Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova hesla | Registrácia
Cesta: Úvod » Samospráva » VZN

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia obce Láb

NázovPríloha 1Príloha 2
VZN Obce Láb č. 2/2020, ktorým sa mení VZN Obce Láb č. 5/2007 O určení ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre domácnosť a iných odberateľov
(Vložené: 16.06.2020)
- pdf  [193.9 KB]
VZN č. 4/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ a ZŠ
(Vložené: 15.12.2020)
- pdf  [181.55 KB]
VZN č. 5/2020 o dani z nehnuteľností a dani za psa
(Vložené: 15.12.2020)
- pdf  [169.66 KB]
VZN č. 6/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ a ZŠ
(Vložené: 15.12.2020)
- pdf  [179.82 KB]
VZN Obce Láb č. 3/2020 upravujúce podmienky a spôsob prenájmu bytov osobitného určenia
(Vložené: 04.09.2020)
- pdf  [336.14 KB]
VZN č.1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska obce Láb
(Vložené: 05.03.2020)
.jpg  [582.23 KB] pdf  [186.27 KB]
VZN č. 14/2019 o stanovení výšky miestneho poplatku za rozvoj
(Vložené: 16.12.2019)
- pdf  [204.58 KB]
VZN č. 11/2019, ktorým sa mení VZN Obce Láb č. 2/2018 o miestnom poplatku za KO a DSO
(Vložené: 16.12.2019)
- pdf  [126.38 KB]
VZN č. 10/2019, ktorým sa mení VZN Obce Láb č. 5/2017 o nakladaní s KO a s DSO na území obce Láb
(Vložené: 16.12.2019)
- pdf  [190.06 KB]
VZN č. 9/2019, ktorým sa mení VZN Obce Láb č. 3/2017 o dani z nehnuteľnosti
(Vložené: 16.12.2019)
- pdf  [235.68 KB]
VZN č.8/2019, ktorým sa ruší VZN obce Láb č.1/2009 o kontrole územnej samosprávy obce Láb
(Vložené: 03.12.2019)
- pdf  [140.14 KB]
VZN č.7/2019, ktorým sa ruší VZN obce č. 3/2011 o poskytovaní opatrovateľskej služby, podmienkach a postupe pri poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe úhrady za opatrovateľskú službu a príspevkoch na obedy dôchodcov v obci Láb
(Vložené: 03.12.2019)
- pdf  [113.94 KB]
VZN č.6/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Láb
(Vložené: 03.12.2019)
- pdf  [160.92 KB]
VZN č. 5/2019 o určení názvu ulice na území obce Láb
(Vložené: 03.12.2019)
- pdf  [621.48 KB]
VZN č. 4/2019, ktorým sa mení VZN 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
(Vložené: 27.06.2019)
- pdf  [163.18 KB]
VZN č. 3/2019, ktorým sa mení VZN 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
(Vložené: 30.04.2019)
- pdf  [144.98 KB]
VZN č. 2/2019, ktorým sa mení VZN 1/2017, ktorým sa určuje postup poskytovanie dotácií
(Vložené: 20.02.2019)
- pdf  [26.32 KB]
VZN č. 1/2019, ktorým sa ruší VZN 6/2011 o spôsobe prijímanie detí do MŠ Láb
(Vložené: 20.02.2019)
- pdf  [34.72 KB]
VZN č. 12/2019 výšky príspevkov v školách a škol.zariadeniach
(Vložené: 16.12.2019)
- pdf  [219.34 KB]
VZN č. 13/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ a ZŠ
(Vložené: 16.12.2019)
- pdf  [144.27 KB]
VZN č. 5/2019 o prevádzkovom poriadku pohrebiska
(Vložené: 03.07.2019)
- pdf  [262 KB]
Dodatok č. 5 k VZN 1 /2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, na žiaka školských zariadení na území obce Láb
