Obec Láb http://www.obeclab.sk/web/rss/rss.php Obec Láb - Aktuality60Mon, 22 Jul 2019 02:11:48 GMT http://www.obeclab.sk/sk/domov/smutocne-oznamenia/artlink_seoSmútočný oznam - Mária Ondejkováhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/smutocne-oznamenia/smutocny-oznam-maria-ondejkova-10255 Smútiace rodiny Ondejková a Strnová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú občanom, že vo veku 65 rokov nás navždy opustila Mária Ondejková, rod. Čermáková. Posledné lúčenie pred večným odpočinkom bude v pondelok 22. júla 2019 o 17:00 hod. v Dome smútku v Lábe.Fri, 19 Jul 2019 10:44:29 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoOznámenie obyvateľom k realizácii odvodnenia lokality Zastávkyhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/oznamenie-obyvatelom-k-realizacii-odvodnenia-lokality-zastavky-10254Vážení obyvatelia a vlastníci nehnuteľností v lokalite Zastávky, na základe záverov z rokovania obecného zastupiteľstva a po predložení hydrotechnického výpočtu zhotoviteľom stavby cesty, Vám oznamujeme, že spoločnosť Galmistav, s.r.o. prisľúbila začať práce na uložení potrubia na odtok dažďovej vody v prvom augustovom týždni tohto roku. Upozorňujeme, že je v záujme všetkých obyvateľov uvedenej lokality, aby zabezpečili nerušený priebeh prác a neobmedzovali prístup k pozemkom, aby stavebné práce mohli byť čo najskôr ukončené. Marián Moravčík, starosta obceTue, 16 Jul 2019 15:03:16 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoNávrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Láb na 2. polrok 2019http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-hlavneho-kontrolora-obce-lab-na-2-polrok-2019-10253<a href="../../galeria/Plan%20kontrolnej%20cinnosti%202.polrok%202019.pdf">Plan kontrolnej cinnosti 2.polrok 2019.pdf</a>Tue, 16 Jul 2019 11:20:37 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/stavebny-urad/artlink_seoRozhodnutie o dodatočnom povolení stavbyhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/stavebny-urad/rozhodnutie-o-dodatocnom-povoleni-stavby-10248Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby RD - MPP I s.r.o. <a href="../../galeria/MPPI%2061%20DSP.pdf">Rozhodnutie </a> <a href="../../galeria/MPPI%2061%20situ%C3%A1cia.pdf">situácia</a>Thu, 11 Jul 2019 10:04:35 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/stavebny-urad/artlink_seoRozhodnutie o dodatočnom povolení stavbyhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/stavebny-urad/rozhodnutie-o-dodatocnom-povoleni-stavby-10249Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby RD - MPP I s.r.o. <a href="../../galeria/MPPI%20143%20DSP.pdf">Rozhodnutie</a> <a href="../../galeria/MPPI%20143%20situ%C3%A1cia.pdf">situácia</a>  Thu, 11 Jul 2019 10:12:26 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/stavebny-urad/artlink_seoRozhodnutie o dodatočnom povolení stavbyhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/stavebny-urad/rozhodnutie-o-dodatocnom-povoleni-stavby-10250Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby RD - MPP I s.r.o. <a href="../../galeria/MPPI%20144%20DSP.pdf">Rozhodnutie</a> <a href="../../galeria/MPPI%20144%20situ%C3%A1cia.pdf">situácia</a>Thu, 11 Jul 2019 10:16:37 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/stavebny-urad/artlink_seoOznámeniehttp://www.obeclab.sk/sk/domov/stavebny-urad/oznamenie-10251Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby RD - MABAU s.r.o. <a href="../../galeria/MABAU%2077%20ozn%C3%A1menie.pdf">Oznámenie</a> <a href="../../galeria/MABAU%2077%20situ%C3%A1cia.pdf">situácia</a>Thu, 11 Jul 2019 10:20:03 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/stavebny-urad/artlink_seoOznámeniehttp://www.obeclab.sk/sk/domov/stavebny-urad/oznamenie-10252Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby RD - MABAU s.r.o. <a href="../../galeria/MABAU%2049%20ozn%C3%A1menie.pdf">Oznámenie</a> <a