Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova hesla | Registrácia
Cesta: Úvod » Samospráva » Bytový dom 8BJ

Bytový dom 8BJ

Výstavby nájomných bytov na p.č. 1335/1,2

Zdroj: Zápisnica z 3. zasadnutia OZ dňa 16. 3. 2011

BytovkaSchválenie zámeru výstavby nájomných bytov na p.č. 1335/1,2 po konzultácii so spol. S.A.B.A. s.r.o.,Prievidza. (mat. č. 16/2011)

Materiál predložila starostka. V obci chýbajú nájomné byty,hlavne mladé rodiny nemajú možnosť dočasného využitia obecných bytov. Evidujeme niekoľko žiadostí k výstavbe týchto bytov. Po otvorení novej stavebnej zóny na Bahnách prišiel čas,keď je treba využiť ponúkané možnosti na zabezpečenie financovania zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVaRR SR).

Ako jediné vhodné miesto je určený pozemok na p.č. 1335/1,2,ktorý je v súlade s územným plánom obce. Plánujeme výstavbu 8 bytových jednotiek s využitím dotácie z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 25% a úveru od Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 75% z celkových nákladov na výstavbu.

Znamená to,že z celkovej sumy 374 132,46 € by bola dotácia 93 533,12 € a úver vo výške 280 599,34 € s dobou splácania 30 rokov a 1% úrokom. Pre nájomníkov sú stanovené určité podmienky na bývanie.

Bytový dom bude mať 3 trojizbové byty, 3 dvojizbové byty,1 jednoizbový a 1 garsónku. Projektovú dokumentáciu,spevnené plochy a inžinierske siete realizuje obec na vlastné náklady,tzn. zo získaných finančných prostriedkov z predaja bytu Láb č.296.

V roku 2011 musí byť vydané platné stavebné povolenie,ukončené výberové konanie na realizátora stavby a v januári 2012 je potrebné podať žiadosť o pridelenie dotácií na Štátny fond rozvoja bývania.

ObZ prijalo nasledovné uznesenie:

  • č. 19 a) ObZ schvaľuje zámer výstavby nájomných bytov a technickej infraštruktúry na p.č. 1335/1,2 po konzultácii so spol. S.A.B.A. s.r.o.,Prievidza.
  • č. 19 b) ObZ schvaľuje predloženie žiadosti o dotáciu z Ministerstva pôdohospodárstva, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 25% z celkovej sumy na výstavbu nájomného bytu a dotácií na technickú infraštruktúru.
  • č. 19 c) ObZ schvaľuje spôsob financovania výstavby nájomných bytov 25% dotácia z MVaRR SR a 75% úver zo ŠFRB,0 € vlastné dotácie.
  • č. 19 d) ObZ schvaľuje predloženie žiadosti o úver vo výške 75% z celkových nákladov na výstavbu nájomného bytu zo ŠFRB.
  • č. 19 e) ObZ schvaľuje vyčlenenie investičných prostriedkov na technickú infraštruktúru z rozpočtu obce.
  • č. 19 f) ObZ schvaľuje zapracovanie potrebných financií do rozpočtu obce.

Hlasovanie:za – 8; zdržal sa – 0; neprítomný – 1 (Ing. D. Vavrinec)

 

žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu.doc

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,