ponuky v Základnej školehttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/pracovne-ponuky-v-zakladnej-skole-10850<a href="../../galeria/inzeraty.pdf">inzeraty.pdf</a> <a href="../../galeria/inzeraty.doc">inzeraty.doc</a>Tue, 20 Jul 2021 07:37:34 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoKuchynský odpad http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/kuchynsky-odpad--10849Obec Láb dáva do pozornosti občanom, že na zbernom dvore je umiestnená hnedá nádoba na kuchynský odpad (biologický odpad). Zberný dvor je otvorený v stredu od 15:00 do 18:00 a v sobotu od 8:00 do 11:00 hod.  Mon, 19 Jul 2021 07:19:01 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoHĽADANIE NOVÝCH ČLENOVhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/hladanie-novych-clenov-10848   Folklór patrí medzi tie najkrajšie slovenské tradície, preto ak máte záujem byť súčasťou, alebo poznáte niekoho, kto by sa rád pridal, prosím kontaktujte p. Pírovú na mailovej adrese <a href="mailto:m.pirova@centrum.sk">m.pirova@centrum.sk</a> Počas prázdnin sa Folkórny súbor Lábjan stretáva iba pondelky po 19:00 hod. Šírte prosím ďalej. Ďakujeme!Thu, 15 Jul 2021 11:38:34 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoInformácia o poskytovaní dotácií na stravuhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/informacia-o-poskytovani-dotacii-na-stravu-10837<a href="../../galeria/formul%C3%A1r%20na%20pos%C3%BAdenie%20pr%C3%ADjmu.pdf">formular na posudenie prijmu.pdf</a> <a href="../../galeria/info%20na%20web%20(1).doc">info_o poskytovani dotacii na stravu.doc</a>Tue, 06 Jul 2021 07:16:16 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoZverejnenie zámeru priameho predaja pozemkuhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/zverejnenie-zameru-priameho-predaja-pozemku-10847<a href="../../galeria/Obec%20L%C3%A1b-zverejnenie%20z%C3%A1meru%20priameho%20predaja%20pozemku-Gr%C3%A1c%20Maro%C5%A1-web.pdf">zamer priameho predaja pozemku.pdf</a>Tue, 13 Jul 2021 13:13:21 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoPlatené MOM (mobilné odberné miesta)http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/platene-mom-mobilne-odberne-miesta--10834Oznamujeme občanom, že od 6.7.2021 budú otvorené platené MOM nasledovne: Otváracie hodiny: Holič 9:00-13:00 13:30-17:30 PO-SO Veľké Leváre 10:00-14:00 14:30-18:30 PO, STR, PIA Plavecký Štvrtok 10:00-14:00 14:30-18:30 UT, ŠTV, SO Stupava 9:00-13:00 13:30-17:30 PO-SO Karlova Ves 9:00-13:00 13:30-17:30 PO-SO Dunajská Lužná 10:00-14:00 14:30-18:30 PO-SO Modra 10:00-14:00 14:30-18:30 PO-SO Ivanka pri Dunaji 10:00-14:00 14:30-18:30 PO-SO Dunajská Streda 9:00-13:00 13:30-17:30 PO-SO   V obci Veľké Leváre sa začne testovanie od 7.7.2021. Testovanie prebieha antigénovými testami z nosa a nosohltana a taktiež antigénovými testami zo slín.  Jednotková cena je 10,- € vrátane DPH za vykonaný test. Občania sa môžu objednávať aj online, výsledok im bude doručený formou SMS a do e-mailu im bude zaslaný certifikát - bez čakania v rade. Objednávať sa môžete na: <a href="https://royalmedic.rychlejsie.sk/#/register">https://royalmedic.rychlejsie.sk/#/register</a>   V prípade, že potrebujete výsledok testu v tlačenej forme, bude k dispozícií v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Prevádzkovateľ MOM:  ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o.Thu, 01 Jul 2021 14:19:52 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoZverejnenie výzvy podľa §34e zákona č. 229/1991 Zb.http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/zverejnenie-vyzvy-podla-<a href="../../galeria/%C5%BDiados%C5%A5%20o%20zverejnenie%20v%C3%BDzvy.pdf">zverejnenie vyzvy.pdf</a> <a href="../../galeria/v%C3%BDzva%20nezisten%C3%AD.doc">vyzva_nezisteni.doc</a> <a href="../../galeria/v%C3%BDzva%20rozpracovan%C3%AD.doc">vyzva_rozpracovani.doc</a> <a