href="../../galeria/MABAU%2049%20situ%C3%A1cia.pdf">situácia</a>Thu, 11 Jul 2019 10:22:58 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoZámer priameho predaja pozemkuhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/zamer-priameho-predaja-pozemku-10246Obec Láb zverejňuje zámer priameho predaja pozemku Obec Láb zverejňuje zámer predať časť o výmere 168 m2 z pozemku parcely reg. „E“KN č. 671/1, druh pozemku ostatné plochy, v celkovej výmere 64.003 m2, zapísaného na LV č. 2035 v k. ú. Láb, oddelenej geometrickým plánom č. 35936304-53/2019 vyhotoveným dňa 28.5.2019 spoločnosťou GEODET MALACKY s.r.o., IČO : 35936304, overeným Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom, dňa 03.06.2019 pod č. G1-663/2019, pre novovytvorenú parcelu  registra „C“ č. 671/76, spôsobom priameho predaja  Monike Kováčovej najmenej za cenu vo výške  stanovenej znaleckým posudkom. K schváleniu kúpnej zmluvy žiadateľ predloží znalecký posudok.Wed, 10 Jul 2019 11:12:35 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoPonuka práce v Materskej škole Lábhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/ponuka-prace-v-materskej-skole-lab-10242<a href="../../galeria/MATERSK%C3%81%20%C5%A0KOLA%20L%C3%81B%20-%20V%C5%A0J.pdf">MS veduca skolskej jedalne.pdf</a>   <a href="../../galeria/MATERSK%C3%81%20%C5%A0KOLA%20L%C3%81B%20-%20kucharka.pdf">MS kucharka.pdf</a>Thu, 04 Jul 2019 09:04:03 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoVZN č. 5/2019 o prevádzkovom poriadku pohrebiskahttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/vzn-c-5-2019-o-prevadzkovom-poriadku-pohrebiska-10240<a href="../../galeria/VZN%20prev%C3%A1dzkov%C3%BD%20poriadok%20pohrebiska%20L%C3%81B.pdf">VZN 5_2019_prevadzkovy poriadok pohrebiska.pdf</a>Thu, 04 Jul 2019 07:07:13 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoVZN č. 4/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniachhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/vzn-c-4-2019-o-vyske-prispevku-na-ciastocnu-uhradu-nakladov-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach-10241<a href="../../galeria/VZN_04_2019_zmena%20VZN%203_2008%20o%20prispevku%20jedalen.pdf">VZN_04_2019.pdf</a>Thu, 04 Jul 2019 07:12:30 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoVýsledky výberového konaniahttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/vysledky-vyberoveho-konania-10230Výsledky výberového konania na miesto riaditeľky MŠ v Lábe <a href="../../galeria/Ozn%C3%A1menie%20v%C3%BDsledkov.pdf">Výsledky výberového konania</a>  Tue, 18 Jun 2019 08:41:30 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoUPOZORNENIEhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/upozornenie-10225Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru...  <a href="../../galeria/HaZZ.pdf">upozornenie_HaZZ.pdf</a>Wed, 12 Jun 2019 11:54:14 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoPozvánka na návštevu habánskeho múzea v obci Veľké Levárehttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/pozvanka-na-navstevu-habanskeho-muzea-v-obci-velke-levare-10201Obec Veľké Leváre Vás pozýva na návštevu habánskeho múzea. Múzeum je umiestnené v Iserovom dome z r. 1717, ktorý je súčasťou pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry. Habánske múzeum bude otvorené od 18.5.2019 do 28.10.2019 každú sobotu od 10.00 do 18.00 hod. Cez týždeň je otvorené len na základe telef. objednávky. Väčšie skupiny je potrebné vopred ohlásiť, 034-7794493, 034-7794316, 034-7794107, 034-94317  alebo <a href="mailto:kulturnydom@levare.sk">kulturnydom@levare.sk</a>Fri, 17 May 2019 10:35:03 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/obecny-rozhlas/artlink_seoZMENA STRÁNKOVÝCH HODÍNhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/obecny-rozhlas/zmena-strankovych-hodin-10174POZOR ZMENA STRÁNKOVÝCH HODÍN STAVEBNÉHO ÚRADU! S účinnosťou od 23. apríla 2019 sa menia stránkové hodiny STAVEBNÉHO ÚRADU LÁB a to nasledovne: PONDELOK od 7:30 do 12:00 hod. a od 12:30 do 15:30 hod. STREDA od 8:00 do 12:00 hod. a od 12:30 do 17:00 hod.  