Obec Láb http://www.obeclab.sk/web/rss/rss.php Obec Láb - Aktuality60Wed, 18 Sep 2019 09:56:38 GMT http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoZber veľkoobjemového odpaduhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/zber-velkoobjemoveho-odpadu-10297ZBER VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU Obec Láb oznamuje občanom obce, že v dňoch od 30.9.2019 do 2.10.2019 sa uskutoční jesenné čistenie obce – ZBER ROZMERNÉHO ODPADU . Do kontajnerov je zakázané vhadzovať: stavebný odpad (suť), nebezpečný odpad (autobatérie, horľaviny, nádoby z farieb a lakov, rozpúšťadlá, žiarovky, motorové oleje,...) pneumatiky, bioodpad...  Veľké kusy nábytku musia byť v rozloženom stave. Odpad môžu občania obce ukladať do dvoch veľkorozmerných kontajnerov, ktoré budú umiestnené V LOKALITE PRI DRUŽSTVE spol. POSPO Umiestnenie odpadu mimo veľkorozmerných kontajnerov je zakázané a trestné !  Wed, 18 Sep 2019 09:25:06 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoVyber si SUPERŠKOLUhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/vyber-si-superskolu-10295Dňa 16.10.2019 v Športovej hale Malina sa stretne väčšina stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja v Malackách na podujatí pod názvom „Župné školy pre Teba“  Mon, 16 Sep 2019 10:09:09 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoOznámenie o doručení zásielkyhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/oznamenie-o-doruceni-zasielky-10293Oznámenie o doručení úradnej zásielky pre Martina Chmelu od Ministerstva vnútra SR <a href="../../galeria/samosprava/Ozn%C3%A1menie%20o%20doru%C4%8Den%C3%AD%20%C3%BAradnej%20p%C3%ADsomnosti.doc">oznamenie</a>Wed, 11 Sep 2019 16:15:32 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/obecny-rozhlas/artlink_seoMUDr. Nenovský - dovolenkahttp://www.obeclab.sk/sk/domov/obecny-rozhlas/mudr-nenovsky-dovolenka-10291Obvodná ambulancia MUDr. Nenovského oznamuje svojim pacientom, že v utorok 10.9.2019 nebude ordinovať. Zatupovať ho bude MUDr. Slobodová v Zohore od 7:00 do 12:00 hod. V období od 14. do 22. septembra 2019 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať ho bude MUDr. Slobodová v Zohore a to nasledovne: Pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 7:00 do 12:00 hod. Streda od 12:00 do 17:00 hod.Wed, 04 Sep 2019 15:40:01 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/stavebny-urad/artlink_seoOznámenie o začatí územného konaniahttp://www.obeclab.sk/sk/domov/stavebny-urad/oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-10289Oznámenie o začatí územného konania <a href="../../galeria/Plynovod%20ozn%C3%A1menie.pdf">Oznámenie o začatí územného konania</a> <a href="../../galeria/Situ%C3%A1cia%20STL.pdf">Situácia</a>Tue, 03 Sep 2019 12:42:56 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoPozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvahttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/pozvanka-na-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-10288Dňa 5.9.2019 ( štvrtok) o 18.00 hod.sa v sobášnej miestnosti obecného úradu koná 5.zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lábe v roku 2019 <a href="../../galeria/Pozv%C3%A1nka%20na%20V.zasad.OZ.pdf">Pozvánka</a>Mon, 02 Sep 2019 14:44:43 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoCigánski Diabli v Zohorehttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/ciganski-diabli-v-zohore-10287Fri, 30 Aug 2019 08:10:48 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoZmeny cestovných poriadkov od 01.09.2019http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/zmeny-cestovnych-poriadkov-od-01-09-2019-10284Zmeny cestovných poriadkov od 