href="../../galeria/L%C3%A1b%20vlastn%C3%ADci.xls">Lab_vlastnici.xls</a>Thu, 01 Jul 2021 09:33:11 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoČas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/cas-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaru-10826<a href="../../galeria/ZVYSENE%20NEBEZPECENSTVO.pdf">cas_zvyseneho_nebezpecenstva_vzniku_poziaru.pdf</a>Tue, 22 Jun 2021 13:59:55 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoVoľné pracovné miesto v ZŠ Lábhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/volne-pracovne-miesto-v-zs-lab-10810<a href="../../galeria/inzer%C3%A1t%20-%20u%C4%8D.%201.%20stup%C5%88a.pdf">inzerat.pdf</a>Fri, 04 Jun 2021 12:04:08 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoOPTICKÁ SIEŤ v našej obcihttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/opticka-siet-v-nasej-obci-10807Realizácia postupnej rozkopávky a následnom budovaní optickej siete v našej obci sa posúva na koniec júla. Malo sa začať koncom mája, ale podľa zistených informácií musel zhotoviteľ podľa projektu doložiť ešte jedno potvrdenie na Okresný dopravný inšpektorát (ODI). Dnes bolo od zhotoviteľa odovzdané na ODI a v tom prípade sa posúva dátum začatia na koniec júla. Samozrejme veríme, že administratíva od ODI príde skôr a začne sa v priebehu júla. Dátum ukončenia (december 2021) by však mal byť dodržaný. Dokladáme aj tabuľku s ulicami v poradí. Thu, 03 Jun 2021 12:30:47 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoOčkovanie v mobilnej vakcinačnej jednotke v Zohorehttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/ockovanie-v-mobilnej-vakcinacnej-jednotke-v-zohore-10805Oznamujeme občanom, že sa bude očkovať prostredníctvom mobilnej vakcinačnej jednotky v obci Zohor dňa 2.6.2021, starších občanov, ľudí, ktorí sa nevedia sami dopraviť do očkovacieho centra, pacientov so závažnou diagnózou, u ktorej je zvýšené riziko prenosu infekcie cestou do očkovacieho centra. Z dôvodu plánovania je potrebné sa na toto očkovanie nahlásiť na telefónnom čísle: 0940/610 731. Toto očkovanie NIE JE určené osobám, ktoré sa vedia bez väčších komplikácií dostaviť do niektorého z očkovacích miest Bratislavského kraja.  Fri, 28 May 2021 10:00:39 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoInformácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití za rok 2020http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/informacia-o-vyske-vynosu-z-poplatku-za-rozvoj-a-jeho-pouziti-za-rok-2020-10806<a href="../../galeria/2020_info%20o%20poplatku%20za%20rozvoj.pdf">informacia o vyske vynosu z poplatku za rozvoj za rok 2020.pdf</a>Fri, 28 May 2021 10:49:11 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoOčkovanie mobilnou jednotkouhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/ockovanie-mobilnou-jednotkou-10802Bratislavsky samosprávny kraj vo veľkokapacitnom očkovacom centre zaočkoval už viac ako 80 tisíc ľudí. Naším cieľom však je, aby vakcinácia bola dostupná aj tým obyvateľom kraja, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu dostaviť do priestorov Národného futbalového štadióna – či už ide o pacientov so závažnými diagnózami, ležiacich pacientov, prípadne ľudí so zhoršenou dopravnou dostupnosťou. Vytvorili sme preto formulár, prostredníctvom ktorého zisťujeme záujem o očkovanie mobilnou jednotkou. Vďaka tomu môžeme lepšie plánovať očkovacie kapacity. Formulár je dostupný na stránke BratislavskyKraj.sk: <a href="https://bratislavskykraj.sk/ziadost-o-ockovanie-mobilnou-jednotkou/">https://bratislavskykraj.sk/ziadost-o-ockovanie-mobilnou-jednotkou/</a> Komu je tento formulár určený: 1) Imobilným alebo ťažko mobilným obyvateľom Bratislavského kraja. 2) Ľuďom, ktorí sa nevedia sami dopraviť do očkovacieho centra (napríklad z dôvodu zlej dopravnej obslužnosti z miesta bydliska a pod.) 3) Pacientom so závažnou diagnózou, u ktorej je zvýšené riziko prenosu infekcie cestou do očkovacieho centra. 