Tue, 23 Apr 2019 09:09:57 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoZberný dvor Lábhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/zberny-dvor-lab-10156OBEC LÁB Oznamuje, že od 1.4.2019 môžu občania priniesť do priestoru OBECNÉHO DVORA (VEDĽA BUDOVY POŠTY) SEPAROVANÝ ODPAD: PAPIER  PLASTY  SKLO  KOVY Zamestnanci obce budú v priestore dvora preberať separovaný odpad v dňoch: STREDA OD 13:00 DO 18:00 SOBOTA OD 8:00 DO 11:00 Zároveň môžu občania uložiť biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (konáre, trávu) na obcou prenajatý pozemok v lokalite Búrkové. Tento odpad bude obec následne spracovávať.  Wed, 03 Apr 2019 10:23:09 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoUPOZORNENIE PRE OBYVATEĽOV OBCEhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/upozornenie-pre-obyvatelov-obce-10164Dôrazne upozorňujeme obyvateľov, aby nevhadzovali vlhčené obrúsky a iný odpad do WC. Verejná kanalizácia nie je odpadkový kôš. Ak na toalete používate vlhčené hygienické obrúsky, škodíte životnému prostrediu aj rozpočtu obce. Najviac trpia čerpadlá, ktoré práve tieto materiály upchávajú a môžu spôsobiť až zadretie motora čerpadla a vážne ho poškodiť. Ak sa čerpadlo znehodnotí týmto materiálom, škoda sa šplhá do výšky niekoľko tisíc eur.  Vyhadzovaním vlhčených obrúskov do toalety riskujete aj upchatie vlastnej toalety, čo vás bude stáť nemalé peniaze za vyčistenie. VLHČENÉ OBRÚSKY PATRIA DO ODPADKOVÉHO KOŠA.  Wed, 03 Apr 2019 11:30:10 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoOZNAM pre predajcovhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/oznam-pre-predajcov-10135Obecný úrad oznamuje predajcom, ktorí prídu do našej obce predávať na miestne trhovisko, že vo štvrtok je nestránkový deň. V prípade záujmu o predaj na miestnom trhovisku v tejto deň, volajte na tel. čísla: 034/7790509 alebo 034/7790333.Thu, 21 Mar 2019 12:49:18 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoVZN 1/2019http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/vzn-1-2019-10116<a href="../../galeria/vzn_01_2019.pdf">vzn_01_2019.pdf</a>Wed, 06 Mar 2019 08:42:37 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoVZN 2/2019http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/vzn-2-2019-10117<a href="../../galeria/vzn_02_2019.pdf">vzn_02_2019.pdf</a>Wed, 06 Mar 2019 08:45:19 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoVZN 2/2018 o miestnom poplatku za KO a DSOhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/vzn-2-2018-o-miestnom-poplatku-za-ko-a-dso-10058<a href="../../galeria/VZN_2018_2_o%20miestnom%20poplatku%20za%20KO%20a%20DSO.pdf">../../galeria/VZN_2018_2_o%20miestnom%20poplatku%20za%20KO%20a%20DSO.pdf</a>Thu, 13 Dec 2018 10:17:41 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoDodatok č. 5 k VZN 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, na žiaka škol.zariadeníhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/dodatok-c-5-k-vzn-1-2010-o-urceni-vysky-dotacie-na-prevadzku-a-mzdy-na-dieta-materskej-skoly-na-ziaka-skol-zariadeni-10059<a href="../../galeria/Dodatok%20c.5%20k%20VZN%201_2010_o%20urceni%20vysky%20dotacie%20na%20prevadzku%20a%20mzdy%20%C5%A1kol.zariadeni.pdf">../../galeria/Dodatok%20c.5%20k%20VZN%201_2010_o%20urceni%20vysky%20dotacie%20na%20prevadzku%20a%20mzdy%20%C5%A1kol.zariadeni.pdf</a>Thu, 13 Dec 2018 10:18:33 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoVZN 3/2018 upravujúce podmienky a spôsob prenájmu bytov osobitného určeniahttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/vzn-3-2018-upravujuce-podmienky-a-sposob-prenajmu-bytov-osobitneho-urcenia-10060<a