Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova hesla | Registrácia
Cesta: Úvod » Samospráva » Občan » Obecný úrad » Životné prostredie a odpad

Životné prostredie a odpad

Zberný dvor

OBECNÉHO DVORA (VEDĽA BUDOVY POŠTY) môžu občania priniesť do priestoru SEPAROVANÝ ODPAD: SKLO - KOVY

Plasty a papier sa budú v roku 2021 vyvážaný každý mesiac. Žiadame občanov, aby plasty a papier vo vreciach nenosili na zberný dvor.

Zamestnanci obce budú v priestore dvora preberať separovaný odpad v dňoch:

STREDA od 15:00 do 18:00   /v období od 1.11. do 1.4. od 15:00 do 17:00/

SOBOTA od   8:00 do 11:00

Zároveň môžu občania uložiť biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (konáre, trávu) na obcou prenajatý pozemok v lokalite Búrkové. Tento odpad bude obec následne spracovávať. 

Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad uložený na obecný dvor sa určuje vo výške 0,078 EUR/kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. Poplatok sa platí na obecnom úrade pred ich odovzdaním na obecný dvor.

Množstvo                                                                   Prepočítaná hmotnosť

1 fúrik                                                                               40 kg                        3,12 Eur

1 malý vozík (kára)                                                             80 kg                        6,24 Eur

1 prívesný vozík(malý)                                                       240 kg                      18,72 Eur

 

Sadzba poplatku za miešaný objemný odpad uložený do veľkokapacitných kontajnerov , ktoré sú umiestnené na obecnom dvore

sa určuje:

Množstvo

1 fúrik                                                  2,50 Eur

1 malý vozík (ručný-kára)                      5,00 Eur

1 prívesný vozík(malý)                         15,00 Eur

Množstvo a druh odpadu je občan povinný oznámiť na Obecný úrad Láb a vopred uhradiť poplatok za uloženie formou zakúpenia žetónu podľa množstva (objemu), ktorý odovzdá zamestnancovi obce na obecnom dvore. Bez preukázania úhrady nebude odpad prevzatý.

Vývoz septikov

Vývoz fekálií zo žúmp a septikov v obci zabezpečuje Obec Láb.

Vývoz nahlasujte minimálne 5 dní vopred na t.č.:  0948 128 966

CENY ZA VÝVOZ: 

- do 5 m3      12,00 €

- do 8 m3        20,00 €

 

VÝVOZNÉ DNI:

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok :         8,00 hod. - 15.00 hod.

streda                                                 8,00 hod. - 18.00 hod.

sobota                                                 8,00 hod. - 13,00 hod.

 

V prípade riešenia otázok k vývozu fekálií  kontaktujte Mgr. Chmelu na t.č. 0905 358 626.

Vývoz odpadu

 

FCC ZOHOR 2021

TEKOS MALACKY 2021

SEPAROVANÝ ODPAD 2021

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Komunálny odpadMiestny poplatok za zmesový komunálny odpad (ZKO) a drobný stavebný odpad (DSO) sa platí za zmesové komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Ohlasovacia povinnosť sa uskutočňuje formou vyplnenia formulára a doručením na OcÚ v Lábe osobne alebo poštou. 

Firma FCC Slovensko, s.r.o. Zohor vyváža nádoby podľa rozpisu, ktorý sa nachádza na internetovej stránke obce.

Stanovenie cyklu vývozu komunálneho a drobného stavebného odpadu

Počet osôb Druh nádoby Intenzita vývozu
1-viac osôb 110 l, 120 l 1 x, 2x
  240 l, 1100 l  podľa výberu občana

Interval vývozu odpadových vriec

 1. Interval vývozu odpadových vriec v záhradkárskej a rekreačnej oblasti:

  1. polrok 2021 

   03.05.2021 (pondelok)

           17.05.2021 (pondelok)

           31.05.2021 (pondelok)

           14.06.2021 (pondelok)

           28.06.2021 (pondelok)

           Komunálny odpad musí byť uložený do čiernych vriec označených potlačou firmy TEKOS spol. s r.o..

           Vrecia si chatári vyzdvihnú na obecnom úrade v Lábe po zverejnení oznamu. 

