Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova hesla | Registrácia
Cesta: Úvod » Samospráva » Občan » Obecný úrad » Životné prostredie a odpad

Životné prostredie a odpad

Zberný dvor

OBECNÉHO DVORA (VEDĽA BUDOVY POŠTY) môžu občania priniesť do priestoru SEPAROVANÝ ODPAD: SKLO - KOVY

Plasty a papier sa budú v roku 2021 vyvážaný každý mesiac. Žiadame občanov, aby plasty a papier vo vreciach nenosili na zberný dvor.

Zamestnanci obce budú v priestore dvora preberať separovaný odpad v dňoch:

STREDA od 15:00 do 18:00   /v období od 1.11. do 1.4. od 15:00 do 17:00/

SOBOTA od   8:00 do 11:00

Zároveň môžu občania uložiť biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (konáre, trávu) na obcou prenajatý pozemok v lokalite Búrkové. Tento odpad bude obec následne spracovávať. 

Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad uložený na obecný dvor sa určuje vo výške 0,078 EUR/kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. Poplatok sa platí na obecnom úrade pred ich odovzdaním na obecný dvor.

Množstvo                                                                   Prepočítaná hmotnosť

1 fúrik                                                                               40 kg                        3,12 Eur

1 malý vozík (kára)                                                             80 kg                        6,24 Eur

1 prívesný vozík(malý)                                                       240 kg                      18,72 Eur

 

Sadzba poplatku za miešaný objemný odpad uložený do veľkokapacitných kontajnerov , ktoré sú umiestnené na obecnom dvore

sa určuje:

Množstvo

1 fúrik                                                  2,50 Eur

1 malý vozík (ručný-kára)                      5,00 Eur

1 prívesný vozík(malý)                         15,00 Eur

Množstvo a druh odpadu je občan povinný oznámiť na Obecný úrad Láb a vopred uhradiť poplatok za uloženie formou zakúpenia žetónu podľa množstva (objemu), ktorý odovzdá zamestnancovi obce na obecnom dvore. Bez preukázania úhrady nebude odpad prevzatý.

Vývoz septikov

Vývoz fekálií zo žúmp a septikov v obci zabezpečuje Obec Láb.

Vývoz nahlasujte minimálne 5 dní vopred na t.č.:  0948 128 966

CENY ZA VÝVOZ: 

- do 5 m3      12,00 €

- do 8 m3        20,00 €

 

VÝVOZNÉ DNI:

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok :         8,00 hod. - 15.00 hod.

streda                                                 8,00 hod. - 18.00 hod.

sobota                                                 8,00 hod. - 13,00 hod.

 

V prípade riešenia otázok k vývozu fekálií  kontaktujte Mgr. Chmelu na t.č. 0905 358 626.

Vývoz odpadu

 

FCC ZOHOR 2021

FCC Zohor II.polrok 2021

 

TEKOS MALACKY 2021

Tekos Malacky II.polrok 2021

 

SEPAROVANÝ ODPAD 2021  -  separovaný odpad je potrebné vyložiť v deň vývozu najneskôr o 6:00 hod. ráno

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Komunálny odpadMiestny poplatok za zmesový komunálny odpad (ZKO) a drobný stavebný odpad (DSO) sa platí za zmesové komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Ohlasovacia povinnosť sa uskutočňuje formou vyplnenia formulára a doručením na OcÚ v Lábe osobne alebo poštou. 

Firma FCC Slovensko, s.r.o. Zohor vyváža nádoby podľa rozpisu, ktorý sa nachádza na internetovej stránke obce.

Stanovenie cyklu vývozu komunálneho a drobného stavebného odpadu

Počet osôb Druh nádoby Intenzita vývozu
1-viac osôb 110 l, 120 l 1 x, 2x
  240 l, 1100 l  podľa výberu občana

Interval vývozu odpadových vriec

 1. Interval vývozu odpadových vriec v záhradkárskej a rekreačnej oblasti:

  1. polrok 2021                               2. polrok 2021

   03.05.2021 (pondelok)                             12.07.2021 (pondelok)

           17.05.2021 (pondelok)                              26.07.2021 (pondelok)

           31.05.2021 (pondelok)                              09.08.2021 (pondelok)

           14.06.2021 (pondelok)                              23.08.2021 (pondelok)

           28.06.2021 (pondelok)                              06.09.2021 (pondelok)

                                                                          20.09.2021 (pondelok)

           Komunálny odpad musí byť uložený do čiernych vriec označených potlačou firmy TEKOS spol. s r.o..