01.09.2019   106408 Malacky – Plavecký Štvrtok – Láb – Jablonové, IDS BK 235,239   Spoj č. 105 (X) – s odchodom Malacky, žel.st. o 12:40 hod. a s príchodom Jablonové, č.d.170 o 13:22 hod.,rozdelený na nasledovné spoje: Spoj č. 105 (X10) – s odchodomMalacky, žel.st. o 12:40 hod. a s príchodom Jablonové, č.d.170 o 13:22 hod., Nový spoj č. 115 (X11) – s odchodomMalacky, žel.st. o 12:40 hod. a s príchodom Jablonové, č.d.170 o 13:18 hod., Spoj č. 107 (X10) – s odchodom Malacky, žel.st. o 13:40 hod. a s príchodom Jablonové, č.d.170 o 14:19 hod. zmena času Malacky, žel.st. o 13:50 hod. a s príchodom Jablonové, č.d.170 o 14:29 hod. Spoj č. 26 (X) – s odchodom Láb, Vrbovec o 15:50 hod. a s príchodom Malacky, žel. st. o 16:15 hod., zmena času odchodu Láb, Vrbovec o 15:45 hod. a s príchodom Malacky, žel. st. o 16:10 hod. Nový spoj č. 48 (5) – s odchodom Jablonové, Turecký Vrch o 13:41 hod. a s príchodom Jablonové, č. d. 170 o 13:45, ktorý pokračuje spojom č. 106 do Malacky, žel. st. Spoj č. 102 (X) – s odchodom Jablonové, Turecký Vrch o 6:41 hod. a s príchodom Malacky, žel. o 7:23 hod.,rozdelený na nasledovné spoje: Spoj č. 102 (X10)– s odchodomJablonové, Turecký Vrch o 6:41 hod. a s príchodom Malacky, žel. o 7:23 hod., Nový spoj č. 114 (X11)– s odchodomJablonové, Turecký Vrch o 6:41 hod. a s príchodom Malacky, žel. o 7:19 hod.,     <a href="../../galeria/106408%201.9.19.pdf">106408.pdf</a>Thu, 22 Aug 2019 12:28:38 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoPracovná ponuka- ZŠ Lábhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/pracovna-ponuka-zs-lab-10282Základná škola v Lábe príjme do pracovného pomeru učiteľa: Zamestnávateľ:   Základná škola, Láb   Kategória: učiteľ - pre  predmety:  1. stupeň,  2. stupeň – Matematika, Etická výchova,                         Informatika, Technika, Hudobná výchova, Výtvarná výchova - nástup od 1. 9. 2019  Kvalifikačné predpoklady: podľa Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie ped. Zamestnancov Platové podmienky v zmysle zákona  č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov, podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.   Požadované doklady: - žiadosť do zamestnania                                    - profesijný životopis                                    - doklady o vzdelaní Kontakty:  Základná škola, Láb č. 489,  Tel. : 034 / 7790484,   0919 404 333                     mail: zslab@zslab .sk  Tue, 20 Aug 2019 12:48:08 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seo3D virtuálna prehliadkahttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/3d-virtualna-prehliadka-10259Vážení obyvatelia, na webovej stránke  Google Mapy  <a href="https://goo.gl/maps/MQVLkBwVgE2mTMCQ6">https://goo.gl/maps/MQVLkBwVgE2mTMCQ6</a> si môžete pozrieť 3D virtuálnu prehliadku obecného úradu. Po otvorení fotografie namierite kurzor na vchod do obecného úradu a následne sa presúvate v smere šípky. Takisto je možné týmto spôsobom si prezrieť : Materskú  školu a Základnú školu v časti webovej stránky obce : <a href="../../sk/skolstvo">http://www.obeclab.sk/sk/skolstvo</a>Tue, 23 Jul 2019 15:54:00 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoZámer priameho predaja pozemkuhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/zamer-priameho-predaja-pozemku-10246Obec Láb zverejňuje zámer priameho predaja pozemku Obec Láb zverejňuje zámer predať časť o výmere 168 m2 z pozemku parcely reg. „E“KN č. 671/1, druh pozemku ostatné plochy, v celkovej výmere 64.003 m2, zapísaného na LV č. 2035 v k. ú. Láb, oddelenej geometrickým plánom č. 35936304-53/2019 vyhotoveným dňa 28.5.2019 spoločnosťou GEODET MALACKY s.r.o., IČO : 