           Komunálny odpad v iných vreciach nebude vyvezený.

 

 1. Intravilán obce v termíne vývozu firmy TEKOS spol. s r.o. Malacky a FCC Slovensko spol s r.o. Zohor

Vývoz komunálneho odpadu odberateľskými firmami

Vývoz tuhého komunálneho odpadu (ďalej TKO) v obci zabezpečujú firmy:

1. TEKOS spol. s r. o. Malacky, t. č. 034/772 20 60

Vývoz sa uskutočňuje od 6:00 hod. do 18:00 hod

počet vývozov farba nálepky  
1x mesačne žltá  
2x mesačne zelená  
     

 

2. FCC Slovensko  s. r. o. Zohor, t. č. 02/6596 18 15,-16,-17

počet vývozov farba nálepky  
1x mesačne červená  
2x mesačne modrá  
     

Zber VOO, elektronického a kovového odpadu

Elektronický odpad, kovový šrot zbierajú pracovníci obecného úradu v čase rozpisu. Vývoz je 2 x ročne. 

Zber elektronického a kovového odpadu sa uskutoční v sobotu.

Jarný vývoz             apríl 2021

Jesenný vývoz        október 2021

                .

Zber veľkoobjemného odpadu sa uskutoční:

Jarný vývoz            apríl 2021             

Jesenný vývoz       október 2021       

V priebehu roka môže prísť k zmene termínu vývozu elektronického, kovového a veľkoobjemného odpadu, o čom budú občania včas informovaní.

Zber separovaného odpadu

 1. Papier: zbiera sa prostredníctvom modrých plastových vriec doručených do domácností. Zbiera sa: noviny, časopisy, katalógy, knihy, zošity, kancelársky papier, tvrdý kartón, vlnitá lepenka, reklamné letáky Nezbiera sa: špinavý a mastný papier, krabice od mlieka a džúsov, papier potiahnutý fóliou, mapy, pauzáky, kopírovací papier, voskový papier, asfaltový a dechtovaný papier.
 2. PET fľaše: zbiera sa prostredníctvom žltých plastových vriec doručených do domácností. Zbiera sa: stlačené plastové fľaše od nápojov, plastové obaly ( HDPE, PE, PP) fólie a plastové tašky (LDPE, HDPE) viacvrstvové obaly z nápojov (Tetra Pak), hliníkové plechovky z nápojov. Nezbiera sa: fľaše od olejov, obaly znečistené nebezpečnými látkami (motorové oleje, chemikálie, farby).
 3. Sklo: zbiera sa do veľkokapacitných kontajnerov umiestnených na stanoviskách: Potraviny Maja, Espresso, autobusová zastávka Vrbovec, alebo sa odovzdajú pri zvoze separovaného odpadu, ktorý sa uskutočňuje 2 x ročne. Zbiera sa: biele a farebné sklo – fľaše, poháre (etikety nevadia), tabuľové sklo. Nezbiera sa: keramika, porcelán, zrkadlá, kamenina, autosklo, žiarovky, žiarivky, TV obrazovky, sklokeramické dosky...
 4. Kovy a elektronický odpad: zbiera sa 2x do roka.  Zbiera sa: televízory, chladničky, mrazničky, sušiče, kávovary, varné kanvice, mixéry, žehličky a iní elektronický odpad.
 5. TETRAPAKY: zbierajú sa prostredníctvom ZŠ a prostredníctvom žltých plastových vriec, alebo pri zvoze separovaného odpadu, ktorý sa uskutočňuje 2 x ročne. Zbiera sa: zviazané, vypláchnuté, čisté a suché krabice od mlieka, džúsov, vína.
 6. Monočlánky: zbierajú sa prostredníctvom ZŠ, občania ich môžu odovzdať pri kúpe nových batérií a monočlánkov do boxu v Drogérii.
 7. Veľkoobjemný odpad: zbiera sa 2x do roka vo vyhlásených termínoch obcou.

 

Tlačivá

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
  Oznamovacia povinnosť k vzniku poplatkovej povinnosti za KO - .pdf [143.37 KB]
  Oznamovacia povinnosť k vzniku poplatkovej povinnosti za KO (oznámenie zmeny vývozu) - .pdf [137.62 KB]
© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,