           Vrecia si chatári môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade v Lábe. 

           Komunálny odpad v iných vreciach nebude vyvezený.

 

 1. Intravilán obce v termíne vývozu firmy TEKOS spol. s r.o. Malacky a FCC Slovensko spol s r.o. Zohor

Vývoz komunálneho odpadu odberateľskými firmami

Vývoz tuhého komunálneho odpadu (ďalej TKO) v obci zabezpečujú firmy:

1. TEKOS spol. s r. o. Malacky, t. č. 034/772 20 60

Vývoz sa uskutočňuje od 6:00 hod. do 18:00 hod

počet vývozov farba nálepky  
1x mesačne žltá  
2x mesačne zelená  
     

 

2. FCC Slovensko  s. r. o. Zohor, t. č. 02/6596 18 15,-16,-17

počet vývozov farba nálepky  
1x mesačne červená  
2x mesačne modrá  
     

Zber VOO, elektronického a kovového odpadu

Elektronický odpad, kovový šrot zbierajú pracovníci obecného úradu v čase rozpisu. Vývoz je 2 x ročne. 

Zber elektronického a kovového odpadu sa uskutoční v sobotu.

Jarný vývoz             apríl 2021

Jesenný vývoz        október 2021

                .

Zber veľkoobjemného odpadu sa uskutoční:

Jarný vývoz            apríl 2021             

Jesenný vývoz       október 2021       

V priebehu roka môže prísť k zmene termínu vývozu elektronického, kovového a veľkoobjemného odpadu, o čom budú občania včas informovaní.

Zber separovaného odpadu

 1. Papier: zbiera sa prostredníctvom modrých plastových vriec doručených do domácností. Zbiera sa: noviny, časopisy, katalógy, knihy, zošity, kancelársky papier, tvrdý kartón, vlnitá lepenka, reklamné letáky Nezbiera sa: špinavý a mastný papier, krabice od mlieka a džúsov, papier potiahnutý fóliou, mapy, pauzáky, kopírovací papier, voskový papier, asfaltový a dechtovaný papier.
 2. PET fľaše: zbiera sa prostredníctvom žltých plastových vriec doručených do domácností. Zbiera sa: stlačené plastové fľaše od nápojov, plastové obaly ( HDPE, PE, PP) fólie a plastové tašky (LDPE, HDPE) viacvrstvové obaly z nápojov (Tetra Pak), hliníkové plechovky z nápojov. Nezbiera sa: fľaše od olejov, obaly znečistené nebezpečnými látkami (motorové oleje, chemikálie, farby).
 3. Sklo: zbiera sa do veľkokapacitných kontajnerov umiestnených na stanoviskách: Potraviny Maja, Espresso, autobusová zastávka Vrbovec, alebo sa odovzdajú pri zvoze separovaného odpadu, ktorý sa uskutočňuje 2 x ročne. Zbiera sa: biele a farebné sklo – fľaše, poháre (etikety nevadia), tabuľové sklo. Nezbiera sa: keramika, porcelán, zrkadlá, kamenina, autosklo, žiarovky, žiarivky, TV obrazovky, sklokeramické dosky...
 4. Kovy a elektronický odpad: zbiera sa 2x do roka.  Zbiera sa: televízory, chladničky, mrazničky, sušiče, kávovary, varné kanvice, mixéry, žehličky a iní elektronický odpad.
 5. TETRAPAKY: zbierajú sa prostredníctvom ZŠ a prostredníctvom žltých plastových vriec, alebo pri zvoze separovaného odpadu, ktorý sa uskutočňuje 2 x ročne. Zbiera sa: zviazané, vypláchnuté, čisté a suché krabice od mlieka, džúsov, vína.
 6. Monočlánky: zbierajú sa prostredníctvom ZŠ, občania ich môžu odovzdať pri kúpe nových batérií a monočlánkov do boxu v Drogérii.
 7. Veľkoobjemný odpad: zbiera sa 2x do roka vo vyhlásených termínoch obcou.

 

Tlačivá

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
  Oznamovacia povinnosť k vzniku poplatkovej povinnosti za KO - .pdf [143.37 KB]
  Oznamovacia povinnosť k vzniku poplatkovej povinnosti za KO (oznámenie zmeny vývozu) - .pdf [137.62 KB]
© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,