4) Ľuďom z marginalizovaných komunít.   Komu NIE JE tento formulár určený: Všetkým ostatným, ktorí sa vedia bez väčších komplikácií dostaviť do niektorého z očkovacích miest Bratislavského kraja. Vďaka tomu bude môcť mobilná očkovacia jednotka prísť tam, kde to ľudia naozaj potrebujú.Tue, 18 May 2021 09:47:27 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoRozpis vývozu odpaduhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/rozpis-vyvozu-odpadu-10703 Rozpis vývozu odpadu v obci  Láb na I.polrok 2021. Plasty a papier bude v roku 2021 vyvážaný každý mesiac. Žiadame občanov, aby plasty a papier vo vreciach nenosili na zberný dvor. <a href="../../galeria/Rozpis%20zvozu%20komun%C3%A1lneho%20odpadu%20FCC%20ZOHOR_4.pdf">FCC ZOHOR</a> <a href="../../galeria/Rozpis%20zvozu%20komun%C3%A1lneho%20odpadu%20Tekos%20Malacky%20v%20obci%20L%C3%A1b%20I.polrok%202021.pdf">TEKOS MALACKY</a> <a href="../../galeria/SZ%20L%C3%A1b%20I.%2BII.polrok%202021_1.xls">SEPAROVANY ODPAD I a II polrok 2021</a>   Tue, 29 Dec 2020 15:01:39 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoVZN č. 4/2020 o určení výšky dotácie MŠ a ZŠhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/vzn-c-4-2020-o-urceni-vysky-dotacie-ms-a-zs-10690<a href="../../galeria/VZN%204_2020%20zmena%20VZN%201_2010_dot%C3%A1cia%20na%20prev%C3%A1dzku%20M%C5%A0%20a%20Z%C5%A0%20-%20po%203.zmene%20rozpo%C4%8Dtu.pdf">VZN_04_2020.pdf</a>Tue, 15 Dec 2020 10:31:06 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoVZN č. 5/2020 o dani z nehnuteľností a dani za psahttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/vzn-c-5-2020-o-dani-z-nehnutelnosti-a-dani-za-psa-10691<a href="../../galeria/VZN%205_2020%20o%20DzN%20a%20dani%20za%20psa.pdf">VZN_05_2020_o dani z nehnutenosti a dani za psa.pdf</a>Tue, 15 Dec 2020 10:32:28 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoVZN č. 6/2020 o určení výšky dotácie MŠ a ZŠhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/vzn-c-6-2020-o-urceni-vysky-dotacie-ms-a-zs-10692<a href="../../galeria/VZN%206_2020%20zmena%20VZN%201_2010_dot%C3%A1cia%20na%20prev%C3%A1dzku%20M%C5%A0%20a%20Z%C5%A0%20%E2%80%93%20od%202021%20podla%20rozpoctu.pdf">VZN_06_2020.pdf</a>Tue, 15 Dec 2020 10:33:52 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoNávrh VZN o dani z nehnuteľnosti a dani za psahttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/navrh-vzn-10675Návrh VZN o dani z nehnuteĺnosti a dani za psa <a href="../../galeria/N%C3%A1vrh%20VZN%20%C4%8D.%20%20%20%202020%20o%20DzN%20a%20dani%20za%20psa.pdf">Návrh VZN</a>Wed, 25 Nov 2020 13:50:04 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoSčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/scitanie-obyvatelov-domov-a-bytov-2021-10648Tlačová správa Štatistického úradu SR z 19.októbra 2020 o postupe sčítania domov a bytov v Bratislavskom kraji <a href="../../galeria/s%C4%8D%C3%ADtanie%20domov%20a%20obyvate%C4%BEov.pdf">sprava</a>.Tue, 20 Oct 2020 13:24:27 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoUrgent na Záhorí po novomhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/urgent-na-zahori-po-novom-10636Otázky a odpovede: <a href="../../galeria/Urgent_Malacky_Otazky_a_odpovede.pdf">Oznam</a>  Mon, 05 Oct 2020 09:54:14 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoOznamhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/oznam-10637Vstup do nemocnice v Malackách   Od pondelka 5. októbra bude vstup do nemocnice možný výlučne cez triediaci stan, kde všetkým prichádzajúcim odmerajú teplotu. Okrem toho je potrebné dodržiavať všetky hygienické nariadenia (rúško, dezinfekcia rúk a odstup 2 metre).  Na všetkých oddeleniach malackej nemocnice sú zakázané návštevy. Zákaz platí do odvolania.    