(Vložené: 13.12.2018)
- pdf  [224.92 KB]
VZN 3/2018 upravujúce podmienky a spôsob prenájmu bytov osobitného určenia
(Vložené: 13.12.2018)
- pdf  [427.22 KB]
VZN 2/2018 o miestnom poplatku za KO a DSO
(Vložené: 13.12.2018)
- pdf  [123.1 KB]
VZN 1/2018 o záväzných častiach územného plánu obce Láb
(Vložené: 31.08.2018)
.pdf  [520 KB] pdf  [47 KB]
Dodatok č.4 k VZN 1 /2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, na žiaka školských zariadení na území obce Láb
(Vložené: 15.12.2017)
- pdf  [248.83 KB]
VZN 5/2017 o nakladaní s KO a DSO - pdf  [55.78 KB]
VZN 3/2017 o dani z nehnuteľnosti
(Vložené: 15.12.2017)
- pdf  [19 KB]
VZN 2/2017 o označovaní ulíc a číslovaní stavieb
(Vložené: 03.07.2017)
- pdf  [1.12 MB]
VZN 1/2017 dotácie z rozpočtu obce Láb
(Vložené: 20.04.2017)
- pdf  [178.39 KB]
VZN 1/2016 prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska
(Vložené: 23.06.2016)
- pdf  [20.04 KB]
VZN 4/2015 Zásady hospodárenia - pdf  [654.38 KB]
Dodatok č. 4 k VZN 3/2008 O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Láb
(Vložené: 26.08.2014)
- pdf  [27.18 KB]
Dodatok č. 3 k VZN 1 /2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy,na žiaka školských zariadení na území obce Láb
(Vložené: 29.08.2013)
- pdf  [296.19 KB]
Dodatok č. 3 k VZN 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Láb
(Vložené: 29.08.2013)
- pdf  [161.15 KB]
VZN 2/2012 o dani za psa
(Vložené: 26.11.2012)
- pdf  [189.51 KB]
Dodatok č. 2 k VZN 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Láb
(Vložené: 24.08.2011)
- pdf  [194.07 KB]
Dodatok č. 1 k VZN 1 /2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, na žiaka školských zariadení na území obce Láb na rok 2010
(Vložené: 20.04.2011)
- pdf  [247.43 KB]
VZN 2/2011 o poskytovani jednorazovej davky v hmotnej nudzi a o socialnej pomoci pre obcanov Obce Lab
(Vložené: 20.04.2011)
- pdf  [156.16 KB]
Dodatok č. 1 k VZN 3/2008 O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Láb
(Vložené: 10.08.2010)
- pdf  [162.68 KB]
VZN 1/2010 o urceni vysky dotacie na prevadzku a mzdy na dieta materskej skoly, na ziaka skolskych zariadeni na uzemi obce Lab na rok 2010
(Vložené: 04.01.2010)
- pdf  [167.43 KB]
VZN 3/2009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Obci Láb
(Vložené: 27.04.2009)
- pdf  [168.23 KB]
VZN 8/2008 o dani za užívanie verejného priestranstva - pdf  [160.49 KB]
VZN 5/2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
(Vložené: 24.11.2008)
- pdf  [255.13 KB]
VZN 4/2008 o udržiavaní všeobecnej čistoty a poriadku v obci , o správe a údržbe verejnej zelene
(Vložené: 11.09.2008)
- pdf  [210.75 KB]
VZN 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Láb
(Vložené: 14.08.2008)
- pdf  [176.67 KB]
4/2004 o určení školského obvodu základnej školy
(Vložené: 03.11.2004)
- pdf  [129.13 KB]
VZN č. 5/2007 o určení ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre domácnosť a iných odberateľov - pdf  [158.26 KB]
Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2007 o určení ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre domácnosť a iných odberateľov - pdf  [181.07 KB]
Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2007 o určení ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre domácnosť a iných odberateľov - pdf  [188.83 KB]
Dodatok č. 3 k VZN č. 5/2007 o určení ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre domácnosť a iných odberateľov - pdf  [193.83 KB]
Dodatok č. 4 k VZN č. 5/2007 o určení ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre domácnosť a iných odberateľov - pdf  [210.06 KB]
VZN 4/2017 o miestnom poplatku za KO a DSO
(Vložené: 15.12.2017) Zrušené
- pdf  [18.77 KB]
VZN 4/2016 o miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2017
(Vložené: 15.12.2016) Zrušené
- pdf  [2.61 MB]
VZN 3/2016 o dani z nehnutelnosti na rok 2017
(Vložené: 15.12.2016) Zrušené
- pdf  [1.43 MB]
VZN 2/2016 o nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na území obce Láb
(Vložené: 01.07.2016) Zrušené
- pdf  [282.26 KB]
VZN 3/2015 o miestnom poplatku za komun.odpady
(Vložené: 15.12.2015) Zrušené
- pdf  [204.61 KB]
VZN 2/2015 o dani z nehnuteľnosti na rok 2016Zrušené docx  [20.33 KB] pdf  [217.01 KB]
VZN 1/2015 ktorym sa urcuje postup poskytovania dotacii z rozpoctu obce Lab
(Vložené: 07.12.2015) Zrušené
- pdf  [251.24 KB]
VZN 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015
(Vložené: 06.11.2014) Zrušené
- pdf  [140.18 KB]
VZN 2/2014, ktorym sa meni a doplna VZN 2/2002 k Uzemnemu planu obce Lab
(Vložené: 06.11.2014) Zrušené
- pdf  [148.49 KB]
VZN 2/2014 o dani z nehnutelnosti na rok 2015
(Vložené: 06.11.2014) Zrušené
- pdf  [167.53 KB]
VZN 1/2014 o sprave a prevadzkovani cintorina
(Vložené: 29.05.2014) Zrušené
- pdf  [199.62 KB]
VZN 5/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014
(Vložené: 12.12.2013) Zrušené
- pdf  [140 KB]
VZN 4/2013 o dani z nehnuteľnosti na rok 2014
(Vložené: 12.12.2013) Zrušené
- pdf  [182.98 KB]
Dodatok č. 1 k VZN 2/2013 upravujuci podmienky a sposob prenajmu bytov osobitneho urcenia
(Vložené: 12.12.2013) Zrušené
- pdf  [237.06 KB]
Dodatok č. 1 k VZN 1/2013 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve Obce Láb
(Vložené: 10.10.2013) Zrušené
- pdf  [237.06 KB]
VZN 2/2013 upravujuce podmienky a sposob prenajmu bytov osobitneho urcenia
(Vložené: 30.08.2013) Zrušené
- pdf  [394.19 KB]
VZN 01/2013 o prenajme pozemkov, nebytovych priestorov a ostatneho majetku vo vlastnictve Obce Lab
(Vložené: 30.01.2013) Zrušené
- pdf  [222.68 KB]
4/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013
(Vložené: 27.11.2012) Zrušené
- pdf  [139.7 KB]
VZN 3/2012 o dani z nehnuteľnosti na rok 2013
(Vložené: 26.11.2012) Zrušené
- pdf  [163.02 KB]
Dodatok č.1 k VZN 2/2003 o správe a prevádzkovaní cintorína
(Vložené: 22.03.2012) Zrušené
- pdf  [105.3 KB]
VZN 1/2012 upravujúce spôsob prenájmu obecných nájomných bytov Obce Láb
(Vložené: 02.01.2012) Zrušené
- pdf  [102.54 KB]
VZN 5/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012.