href="../../galeria/VZN_2018_3_upravujuce%20podmienky%20a%20sposob%20prenajmu%20bytov%20osobitneho%20urcenia.pdf">../../galeria/VZN_2018_3_upravujuce%20podmienky%20a%20sposob%20prenajmu%20bytov%20osobitneho%20urcenia.pdf</a>Thu, 13 Dec 2018 10:19:37 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/obecny-rozhlas/artlink_seoZápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci vo voľbách do orgánov samosprávy obcíhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/obecny-rozhlas/zapisnica-miestnej-volebnej-komisie-o-vysledku-volieb-v-obci-vo-volbach-do-organov-samospravy-obci-10017<a href="../../galeria/zapisnica.pdf">../../galeria/zapisnica.pdf</a>Sun, 11 Nov 2018 11:05:21 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoZmena cestovných poriadkov od 14.10.2018http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/zmena-cestovnych-poriadkov-od-14-10-2018-9990Oznamujeme Vám, že bola vykonaná aktualizácia cestovných poriadkov prímestských liniek platných od 14.10.2018, kde sú vykonané čiastkové zmeny na základe požiadaviek obecných úradov a cestujúcich. <a href="../../galeria/Cestovne%20poriadky%20od%2014_10_2018.pdf">../../galeria/Cestovne%20poriadky%20od%2014_10_2018.pdf</a>Thu, 04 Oct 2018 08:45:20 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoNávrh VZN upravujúce podmienky a spôsob prenájmu bytov osobitného určeniahttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/navrh-vzn-upravujuce-podmienky-a-sposob-prenajmu-bytov-osobitneho-urcenia-9949<a href="../../galeria/VZN_Navrh_2018_08_upravujuce%20podmienky%20a%20sposob%20prenajmu%20bytov%20osobitneho%20urcenia_1.doc">../../galeria/VZN_Navrh_2018_08_upravujuce%20podmienky%20a%20sposob%20prenajmu%20bytov%20osobitneho%20urcenia_1.doc</a>Tue, 28 Aug 2018 10:15:39 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoNávrh VZN o záväzných častiach územného plánu obce Lábhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/navrh-vzn-o-zavaznych-castiach-uzemneho-planu-obce-lab-9890<a href="../../galeria/Navrh%20VZN%20-%20Uzemny%20plan.pdf">../../galeria/Navrh%20VZN%20-%20Uzemny%20plan.pdf</a>Wed, 20 Jun 2018 13:21:24 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoNávrh Záverečného účtu Obce Láb za rok 2017http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/navrh-zaverecneho-uctu-obce-lab-zarok-2017-9862Návrh Záverečného účtu Obce Láb za rok 2017 <a href="../../galeria/Navrh%20Zaverecneho%20uctu%202017_1.pdf">../../galeria/Navrh%20Zaverecneho%20uctu%202017_1.pdf</a>Mon, 28 May 2018 12:16:49 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoNávrh VZN - územný plánhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/navrh-vzn-uzemny-plan-9947<a href="../../galeria/VZN%20-%20uzemny%20plan%20obce.doc">../../galeria/VZN%20-%20uzemny%20plan%20obce.doc</a>Tue, 28 Aug 2018 07:41:29 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoUpozorneniehttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/upozornenie-9741Firmy Tekos s.r.o. Malacky a FCC Slovensko s.r.o. Zohor upozorňujú občanov na neskoré vykladanie odpadových nádob na vývoz komunálneho odpadu (KO) v obci. Z tohto dôvodu zostávajú odpadové nádoby nevyvezené. Vývozcovia žiadajú o včasné vyloženie odpadovej nádoby na vývoz KO, ktorý začína od 6:00 hodiny ráno. Informácie o vývoze komunálneho odpadu v obci nájdete na internetovej stránke <a href="../../">www.obeclab.sk</a> v časti Občan/Komunálny odpad.Tue, 13 Feb 2018 08:11:31 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoZMENA VO VYVOZE SEPTIKOVhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/zmena-vo-vyvoze-septikov-9684Oznamujeme občanom, že vývoz fekálií zo žúmp a septikov v obci zabezpečuje Obec Láb. Vývoz nahlasujte na t.č. : 0948 128 966 CENY ZA VÝVOZ:  - do 5 m3              12,-- € - do 8 m3                    20,-- €   VÝVOZNÉ DNI: Pondelok, utorok, štvrtok, piatok :         8,00 hod. - 15.00 hod. streda                                                 8,00 hod. - 18.00 hod. sobota                                                 8,00 hod. - 13,00 hod.   