35936304, overeným Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom, dňa 03.06.2019 pod č. G1-663/2019, pre novovytvorenú parcelu  registra „C“ č. 671/76, spôsobom priameho predaja  Monike Kováčovej najmenej za cenu vo výške  stanovenej znaleckým posudkom. K schváleniu kúpnej zmluvy žiadateľ predloží znalecký posudok.Wed, 10 Jul 2019 11:12:35 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoPonuka práce v Materskej škole Lábhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/ponuka-prace-v-materskej-skole-lab-10242<a href="../../galeria/MATERSK%C3%81%20%C5%A0KOLA%20L%C3%81B%20-%20V%C5%A0J.pdf">MS veduca skolskej jedalne.pdf</a>   <a href="../../galeria/MATERSK%C3%81%20%C5%A0KOLA%20L%C3%81B%20-%20kucharka.pdf">MS kucharka.pdf</a>Thu, 04 Jul 2019 09:04:03 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoVZN č. 5/2019 o prevádzkovom poriadku pohrebiskahttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/vzn-c-5-2019-o-prevadzkovom-poriadku-pohrebiska-10240<a href="../../galeria/VZN%20prev%C3%A1dzkov%C3%BD%20poriadok%20pohrebiska%20L%C3%81B.pdf">VZN 5_2019_prevadzkovy poriadok pohrebiska.pdf</a>Thu, 04 Jul 2019 07:07:13 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoVZN č. 4/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniachhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/vzn-c-4-2019-o-vyske-prispevku-na-ciastocnu-uhradu-nakladov-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach-10241<a href="../../galeria/VZN_04_2019_zmena%20VZN%203_2008%20o%20prispevku%20jedalen.pdf">VZN_04_2019.pdf</a>Thu, 04 Jul 2019 07:12:30 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoVýsledky výberového konaniahttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/vysledky-vyberoveho-konania-10230Výsledky výberového konania na miesto riaditeľky MŠ v Lábe <a href="../../galeria/Ozn%C3%A1menie%20v%C3%BDsledkov.pdf">Výsledky výberového konania</a>  Tue, 18 Jun 2019 08:41:30 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoUPOZORNENIEhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/upozornenie-10225Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru...  <a href="../../galeria/HaZZ.pdf">upozornenie_HaZZ.pdf</a>Wed, 12 Jun 2019 11:54:14 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoPozvánka na návštevu habánskeho múzea v obci Veľké Levárehttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/pozvanka-na-navstevu-habanskeho-muzea-v-obci-velke-levare-10201Obec Veľké Leváre Vás pozýva na návštevu habánskeho múzea. Múzeum je umiestnené v Iserovom dome z r. 1717, ktorý je súčasťou pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry. Habánske múzeum bude otvorené od 18.5.2019 do 28.10.2019 každú sobotu od 10.00 do 18.00 hod. Cez týždeň je otvorené len na základe telef. objednávky. Väčšie skupiny je potrebné vopred ohlásiť, 034-7794493, 034-7794316, 034-7794107, 034-94317  alebo <a href="mailto:kulturnydom@levare.sk">kulturnydom@levare.sk</a>Fri, 17 May 2019 10:35:03 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/obecny-rozhlas/artlink_seoZMENA STRÁNKOVÝCH HODÍNhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/obecny-rozhlas/zmena-strankovych-hodin-10174POZOR ZMENA STRÁNKOVÝCH HODÍN STAVEBNÉHO ÚRADU! S účinnosťou od 23. apríla 2019 sa menia stránkové hodiny STAVEBNÉHO ÚRADU LÁB a to nasledovne: PONDELOK od 7:30 do 12:00 hod. a od 12:30 do 15:30 hod. STREDA od 8:00 do 12:00 hod. a od 12:30 do 17:00 hod.  