(Vložené: 14.12.2011) Zrušené
- pdf  [231.36 KB]
VZN 3/2011 o poskytovani opatrovatelskej sluzby, podm. a postupe pri poskytovaní opatr. sluzby, sposobe uhrady za opatr. sluzbu a prispevkoch na obedy duchodcov v obci Lab
(Vložené: 03.11.2011) Zrušené
- pdf  [779.4 KB]
VZN 4/2011 Obce Láb o spôsobe prijímania detí do Materskej školy v Lábe
(Vložené: 14.12.2011) Zrušené
- pdf  [192.57 KB]
VZN 1/2011,ktorym sa meni a doplna VZN č. 1/2006 k navrhu zmeny a doplnku č. 1/2005 UP Obce Lab, ktorym sa vyhlasuje zavazna cast Zmien a doplnkov č. 2/2009 UP obce Lab
(Vložené: 16.03.2011) Zrušené
- pdf  [135.69 KB]
VZN 5/2010 o dani za psa
(Vložené: 17.11.2010) Zrušené
- pdf  [197.01 KB]
VZN 4/2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2011
(Vložené: 17.11.2010) Zrušené
- pdf  [241.8 KB]
VZN 3/2010 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2011
(Vložené: 17.11.2010) Zrušené
- pdf  [172.15 KB]
VZN 2/2010 o poskytovaní opatrovateľskej služby, podmienkach a postupe pri poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu a príspevkov na obedy
(Vložené: 13.05.2010) Zrušené
- pdf  [209.97 KB]
VZN 5/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2010
(Vložené: 30.11.2009) Zrušené
- pdf  [242.1 KB]
VZN 4/2009 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2010
(Vložené: 30.11.2009) Zrušené
- pdf  [171.86 KB]
VZN 2/2009 o poplatkoch za reklamy
(Vložené: 20.04.2009) Zrušené
- pdf  [134.98 KB]
VZN 1/2009 o kontrole územnej samosprávy obce Láb
(Vložené: 13.01.2009) Zrušené
- pdf  [240.5 KB]
VZN 9/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(Vložené: 25.11.2008) Zrušené
- pdf  [241.11 KB]
VZN 7/2008 o dani za psa
(Vložené: 25.11.2008) Zrušené
- pdf  [199.04 KB]
VZN 6/2008 o dani z nehnuteľnosti
(Vložené: 25.11.2008) Zrušené
- pdf  [172.61 KB]
Dodatok č. 1 k VZN 2/2008 o poskytovaní opatrovateľskej službe, podmienkach a postupe pri poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu a príspevkov na obedy
(Vložené: 11.09.2008) Zrušené
- pdf  [201.07 KB]
VZN 1/2008 o prenájme pozemkov vo vlastníctve Obce Láb
(Vložené: 14.03.2008) Zrušené
- pdf  [160.15 KB]
VZN 1/2006 k návrhu zmeny a doplnku č. 1/2005 územného plánu obce Láb
(Vložené: 31.08.2006) Zrušené
.doc  [24.5 KB] pdf  [194.65 KB]
VZN 3/2004 o miestnych poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
(Vložené: 16.06.2004) Zrušené
- pdf  [183.8 KB]
VZN 2/2004 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb a usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území obce Láb
(Vložené: 26.05.2004) Zrušené
.doc  [48 KB] pdf  [155.58 KB]
VZN 1/2004 o spôsobe určenia, výške a platenia úhrady za opatrovateľskú službu
(Vložené: 05.03.2004) Zrušené
- pdf  [380.94 KB]
VZN 6/2003 o prenájme bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve Obec Láb
(Vložené: 15.12.2003) Zrušené
- pdf  [239.16 KB]
VZN 5/2003 o zbere, preprave a likvidácii odpadov na území Obce Láb
(Vložené: 12.12.2003) Zrušené
- pdf  [261.46 KB]
VZN 4/2003 o miestnych poplatkoch na území Obce Láb
(Vložené: 12.12.2003) Zrušené
- pdf  [502.63 KB]
VZN 3/2003 o dani z nehnuteľnosti
(Vložené: 12.12.2003) Zrušené
- pdf  [290.93 KB]
VZN 2/2003 o správe a prevádzkovaní cintorína
(Vložené: 02.12.2003) Zrušené
- pdf  [196.2 KB]
VZN 1/2003 o zbere, preprave a likvidácii odpadov na území obce Láb
(Vložené: 25.04.2003) Zrušené
- pdf  [246.05 KB]
© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,