Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova hesla | Registrácia
Cesta: Úvod » Samospráva » Lábinvest

Lábinvest

LábInvest domObec Láb založila obchodnú spoločnosť s ručeným obmedzením, ktorej základné imanie tvoria peňažné a nepeňažné vklady spoločníkov. Má dvoch konateľov, ktorí sú štatutárnym orgánom spoločnosti a konajú spoločne v mene spoločnosti :

  1. Marián Moravčík, starosta obce
  2. Ing. Milan Žilavý.

Členmi dozornej rady boli zvolení Ján Galovič, Mgr. Pavel Chmela, Ján Mundok.

Obec Láb má nepeňažný vklad t. j. pozemok v k. ú. Láb, zapísaný na LV č.2035 ako parc.č.1500/3, orná pôda o výmere 24 240 m2. Spoločník J. Galovič má peňažný vklad v hodnote 311 359 € ( 9 380 001,20,- Sk ).

Predmetom činnosti LÁBINVESTU, s. r. o. je vybudovanie inžinierskych sietí a komunikácií v časti obce „ Bahná B3 “ ,ktorá je podľa zmien a doplnkov ÚP č.1/2005 určená na výstavbu rodinných domov. Lokalita sa nachádza pred vstupom do obce Láb, zo strany od Plaveckého Štvrtka, v peknom tichom prostredí. Vzdialenosť od centra obce je zhruba 500m. Stavebné pozemky v lokalite Bahná  majú výmeru  od 400 m2 do 700 m2 a obdĺžnikovým resp. štvorcový pôdorys. Všetky pozemky sú rovinaté.

Dokumentácia:

 

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,