Tue, 23 Apr 2019 09:09:57 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoZberný dvor Lábhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/zberny-dvor-lab-10156OBEC LÁB Oznamuje, že od 1.4.2019 môžu občania priniesť do priestoru OBECNÉHO DVORA (VEDĽA BUDOVY POŠTY) SEPAROVANÝ ODPAD: PAPIER  PLASTY  SKLO  KOVY Zamestnanci obce budú v priestore dvora preberať separovaný odpad v dňoch: STREDA OD 13:00 DO 18:00 SOBOTA OD 8:00 DO 11:00 Zároveň môžu občania uložiť biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (konáre, trávu) na obcou prenajatý pozemok v lokalite Búrkové. Tento odpad bude obec následne spracovávať.  Wed, 03 Apr 2019 10:23:09 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoUPOZORNENIE PRE OBYVATEĽOV OBCEhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/upozornenie-pre-obyvatelov-obce-10164Dôrazne upozorňujeme obyvateľov, aby nevhadzovali vlhčené obrúsky a iný odpad do WC. Verejná kanalizácia nie je odpadkový kôš. Ak na toalete používate vlhčené hygienické obrúsky, škodíte životnému prostrediu aj rozpočtu obce. Najviac trpia čerpadlá, ktoré práve tieto materiály upchávajú a môžu spôsobiť až zadretie motora čerpadla a vážne ho poškodiť. Ak sa čerpadlo znehodnotí týmto materiálom, škoda sa šplhá do výšky niekoľko tisíc eur.  Vyhadzovaním vlhčených obrúskov do toalety riskujete aj upchatie vlastnej toalety, čo vás bude stáť nemalé peniaze za vyčistenie. VLHČENÉ OBRÚSKY PATRIA DO ODPADKOVÉHO KOŠA.  Wed, 03 Apr 2019 11:30:10 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoOZNAM pre predajcovhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/oznam-pre-predajcov-10135Obecný úrad oznamuje predajcom, ktorí prídu do našej obce predávať na miestne trhovisko, že vo štvrtok je nestránkový deň. V prípade záujmu o predaj na miestnom trhovisku v tejto deň, volajte na tel. čísla: 034/7790509 alebo 034/7790333.Thu, 21 Mar 2019 12:49:18 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoVZN 1/2019http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/vzn-1-2019-10116<a href="../../galeria/vzn_01_2019.pdf">vzn_01_2019.pdf</a>Wed, 06 Mar 2019 08:42:37 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoVZN 2/2019http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/vzn-2-2019-10117<a href="../../galeria/vzn_02_2019.pdf">vzn_02_2019.pdf</a>Wed, 06 Mar 2019 08:45:19 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoVZN 2/2018 o miestnom poplatku za KO a DSOhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/vzn-2-2018-o-miestnom-poplatku-za-ko-a-dso-10058<a href="../../galeria/VZN_2018_2_o%20miestnom%20poplatku%20za%20KO%20a%20DSO.pdf">../../galeria/VZN_2018_2_o%20miestnom%20poplatku%20za%20KO%20a%20DSO.pdf</a>Thu, 13 Dec 2018 10:17:41 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoDodatok č. 5 k VZN 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, na žiaka škol.zariadeníhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/dodatok-c-5-k-vzn-1-2010-o-urceni-vysky-dotacie-na-prevadzku-a-mzdy-na-dieta-materskej-skoly-na-ziaka-skol-zariadeni-10059<a href="../../galeria/Dodatok%20c.5%20k%20VZN%201_2010_o%20urceni%20vysky%20dotacie%20na%20prevadzku%20a%20mzdy%20%C5%A1kol.zariadeni.pdf">../../galeria/Dodatok%20c.5%20k%20VZN%201_2010_o%20urceni%20vysky%20dotacie%20na%20prevadzku%20a%20mzdy%20%C5%A1kol.zariadeni.pdf</a>Thu, 13 Dec 2018 10:18:33 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoVZN 3/2018 upravujúce podmienky a spôsob prenájmu bytov osobitného určeniahttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/vzn-3-2018-upravujuce-podmienky-a-sposob-prenajmu-bytov-osobitneho-urcenia-10060<a href="../../galeria/VZN_2018_3_upravujuce%20podmienky%20a%20sposob%20prenajmu%20bytov%20osobitneho%20urcenia.pdf">../../galeria/VZN_2018_3_upravujuce%20podmienky%20a%20sposob%20prenajmu%20bytov%20osobitneho%20urcenia.pdf</a>Thu, 13 Dec 2018 10:19:37 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/obecny-rozhlas/artlink_seoZápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci vo voľbách do orgánov samosprávy obcíhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/obecny-rozhlas/zapisnica-miestnej-volebnej-komisie-o-vysledku-volieb-v-obci-vo-volbach-do-organov-samospravy-obci-10017<a href="../../galeria/zapisnica.pdf">../../galeria/zapisnica.pdf</a>Sun, 11 Nov 2018 11:05:21 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoZmena cestovných poriadkov od 14.10.2018http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/zmena-cestovnych-poriadkov-od-14-10-2018-9990Oznamujeme Vám, že bola vykonaná aktualizácia cestovných poriadkov prímestských liniek platných od 14.10.2018, kde sú vykonané čiastkové zmeny na základe požiadaviek obecných úradov a cestujúcich. <a href="../../galeria/Cestovne%20poriadky%20od%2014_10_2018.pdf">../../galeria/Cestovne%20poriadky%20od%2014_10_2018.pdf</a>Thu, 04 Oct 2018 08:45:20 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoNávrh VZN upravujúce podmienky a spôsob prenájmu bytov osobitného určeniahttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/navrh-vzn-upravujuce-podmienky-a-sposob-prenajmu-bytov-osobitneho-urcenia-9949<a href="../../galeria/VZN_Navrh_2018_08_upravujuce%20podmienky%20a%20sposob%20prenajmu%20bytov%20osobitneho%20urcenia_1.doc">../../galeria/VZN_Navrh_2018_08_upravujuce%20podmienky%20a%20sposob%20prenajmu%20bytov%20osobitneho%20urcenia_1.doc</a>Tue, 28 Aug 2018 10:15:39 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoNávrh VZN o záväzných častiach územného plánu obce Lábhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/navrh-vzn-o-zavaznych-castiach-uzemneho-planu-obce-lab-9890<a href="../../galeria/Navrh%20VZN%20-%20Uzemny%20plan.pdf">../../galeria/Navrh%20VZN%20-%20Uzemny%20plan.pdf</a>Wed, 20 Jun 2018 13:21:24 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoNávrh Záverečného účtu Obce Láb za rok 2017http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/navrh-zaverecneho-uctu-obce-lab-zarok-2017-9862Návrh Záverečného účtu Obce Láb za rok 2017 <a href="../../galeria/Navrh%20Zaverecneho%20uctu%202017_1.pdf">../../galeria/Navrh%20Zaverecneho%20uctu%202017_1.pdf</a>Mon, 28 May 2018 12:16:49 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoNávrh VZN - územný plánhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/navrh-vzn-uzemny-plan-9947<a href="../../galeria/VZN%20-%20uzemny%20plan%20obce.doc">../../galeria/VZN%20-%20uzemny%20plan%20obce.doc</a>Tue, 28 Aug 2018 07:41:29 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoUpozorneniehttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/upozornenie-9741Firmy Tekos s.r.o. Malacky a FCC Slovensko s.r.o. Zohor upozorňujú občanov na neskoré vykladanie odpadových nádob na vývoz komunálneho odpadu (KO) v obci. Z tohto dôvodu zostávajú odpadové nádoby nevyvezené. Vývozcovia žiadajú o včasné vyloženie odpadovej nádoby na vývoz KO, ktorý začína od 6:00 hodiny ráno. Informácie o vývoze komunálneho odpadu v obci nájdete na internetovej stránke <a href="../../">www.obeclab.sk</a> v časti Občan/Komunálny odpad.Tue, 13 Feb 2018 08:11:31 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoZMENA VO VYVOZE SEPTIKOVhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/zmena-vo-vyvoze-septikov-9684Oznamujeme občanom, že vývoz fekálií zo žúmp a septikov v obci zabezpečuje Obec Láb. Vývoz nahlasujte na t.č. : 0948 128 966 CENY ZA VÝVOZ:  - do 5 m3              12,-- € - do 8 m3                    20,-- €   VÝVOZNÉ DNI: Pondelok, utorok, štvrtok, piatok :         8,00 hod. - 15.00 hod. streda                                                 8,00 hod. - 18.00 hod. sobota                                                 8,00 hod. - 13,00 hod.   