Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova hesla | Registrácia
Cesta: Úvod » Samospráva » Občan » Obecný úrad » Tlačivá

Tlačivá

Životné prostredie a odpad

NázovPríloha 1Príloha 2
Oznamovacia povinnosť k vzniku poplatkovej povinnosti za KO   .pdf [143.37 KB]
Oznamovacia povinnosť k vzniku poplatkovej povinnosti za KO (oznámenie zmeny vývozu)   .pdf [137.62 KB]

Súpisné a orientačné čísla

NázovPríloha 1Príloha 2
Čestné prehlásenie o veku stavby (vložené: 20.03.2019)   .doc [792 KB]
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla budove   .rtf [90.52 KB]

Stavebný úrad

NázovPríloha 1Príloha 2
Ohlásenie drobnej stavby .pdf [143.09 KB] .doc [933 KB]
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby – Čistička odpadových vôd .doc [791.5 KB] .pdf [191.41 KB]
Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie .doc [796 KB] .pdf [198.87 KB]
Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby   .pdf [59.86 KB]
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby   .pdf [133.06 KB]
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením   .pdf [139.68 KB]
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby   .pdf [102.79 KB]
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia   .pdf [121.56 KB]
Prehlásenie o výkone odborného dozoru stavby .doc [792.5 KB] .pdf [204.15 KB]
Žiadosť o stavebné povolenie (len ak bolo vydané územné rozhodnutie) .doc [805.5 KB] .pdf [358.42 KB]
Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu .doc [33.5 KB] .pdf [143.99 KB]
Žiadosť o územné a stavebné povolenie v zlúčenom konaní .doc [816 KB] .pdf [356.31 KB]

Dane

NázovPríloha 1Príloha 2
Dohoda o zastupovaní vo veciach dane z nehnuteľností .doc [33 KB] .pdf [179.02 KB]
Priznanie k miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v Obci Láb .doc [23.5 KB] .pdf [182.68 KB]

Sociálne tlačivá

NázovPríloha 1Príloha 2
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (vložené: 20.07.2018)   docx [793.88 KB]
Čestné vyhlásenie o výške úspor a hodnote majetku fyzickej osoby, ktorá žiada o poskytnutie sociálnej služby (vložené: 13.06.2016) docx [15.21 KB] .pdf [319.38 KB]
Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (vložené: 13.06.2016) .doc [32 KB] .pdf [206.17 KB]
Potvrdenie lekára (vložené: 09.09.2016)   .pdf [42.69 KB]
ATLANTÍDA Dom seniorov n.o. (vložené: 19.07.2016) .jpg [979.58 KB] .jpg [880.62 KB]
Súhlas dotknutej osoby docx [12.6 KB]  
© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,