V prípade riešenia otázok k vývozu fekálií  kontaktujte Mgr. Chmelu P. na t.č. 0905 358 626.    Wed, 27 Dec 2017 09:22:18 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoVZN 32017 o dani z nehnutelnostihttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/vzn-32017-o-dani-z-nehnutelnosti-9692<a href="../../galeria/Dane/VZN%20%2032017%20o%20dani%20z%20nehnutelnosti%20.pdf">VZN 32017 o dani z nehnutelnosti</a>Wed, 27 Dec 2017 11:13:17 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoVZN 42017 o miestnom poplatku za KO a DSOhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/vzn-42017-o-miestnom-poplatku-za-ko-a-dso-9693<a href="../../galeria/Dane/VzN%2042017%20o%20miestnom%20poplatku%20za%20KO%20a%20DSO.pdf">VZN 42017 o miestnom poplatku za Ko a DSO</a>Wed, 27 Dec 2017 11:14:34 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoVZN 52017 o nakladaní s KOhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/vzn-52017-o-nakladani-s-ko-9694<a href="../../galeria/Dane/VZN%2052017%20o%20nakladan%C3%AD%20s%20KO%20a%20DSO.pdf">VZN 52017 o nakladaní s KO</a>Wed, 27 Dec 2017 11:16:31 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoÚPN OBCE LÁB ZMENY A DOPLNKY Č. 4 - 10/2017http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/upn-obce-lab-zmeny-a-doplnky-c-4-10-2017-9592Upozorňujeme občanov na nové informácie: Zmeny a doplnky Územného plánu obce, ktoré sú uvedené na: SAMOSPRÁVA - Územný plán obce  http://www.obeclab.sk/sk/uzemny-plan-obceTue, 17 Oct 2017 08:29:38 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoOznámenie o doručení zásielky Michal Olahhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/oznamenie-o-doruceni-zasielky-michal-olah-9481Oznámenie o doručení zásielky na poštovom úrade od VŠZP Bratislava pre Michala Olaha <a href="../../galeria/samosprava/doru%C4%8Denie%20z%C3%A1sielky%20Michal%20Olah.pdf">dorucenie zasielky Michal Olah</a>Thu, 13 Jul 2017 10:19:47 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoNávrh VZN č. 2/2017http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/navrh-vzn-c-2-2017-9452Návrh VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie stavieb na území obce Láb. <a href="../../galeria/samosprava/Obr%C3%A1zok%201.pdf">VZN 2/2017</a>Thu, 15 Jun 2017 15:06:13 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoNávrh Záverečného účtu obce Láb za rok 2016http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/navrh-zaverecneho-uctu-obce-lab-za-rok-2016-9437<a href="../../galeria/Zaverecny%20ucet%20obce%20Lab%20za%20rok%202016_2.pdf">../../galeria/Zaverecny%20ucet%20obce%20Lab%20za%20rok%202016_2.pdf</a>  Mon, 05 Jun 2017 13:46:20 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoVýzva na predkladanie ponúkhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/vyzva-na-predkladanie-ponuk-9420Obec Láb ako verejný obstarávateľ zverejňujeme odkaz na súťaž na zateplenie základnej školy Láb, ktorá je v súčasnosti na webstránke UVO: <a href="https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/358826">https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/358826</a>Tue, 23 May 2017 09:57:17 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoTanečný súbor LÁBJAN - dospelí tanečnícihttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/tanecny-subor-labjan-dospeli-tanecnici-9408   Srdečne pozývame do svojho súboru nových tanečníkov a priaznivcov lábskeho folklóru. Radi privítame medzi nami aj nových obyvateľov Lábu. Tanečné páry nacvičujú vo svojom voľnom čase v pondelok a v stredu od 19:00 do 20:00 hodiny v priestoroch starej obecnej školy.Tešíme sa na Vás!Tue, 16 May 2017 07:14:22 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoOznámeniehttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/oznamenie-9409Tue, 16 May 2017 13:47:14 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoOznámenie starostuhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/oznamenie-starostu-9388Na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva obce Láb je vo finálnom štádiu projekčná príprava na vybudovanie kanalizácie v našej obci. Projekčná príprava je robená na perspektívu obce a zahŕňa aj časti kanalizácie, ktoré sa budú realizovať v budúcnosti.   <a href="../../galeria/strategicke-dokumenty/E.1.2_SIT-s-OrtoFoto.pdf">http://www.obeclab.sk/galeria/strategicke-dokumenty/E.1.2_SIT-s-OrtoFoto.pdf</a>  Wed, 26 Apr 2017 11:19:08 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoObec s predpokladom stabilného rozvojahttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/obec-s-predpokladom-stabilneho-rozvoja-9360  Wed, 22 Mar 2017 12:21:11 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoSchválený rozpočet obce Láb na rok 2017http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/schvaleny-rozpocet-obce-lab-na-rok-2017-9270Schválený rozpočet obce Láb na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 <a href="../../galeria/Rozpocet%20obce%20Lab%202017.pdf">Rozpocet obce Lab 2017</a>Thu, 15 Dec 2016 09:45:38 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoNávrh rozpočtu obce Láb na rok 2017http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/navrh-rozpoctu-obce-lab-na-rok-2017-9254Návrh rozpočtu obce Láb na rok 2017 <a href="../../galeria/N%C3%A1vrh%20rozpo%C4%8Dtu%202017_1.pdf">Navrh rozpoctu 2017</a>  Fri, 02 Dec 2016 08:45:47 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoNová webová stránka obcehttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/nova-webova-stranka-obceV mesiaci jún 2016 sme spustili do prevádzky novú webovú stránku obce Láb, z tohto dôvodu je nutné obnoviť Vaše prihlasovacie údaje (zadanie e-mailu na prihlásenie do "e-mailový newsletter"). Na úvodnej strane vpravo hore je „Obnova hesla/Registrácia“ – treba kliknúť na obnova hesla a zadať údaje.Thu, 18 Aug 2016 09:29:31 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/obecny-rozhlas/artlink_seoZber separovaného odpaduhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/obecny-rozhlas/zber-separovaneho-odpadu-2 Vážení občania,   do Vašich domov boli doručené plastové vrecia na zber plastov – žlté vrecia a papiera – vrece modrej farby.  Tieto vrecia občania použijú na zber menovaných triedených odpadov a vyložia ich podľa uvedeného rozpisu, ktorý Vám bude doručený a je k nahliadnutiu aj na stránke obce <a href="../../">www.obeclab.sk</a> v sekcii Občan - Komunálny odpad.Thu, 04 Aug 2016 11:36:23 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoNávrh záverečného účtu obce Láb za rok 2015http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/navrh-zaverecneho-uctu-obce-lab-za-rok-2015Návrh záverečného účtu obce Láb za rok 2015 <a title="PDF 1,1 MB" href="../../galeria/aktuality/Obec-Lab_-zaverecny-ucet_2015-kopia-1.pdf">Obec Lab_ zaverecny ucet_2015</a>Tue, 07 Jun 2016 14:33:50 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Láb na II. polrok 2016http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-hlavnej-kontrolorky-obce-lab-na-ii-polrok-2016Hlavný kontrolór Obce Láb – Ing.  Silvia Kapášová NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE LÁB NA II.  POLROK 2016   Predkladá:  Ing.  Silvia Kapášová,  Hlavná kontrolórka Obce Láb V Lábe,  dňa 5.  júna 2016 Vyvesené na úradnej tabuli dňa:  6. júna 2016 <a href="http://www.obeclab.sk/portal/wp-content/uploads/Obec-Lab_plan-kontrolnej-cinnosti_2-polrok-2016.docx">Obec Lab_plan kontrolnej cinnosti_2 polrok 2016</a>Mon, 06 Jun 2016 09:20:40 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/nezadana/artlink_seoPríloha č. 1 k VZN č.22016http://www.obeclab.sk/sk/domov/nezadana/8923<a title="xlxs 19,8 KB" href="../../galeria/aktuality/kalendar-odpady1.xlsx">Príloha č.1 k VZN č.22016</a>Tue, 31 May 2016 14:59:49 +0200