Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova hesla | Registrácia
Cesta: Úvod » Samospráva » Občan » Obecný úrad » Životné prostredie a odpad

Životné prostredie a odpad

Zberný dvor

OBECNÉHO DVORA (VEDĽA BUDOVY POŠTY) od 1.4.2019 môžu občania priniesť do priestoru SEPAROVANÝ ODPAD: PAPIER  PLASTY  SKLO  KOVY

Zamestnanci obce budú v priestore dvora preberať separovaný odpad v dňoch:

STREDA OD 15:00 DO 18:00

SOBOTA OD   8:00 DO 11:00

Zároveň môžu občania uložiť biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (konáre, trávu) na obcou prenajatý pozemok v lokalite Búrkové. Tento odpad bude obec následne spracovávať. 

Vývoz septikov

Vývoz fekálií zo žúmp a septikov v obci zabezpečuje Obec Láb.

Vývoz nahlasujte na t.č.:  0948 128 966

CENY ZA VÝVOZ: 

- do 5 m3      12,00 €

- do 8 m3        20,00 €

 

VÝVOZNÉ DNI:

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok :         8,00 hod. - 15.00 hod.

streda                                                  8,00 hod. - 18.00 hod.

sobota                                                  8,00 hod. - 13,00 hod.

 

V prípade riešenia otázok k vývozu fekálií  kontaktujte Mgr. Chmelu na t.č. 0905 358 626.

Vývoz odpadu

 *Vývoz KO v I. polr. 2019 Tekos s.r.o.

 *Vývoz KO v II.polr. 2019 Tekos s.r.o.

 *Vývoz KO v I.polr.2019 FCC Slovensko s.r.o.

 *Vývoz KO v II.polr. 2019 FCC Slovensko s.r.o.

 *Termíny zberu separ.odpadu v r.2019

  *Poplatok za zmesový KO v r.2019

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Komunálny odpadMiestny poplatok za zmesový komunálny odpad (ZKO) a drobný stavebný odpad (DSO) sa platí za zmesové komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Ohlasovacia povinnosť sa uskutočňuje formou vyplnenia formulára a doručením na OcÚ v Lábe osobne alebo poštou. 

Firma FCC Slovensko, s.r.o. Zohor vyváža nádoby podľa rozpisu, ktorý sa nachádza na internetovej stránke obce.

Stanovenie cyklu vývozu komunálneho a drobného stavebného odpadu

Počet osôb Druh nádoby Intenzita vývozu
1-viac osôb 110 l, 120 l 1 x, 2x, 4x mesačne
  240 l, 1100 l  podľa výberu občana

Interval vývozu odpadových vriec

  1. Záhradkárske a rekreačné oblasti: máj - september , každý pondelok
  2. Intravilán obce v termíne vývozu firmy TEKOS spol. s r.o. Malacky a FCC Slovensko spol s r.o. Zohor

Vývoz komunálneho odpadu odberateľskými firmami

Vývoz tuhého komunálneho odpadu (ďalej TKO) v obci zabezpečujú firmy:

1. TEKOS spol. s r. o. Malacky, t. č. 034/772 20 60

Vývoz sa uskutočňuje v Pondelok od 6.00 hod. do 18.00 hod.

počet vývozov farba nálepky vývoz sa uskutoční
1x mesačne žltá prvý pondelok v mesiaci
2x mesačne zelená každý párny pondelok
4x mesačne červená každý pondelok

2. FCC Slovensko  s. r. o. Zohor, t. č. 02/6596 18 15,-16,-17

počet vývozov farba nálepky vývoz sa uskutoční
1x mesačne červená  
2x mesačne modrá viď rozpis v linku
4x mesačne zelená  

Zber VOO, elektronického a kovového odpadu

Elektronický odpad, kovový šrot zbierajú pracovníci obecného úradu v čase rozpisu. Vývoz je 2 x ročne. 

Zber elektronického a kovového odpadu sa uskutoční v sobotu.

Jarný vývoz  

Jesenný vývoz 

                .

Zber veľkoobjemného odpadu sa uskutoční:

Jarný vývoz                

Jesenný vývoz             

V priebehu roka môže prísť k zmene termínu vývozu elektronického, kovového a veľkoobjemného odpadu, o čom budú občania včas informovaní.

Zber separovaného odpadu

  1. Papier: zbiera sa prostredníctvom modrých plastových vriec doručených do domácností. Zbiera sa: noviny, časopisy, katalógy, knihy, zošity, kancelársky papier, tvrdý kartón, vlnitá lepenka, reklamné letáky Nezbiera sa: špinavý a mastný papier, krabice od mlieka a džúsov, papier potiahnutý fóliou, mapy, pauzáky, kopírovací papier, voskový papier, asfaltový a dechtovaný papier.
  2. PET fľaše: zbiera sa prostredníctvom žltých plastových vriec doručených do domácností. Zbiera sa: stlačené plastové fľaše od nápojov, plastové obaly ( HDPE, PE, PP) fólie a plastové tašky (LDPE, HDPE) viacvrstvové obaly z nápojov (Tetra Pak), hliníkové plechovky z nápojov. Nezbiera sa: fľaše od olejov, obaly znečistené nebezpečnými látkami (motorové oleje, chemikálie, farby).
  3. Sklo: zbiera sa do veľkokapacitných kontajnerov umiestnených na stanoviskách: Potraviny Maja, Espresso, autobusová zastávka Vrbovec, alebo sa odovzdajú pri zvoze separovaného odpadu, ktorý sa uskutočňuje 2 x ročne. Zbiera sa: biele a farebné sklo – fľaše, poháre (etikety nevadia), tabuľové sklo. Nezbiera sa: keramika, porcelán, zrkadlá, kamenina, autosklo, žiarovky, žiarivky, TV obrazovky, sklokeramické dosky...
  4. Kovy a elektronický odpad: zbiera sa 2x do roka.  Zbiera sa: televízory, chladničky, mrazničky, sušiče, kávovary, varné kanvice, mixéry, žehličky a iní elektronický odpad.
  5. TETRAPAKY: zbierajú sa prostredníctvom ZŠ a prostredníctvom žltých plastových vriec, alebo pri zvoze separovaného odpadu, ktorý sa uskutočňuje 2 x ročne. Zbiera sa: zviazané, vypláchnuté, čisté a suché krabice od mlieka, džúsov, vína.
  6. Monočlánky: zbierajú sa prostredníctvom ZŠ, občania ich môžu odovzdať pri kúpe nových batérií a monočlánkov do boxu v Drogérii.
  7. Veľkoobjemný odpad: zbiera sa 2x do roka vo vyhlásených termínoch obcou.

 

Tlačivá

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
  Oznamovacia povinnosť k vzniku poplatkovej povinnosti za KO - .pdf [143.37 KB]
  Oznamovacia povinnosť k vzniku poplatkovej povinnosti za KO (oznámenie zmeny vývozu) - .pdf [137.62 KB]
© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,