Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova hesla | Registrácia
Cesta: Úvod » Samospráva » VZN

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia obce Láb

NázovPríloha 1Príloha 2
VZN č.3/2019, ktorým sa mení VZN č. 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
(Vložené: 30.04.2019)
- pdf  [217.29 KB]
VZN 1/2019, ktorým sa ruší VZN 6/2011 o spôsobe prijímanie detí do MŠ Láb
(Vložené: 20.02.2019)
- pdf  [34.72 KB]
VZN 2/2019, ktorým sa mení VZN 1/2017, ktorým sa určuje postup poskytovanie dotácií
(Vložené: 20.02.2019)
- pdf  [26.32 KB]
VZN 1/2018 o záväzných častiach územného plánu obce Láb
(Vložené: 31.08.2018)
.pdf  [520 KB] pdf  [47 KB]
VZN 2/2017 o označovaní ulíc a číslovaní stavieb
(Vložené: 03.07.2017)
- pdf  [1.12 MB]
VZN 1/2017 dotácie z rozpočtu obce Láb
(Vložené: 20.04.2017)
- pdf  [178.39 KB]
VZN 4/2016 o miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2017
(Vložené: 15.12.2016)
- pdf  [2.61 MB]
VZN 3/2016 o dani z nehnutelnosti na rok 2017
(Vložené: 15.12.2016)
- pdf  [1.43 MB]
VZN 2/2016 o nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na území obce Láb
(Vložené: 01.07.2016)
- pdf  [282.26 KB]
VZN 1/2016 prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska
(Vložené: 23.06.2016)
- pdf  [20.04 KB]
VZN 2/2015 o dani z nehnuteľnosti na rok 2016 docx  [20.33 KB] pdf  [217.01 KB]
VZN 4/2015 Zásady hospodárenia - pdf  [654.38 KB]
VZN 3/2013 o správe a prevádzkovaní cintorína - pdf  [355.04 KB]
VZN 2/2012 o dani za psa .doc  [31.5 KB] pdf  [189.51 KB]
VZN 8/2008 o dani za užívanie verejného priestranstva .doc  [50 KB] pdf  [211.66 KB]
VZN 1/2006 k návrhu zmeny a doplnku č. 1/2005 územného plánu obce Láb .doc  [24.5 KB] pdf  [194.65 KB]
VZN 2/2004 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb a usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území obce Láb .doc  [48 KB] pdf  [155.58 KB]
VZN 2/2018 o miestnom poplatku za KO a DSO
(Vložené: 13.12.2018)
- pdf  [123.1 KB]
Dodatok č.5 k VZN 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, na žiaka školských zariadení
(Vložené: 13.12.2018)
- pdf  [31.64 KB]
VZN 3/2018 upravujúce podmienky a spôsob prenájmu bytov osobitného určenia
(Vložené: 13.12.2018)
- pdf  [427.22 KB]
VZN 5/2007 - dodatok č. 4 - odvedenie a cistenie odpadovych vod
(Vložené: 16.03.2018)
- pdf  [300.4 KB]
VZN 1/2010 - dodatok č.4 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a na žiaka školských zariadení
(Vložené: 15.12.2017)
- pdf  [31.58 KB]
Dodatok č. 4 k VZN č. 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Láb - pdf  [30.5 KB]
VZN 3/2017 o dani z nehnuteľnosti - pdf  [19 KB]
VZN 4/2017 o miestnom poplatku za KO a DSO - pdf  [18.77 KB]
VZN 5/2017 o nakladaní s KO a DSO - pdf  [55.78 KB]
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2007 o prenájme nebytových priestorov a bytov vo vlastníctve Obce Láb
(Vložené: 13.05.2016) Zrušené
.doc  [72.5 KB] pdf  [226.64 KB]
© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,