Nemocničná, a. s.   Mon, 05 Oct 2020 09:57:24 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoPOZOR! ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN od 1. júna 2020http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/pozor-zmena-uradnych-hodin-od-1-juna-2020-10530POZOR! ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN od 1. júna 2020 Obecný úrad Láb upravuje úradné hodiny pre verejnosť od 1. júna 2020 do odvolania a to nasledovne: pondelok: 8:00 - 12:00 hod. a 13:00 - 15:30 hod. (od 12:00 do 13:00 prestávka) utorok: zatvorené/nestránkový deň streda: 8:00 - 12:00 hod.  a 13:00 - 18:00 hod. (od 12:00 do 13:00 prestávka)   štvrtok: zatvorené/nestránkový deň piatok: 8:00 - 13:00 hod.  Fri, 29 May 2020 09:28:05 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoOznam-úroveň vytriedenia KOhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/oznam-10441Úroveň vytriedenia KO Obec Láb v súlade s § 4 ods.6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019. OBEC LÁB dosiahla v roku 2019 úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 14,29 %.     Podľa Prílohy č. 1 Nariadenia vlády č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov bude OBEC LÁB hradiť poplatok za uloženie zmesového komunálneho  odpadu  a objemného odpadu na skládku odpadov v roku  2020  v sume 24 Eur/tona . Fri, 28 Feb 2020 07:55:08 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoKomunitný plán sociálnych služiebhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/komunitny-plan-socialnych-sluzieb-10333Komunitný plán sociálnych služieb obce Láb na roky 2019 - 2023 <a href="../../galeria/Komunitn%C3%BD%20pl%C3%A1n%20L%C3%A1b.pdf">komunitny plan</a>Wed, 23 Oct 2019 17:20:03 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoProgram hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Láb 2016-2022http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/program-hospodarskeho-rozvoja-a-socialneho-rozvoja-obce-lab-2016-2022-10334Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Láb 2016-2022 <a href="../../galeria/PHSR_analyza_lab_01_na%20web.pdf">PHSR analyza</a> <a href="../../galeria/PHSR_prilohy_lab%20na%20web.pdf">PHSR_prilohy</a> <a href="../../galeria/PHSR_Strategia_lab%20na%20web.pdf">PHSR_strategia</a>Wed, 23 Oct 2019 17:24:43 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seo3D virtuálna prehliadkahttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/3d-virtualna-prehliadka-10259Vážení obyvatelia, na webovej stránke  Google Mapy  <a href="https://goo.gl/maps/MQVLkBwVgE2mTMCQ6">https://goo.gl/maps/MQVLkBwVgE2mTMCQ6</a> si môžete pozrieť 3D virtuálnu prehliadku obecného úradu. Po otvorení fotografie namierite kurzor na vchod do obecného úradu a následne sa presúvate v smere šípky. Takisto je možné týmto spôsobom si prezrieť : Materskú  školu a Základnú školu v časti webovej stránky obce : <a href="../../sk/skolstvo">http://www.obeclab.sk/sk/skolstvo</a>Tue, 23 Jul 2019 15:54:00 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoZberný dvor Lábhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/zberny-dvor-lab-10156OBEC LÁB Oznamuje, že od 1.4.2019 môžu občania priniesť do priestoru OBECNÉHO DVORA (VEDĽA BUDOVY POŠTY) SEPAROVANÝ ODPAD: PAPIER  PLASTY  SKLO  KOVY Zamestnanci obce budú v priestore dvora preberať separovaný odpad v dňoch: STREDA OD 15:00 DO 18:00 SOBOTA OD 8:00 DO 11:00 Zároveň môžu občania uložiť biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (konáre, trávu) na obcou prenajatý pozemok v lokalite Búrkové. Tento odpad bude obec následne spracovávať.  