V prípade riešenia otázok k vývozu fekálií  kontaktujte Mgr. Chmelu P. na t.č. 0905 358 626.    Wed, 27 Dec 2017 09:22:18 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoVZN 32017 o dani z nehnutelnostihttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/vzn-32017-o-dani-z-nehnutelnosti-9692<a href="../../galeria/Dane/VZN%20%2032017%20o%20dani%20z%20nehnutelnosti%20.pdf">VZN 32017 o dani z nehnutelnosti</a>Wed, 27 Dec 2017 11:13:17 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoVZN 42017 o miestnom poplatku za KO a DSOhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/vzn-42017-o-miestnom-poplatku-za-ko-a-dso-9693<a href="../../galeria/Dane/VzN%2042017%20o%20miestnom%20poplatku%20za%20KO%20a%20DSO.pdf">VZN 42017 o miestnom poplatku za Ko a DSO</a>Wed, 27 Dec 2017 11:14:34 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoVZN 52017 o nakladaní s KOhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/vzn-52017-o-nakladani-s-ko-9694<a href="../../galeria/Dane/VZN%2052017%20o%20nakladan%C3%AD%20s%20KO%20a%20DSO.pdf">VZN 52017 o nakladaní s KO</a>Wed, 27 Dec 2017 11:16:31 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoÚPN OBCE LÁB ZMENY A DOPLNKY Č. 4 - 10/2017http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/upn-obce-lab-zmeny-a-doplnky-c-4-10-2017-9592Upozorňujeme občanov na nové informácie: Zmeny a doplnky Územného plánu obce, ktoré sú uvedené na: SAMOSPRÁVA - Územný plán obce  http://www.obeclab.sk/sk/uzemny-plan-obceTue, 17 Oct 2017 08:29:38 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoNávrh VZN č. 2/2017http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/navrh-vzn-c-2-2017-9452Návrh VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie stavieb na území obce Láb. <a href="../../galeria/samosprava/Obr%C3%A1zok%201.pdf">VZN 2/2017</a>Thu, 15 Jun 2017 15:06:13 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoNávrh Záverečného účtu obce Láb za rok 2016http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/navrh-zaverecneho-uctu-obce-lab-za-rok-2016-9437<a href="../../galeria/Zaverecny%20ucet%20obce%20Lab%20za%20rok%202016_2.pdf">../../galeria/Zaverecny%20ucet%20obce%20Lab%20za%20rok%202016_2.pdf</a>  Mon, 05 Jun 2017 13:46:20 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoVýzva na predkladanie ponúkhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/vyzva-na-predkladanie-ponuk-9420Obec Láb ako verejný obstarávateľ zverejňujeme odkaz na súťaž na zateplenie základnej školy Láb, ktorá je v súčasnosti na webstránke UVO: <a href="https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/358826">https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/358826</a>Tue, 23 May 2017 09:57:17 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoTanečný súbor LÁBJAN - dospelí tanečnícihttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/tanecny-subor-labjan-dospeli-tanecnici-9408   Srdečne pozývame do svojho súboru nových tanečníkov a priaznivcov lábskeho folklóru. Radi privítame medzi nami aj nových obyvateľov Lábu. Tanečné páry nacvičujú vo svojom voľnom čase v pondelok a v stredu od 19:00 do 20:00 hodiny v priestoroch starej obecnej školy.Tešíme sa na Vás!Tue, 16 May 2017 07:14:22 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoOznámeniehttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/oznamenie-9409Tue, 16 May 2017 13:47:14 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoOznámenie starostuhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/oznamenie-starostu-9388Na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva obce Láb je vo finálnom štádiu projekčná príprava na vybudovanie kanalizácie v našej obci. Projekčná príprava je robená na perspektívu obce a zahŕňa aj časti kanalizácie, ktoré sa budú realizovať v budúcnosti.   <a href="../../galeria/strategicke-dokumenty/E.1.2_SIT-s-OrtoFoto.pdf">http://www.obeclab.sk/galeria/strategicke-dokumenty/E.1.2_SIT-s-OrtoFoto.pdf</a>  Wed, 26 Apr 2017 11:19:08 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoObec s predpokladom stabilného rozvojahttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/obec-s-predpokladom-stabilneho-rozvoja-9360  Wed, 22 Mar 2017 12:21:11 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoSchválený rozpočet obce Láb na rok 2017http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/schvaleny-rozpocet-obce-lab-na-rok-2017-9270Schválený rozpočet obce Láb na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 <a href="../../galeria/Rozpocet%20obce%20Lab%202017.pdf">Rozpocet obce Lab 2017</a>Thu, 15 Dec 2016 09:45:38 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoNávrh rozpočtu obce Láb na rok 2017http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/navrh-rozpoctu-obce-lab-na-rok-2017-9254Návrh rozpočtu obce Láb na rok 2017 <a href="../../galeria/N%C3%A1vrh%20rozpo%C4%8Dtu%202017_1.pdf">Navrh rozpoctu 2017</a>  Fri, 02 Dec 2016 08:45:47 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoNová webová stránka obcehttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/nova-webova-stranka-obceV mesiaci jún 2016 sme spustili do prevádzky novú webovú stránku obce Láb, z tohto dôvodu je nutné obnoviť Vaše prihlasovacie údaje (zadanie e-mailu na prihlásenie do "e-mailový newsletter"). Na úvodnej strane vpravo hore je „Obnova hesla/Registrácia“ – treba kliknúť na obnova hesla a zadať údaje.Thu, 18 Aug 2016 09:29:31 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/obecny-rozhlas/artlink_seoZber separovaného odpaduhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/obecny-rozhlas/zber-separovaneho-odpadu-2 Vážení občania,   do Vašich domov boli doručené plastové vrecia na zber plastov – žlté vrecia a papiera – vrece modrej farby.  Tieto vrecia občania použijú na zber menovaných triedených odpadov a vyložia ich podľa uvedeného rozpisu, ktorý Vám bude doručený a je k nahliadnutiu aj na stránke obce <a href="../../">www.obeclab.sk</a> v sekcii Občan - Komunálny odpad.Thu, 04 Aug 2016 11:36:23 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoNávrh záverečného účtu obce Láb za rok 2015http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/navrh-zaverecneho-uctu-obce-lab-za-rok-2015Návrh záverečného účtu obce Láb za rok 2015 <a title="PDF 1,1 MB" href="../../galeria/aktuality/Obec-Lab_-zaverecny-ucet_2015-kopia-1.pdf">Obec Lab_ zaverecny ucet_2015</a>Tue, 07 Jun 2016 14:33:50 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Láb na II. polrok 2016http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-hlavnej-kontrolorky-obce-lab-na-ii-polrok-2016Hlavný kontrolór Obce Láb – Ing.  Silvia Kapášová NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE LÁB NA II.  POLROK 2016   Predkladá:  Ing.  Silvia Kapášová,  Hlavná kontrolórka Obce Láb V Lábe,  dňa 5.  júna 2016 Vyvesené na úradnej tabuli dňa:  6. júna 2016 <a href="http://www.obeclab.sk/portal/wp-content/uploads/Obec-Lab_plan-kontrolnej-cinnosti_2-polrok-2016.docx">Obec Lab_plan kontrolnej cinnosti_2 polrok 2016</a>Mon, 06 Jun 2016 09:20:40 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/nezadana/artlink_seoPríloha č. 1 k VZN č.22016http://www.obeclab.sk/sk/domov/nezadana/8923<a title="xlxs 19,8 KB" href="../../galeria/aktuality/kalendar-odpady1.xlsx">Príloha č.1 k VZN č.22016</a>Tue, 31 May 2016 14:59:49 +0200