Wed, 03 Apr 2019 10:23:09 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoUPOZORNENIE PRE OBYVATEĽOV OBCEhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/upozornenie-pre-obyvatelov-obce-10164Dôrazne upozorňujeme obyvateľov, aby nevhadzovali vlhčené obrúsky a iný odpad do WC. Verejná kanalizácia nie je odpadkový kôš. Ak na toalete používate vlhčené hygienické obrúsky, škodíte životnému prostrediu aj rozpočtu obce. Najviac trpia čerpadlá, ktoré práve tieto materiály upchávajú a môžu spôsobiť až zadretie motora čerpadla a vážne ho poškodiť. Ak sa čerpadlo znehodnotí týmto materiálom, škoda sa šplhá do výšky niekoľko tisíc eur.  Vyhadzovaním vlhčených obrúskov do toalety riskujete aj upchatie vlastnej toalety, čo vás bude stáť nemalé peniaze za vyčistenie. VLHČENÉ OBRÚSKY PATRIA DO ODPADKOVÉHO KOŠA.  Wed, 03 Apr 2019 11:30:10 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoOZNAM pre predajcovhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/oznam-pre-predajcov-10135Obecný úrad oznamuje predajcom, ktorí prídu do našej obce predávať na miestne trhovisko, že vo štvrtok je nestránkový deň. V prípade záujmu o predaj na miestnom trhovisku v tejto deň, volajte na tel. čísla: 034/7790509 alebo 034/7790333.Thu, 21 Mar 2019 12:49:18 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoUpozorneniehttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/upozornenie-9741Firmy Tekos s.r.o. Malacky a FCC Slovensko s.r.o. Zohor upozorňujú občanov na neskoré vykladanie odpadových nádob na vývoz komunálneho odpadu (KO) v obci. Z tohto dôvodu zostávajú odpadové nádoby nevyvezené. Vývozcovia žiadajú o včasné vyloženie odpadovej nádoby na vývoz KO, ktorý začína od 6:00 hodiny ráno. Informácie o vývoze komunálneho odpadu v obci nájdete na internetovej stránke <a href="../../">www.obeclab.sk</a> v časti Občan/Komunálny odpad.Tue, 13 Feb 2018 08:11:31 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoZMENA VO VYVOZE SEPTIKOVhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/zmena-vo-vyvoze-septikov-9684Oznamujeme občanom, že vývoz fekálií zo žúmp a septikov v obci zabezpečuje Obec Láb. Vývoz nahlasujte na t.č. : 0948 128 966 CENY ZA VÝVOZ:  - do 5 m3              12,-- € - do 8 m3                    20,-- €   VÝVOZNÉ DNI: Pondelok, utorok, štvrtok, piatok :         8,00 hod. - 15.00 hod. streda                                                 8,00 hod. - 18.00 hod. sobota                                                 8,00 hod. - 13,00 hod.   V prípade riešenia otázok k vývozu fekálií  kontaktujte Mgr. Chmelu P. na t.č. 0905 358 626.    Wed, 27 Dec 2017 09:22:18 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoÚPN OBCE LÁB ZMENY A DOPLNKY Č. 4 - 10/2017http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/upn-obce-lab-zmeny-a-doplnky-c-4-10-2017-9592Upozorňujeme občanov na nové informácie: Zmeny a doplnky Územného plánu obce, ktoré sú uvedené na: SAMOSPRÁVA - Územný plán obce  http://www.obeclab.sk/sk/uzemny-plan-obceTue, 17 Oct 2017 08:29:38 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoTanečný súbor LÁBJAN - dospelí tanečnícihttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/tanecny-subor-labjan-dospeli-tanecnici-9408   Srdečne pozývame do svojho súboru nových tanečníkov a priaznivcov lábskeho folklóru. Radi privítame medzi nami aj nových obyvateľov Lábu. Tanečné páry nacvičujú vo svojom voľnom čase v pondelok a v stredu od 19:00 do 20:00 hodiny v priestoroch starej obecnej školy.Tešíme sa na Vás!Tue, 16 May 2017 07:14:22 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoOznámenie starostuhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/oznamenie-starostu-9388Na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva obce Láb je vo finálnom štádiu projekčná príprava na vybudovanie kanalizácie v našej obci. Projekčná príprava je robená na perspektívu obce a zahŕňa aj časti kanalizácie, ktoré sa budú realizovať v budúcnosti.   <a href="../../galeria/strategicke-dokumenty/E.1.2_SIT-s-OrtoFoto.pdf">http://www.obeclab.sk/galeria/strategicke-dokumenty/E.1.2_SIT-s-OrtoFoto.pdf</a>  Wed, 26 Apr 2017 11:19:08 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoObec s predpokladom stabilného rozvojahttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/obec-s-predpokladom-stabilneho-rozvoja-9360  Wed, 22 Mar 2017 12:21:11 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-hlavneho-kontrolora-na-1-polrok-2017-9332<a href="Navrh planu kontrolnej cinnosti hlavneho kontrolora na 1. polrok 2017">Navrh planu kontrolnej cinnosti hlavneho kontrolora na 1. polrok 2017</a>   Hlavný kontrolór Obce Láb – Ing. Silvia Kapášová   NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE LÁB  NA I. POLROK 2017     Predkladá: Ing. Silvia Kapášová                    Hlavná kontrolórka Obce Láb       V Lábe, dňa 9. februára 2017     Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 16. 02. 2017   Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Láb na I. polrok 2017     schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva Obce Láb dňa ................ uznesením č. ............../2017   V zmysle ustanovení § 18 f a v rozsahu ustanovení § 18 d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov a v primeranom použití zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám  na schválenie Obecnému zastupiteľstvu Obce Láb Návrh plánu kontrolnej činnosti  na  1. polrok 2017. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Láb na        I. polrok 2017.   V  I. polroku 2017 sa kontrolná činnosť sústredí na vykonanie nasledovných tematických kontrol a vypracovanie stanovísk:   Kontrola inventarizácie pokladničnej hotovosti v zmysle § 29 zákona NR SR č. 431/2002 Zb. o účtovníctve a znení neskorších zmien a doplnkov. Kontrola pokladnice obecného úradu bude vykonaná v priebehu I. polroka 2017 minimálne dva krát. Termín: bez predchádzajúceho upozornenia počas 1. polroku 2017   Kontrola zákonnosti  pri vedení personálnej agendy pracovníkov ZŠ Láb, ktorí sú v pracovnom pomere a overenie spoľahlivosti výkazníctva a dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií o finančných operáciách v súvislosti s vedením mzdovej agendy za vybrané 4 mesiace roku 2016 Termín vykonania kontroly: apríl - máj 2016   Kontrola plnenia majetkových uznesení a zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri nakladaní s majetkom obce do roku 2015. Termín vykonania kontroly: jún 2017   Kontrola a metodické usmernenie pri plnení opatrení odporúčaných audítorom v oblasti účtovníctva, výkazníctva a rozpočtovníctva, kontrola účtovných súvzťažností. Termín: priebežne, január 2017   Kontrola dodržiavania postupov účtovania, aplikácie legislatívnych zmien týkajúcich sa rozpočtovania, výkazníctva a účtovníctva. Kontrola evidencie majetku a inventarizácie. Termín: priebežne rok 2017 Spracovanie a predloženie na schválenie Obecnému zastupiteľstvu Obce Láb Návrhu plánu kontrolnej činnosti  na 2. polrok 2017 v zmysle ustanovení § 18 f a v rozsahu ustanovení § 18 d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov. Termín kontroly: jún 2017   Ostatné úlohy:   Okrem rozsahu kontrolnej činnosti uvedeného v § 18d, úloh hlavného kontrolóra uvedených v § 18f, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 plnenie úloh zadaných Obecným zastupiteľstvom v Obci Láb v súlade s ust. § 18 f ods. 1) písm. h) zákona SNR č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   Podieľanie sa na tvorbe, príp. aktualizácii smerníc a Všeobecne záväzných nariadení Obce Láb.   Priebežné sledovanie dodržiavania zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov vo väzbe na prijímanie návratných zdrojov financovania a dodržiavania zákonných limitov zadlženosti obce a dlhovej služby obce (§17 a § 19)   Spolupráca a metodické usmernenie pri príprave zmien rozpočtu Obce Láb na rok 2017 a strednodobý výhľad na roky 2018 až 2019. Kontrola čerpania príjmov a výdavkov v roku 2017. Termín: priebežne rok 2017   Kontrola plnenia uznesení, vybavovania sťažností za rok 2016 v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z.n.p. a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z.n.p. a priebežné plnenie úloh taxatívne stanovených zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   V súlade s ust. § 18 f písm. i) vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti   Po ukončení jednotlivých kontrol budú vypracované a následné predložené na zasadnutia Obecného zastupiteľstva správy o výsledkoch ukončených kontrol.     Hlavná kontrolórka obce Láb    Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 16.02.2017 Schválené obecným zastupiteľstvom dňa: .....................................Thu, 16 Feb 2017 13:45:29 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoNová webová stránka obcehttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/nova-webova-stranka-obceV mesiaci jún 2016 sme spustili do prevádzky novú webovú stránku obce Láb, z tohto dôvodu je nutné obnoviť Vaše prihlasovacie údaje (zadanie e-mailu na prihlásenie do "e-mailový newsletter"). Na úvodnej strane vpravo hore je „Obnova hesla/Registrácia“ – treba kliknúť na obnova hesla a zadať údaje.Thu, 18 Aug 2016 09:29:31 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Láb na II. polrok 2016http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-hlavnej-kontrolorky-obce-lab-na-ii-polrok-2016Hlavný kontrolór Obce Láb – Ing.  Silvia Kapášová NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE LÁB NA II.  POLROK 2016   Predkladá:  Ing.  Silvia Kapášová,  Hlavná kontrolórka Obce Láb V Lábe,  dňa 5.  júna 2016 Vyvesené na úradnej tabuli dňa:  6. júna 2016 <a href="../../portal/wp-content/uploads/Obec-Lab_plan-kontrolnej-cinnosti_2-polrok-2016.docx">Obec Lab_plan kontrolnej cinnosti_2 polrok 2016</a>Mon, 06 Jun 2016 09:20:40 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoPlán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/plan-kontrolnej-cinnosti-na-1-polrok-2016Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2016. <a href="../../portal/wp-content/uploads/Obec-Lab_plan-kontrolnej-cinnosti_1-polrok-20162.docx">Obec Lab_plan kontrolnej cinnosti_1 polrok 2016</a>Mon, 04 Jan 2016 14:29:50 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Láb na I. polrok 2015 http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-hlavnej-kontrolorky-obce-lab-na-i-polrok-2015NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE LÁB NA I. POLROK 2015 <a href="../../portal/wp-content/uploads/Obec-Lab-Plan-kontrolnej-cinnosti-1.-polrok-2015.doc">Obec Lab Plan kontrolnej cinnosti 1. polrok 2015</a>Fri, 06 Mar 2015 12:32:22 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/nezadana/artlink_seoPríloha č. 1 k VZN č.22016http://www.obeclab.sk/sk/domov/nezadana/8923<a title="xlxs 19,8 KB" href="../../galeria/aktuality/kalendar-odpady1.xlsx">Príloha č.1 k VZN č.22016</a>Tue, 31 May 2016 14:59:49 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/nezadana/artlink_seoOznam spol. NAFTA a.http://www.obeclab.sk/sk/domov/nezadana/oznam-spol-nafta-a--10770Vážení občania, dovoľujeme si Vás informovať, že v termíne od 19.04.2021 do 30.04.2021 bude vykonaná odstávka Centrálneho areálu podzemného zásobníka zemného plynu v Plaveckom Štvrtku. Spoločnosť NAFTA a.s. bude realizovať práce a skúšky na zariadeniach v rámci prevádzkovej údržby. Z tohto dôvodu môže byť v denných hodinách sporadicky zaznamenaný zvýšený hluk v blízkosti areálu Podzemného zásobníka zemného plynu spoločnosti NAFTA a.s., súvisiaci s realizovanými prácami. Spomínané aktivity sú súčasťou plánovaných prác na technologických zariadeniach a nepredstavujú žiadne bezpečnostné riziko pre obyvateľov obce. Za možný vznik zvýšeného hluku sa vopred ospravedlňujeme.Wed, 14 Apr 2021 11:15:27 +0200